Κινητικότητα Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση

Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ107 – Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων, παρέχεται στο Διδακτικό/Διοικητικό Προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθεί για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ή ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Οι θέσεις κινητικότητας του Προσωπικού προκηρύσσονται για συγκεκριμένους τύπους κινητικότητας σε συγκεκριμένα Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης Χωρών Εταίρων και γνωστικά αντικείμενα, με βάση τις εγκεκριμένες και επιχορηγούμενες θέσεις από την ΕΜ/ΙΚΥ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ErasmuBroshureInfo

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Με απόφαση της με ημερομηνία 18-12-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής Erasmus+ ορίστηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Ελλάδας (Ι.Κ.Υ.).

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
To Προσωπικό που μετακινείται με το Πρόγραμμα ERASMUS+ επιχορηγείται με ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καλύπτει δαπάνες ταξιδίου και ατομικά έξοδα.

Το ποσό των δαπανών ταξιδίου προκύπτει μέσω του εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Distance Calculator. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται η χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο προέλευσης του Προσωπικού (έδρα Τμήματος ή Υπηρεσίας) στον τόπο της δραστηριότητας. Το ποσό της επιχορήγησης για ατομικές δαπάνες ανέρχεται σε 160€/ημέρα.

Το Ίδρυμα προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο το 70% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης εφόσον

α) έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, και
β)  ο/η Συμμετέχων/ουσα προσκόμισε έγκαιρα τα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή του/της και υπέγραψε τις απαιτούμενες συμβάσεις.

Το 30% της επιχορήγησης καταβάλλεται στον/η δικαιούχο, αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά από την υποβολή της διαδικτυακής τελικής έκθεσης (EU Survey) και των υπόλοιπων απαιτούμενων δικαιολογητικών (δείτε στα Έντυπα για συμπλήρωση μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας).

Μηδενική επιχορήγηση (zero–grant):
Πέραν της χρηματοδοτούμενης επιτρέπεται και η κινητικότητα Προσωπικού χωρίς χρηματοδότηση (zero grant), μετά από σχετική αίτηση, η οποία μπορεί να κατατίθεται σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Για τους/τις αιτούντες/σες σε αυτό το σκέλος της κινητικότητας, η αίτηση θα πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι ο/η αιτών/ουσα δεν αιτείται χρηματοδότησης.

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Πριν την έναρξη της κινητικότητας, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ και εντός των οριζόμενων προθεσμιών, τα παρακάτω:

 1. Συμφωνία μετακίνησης για διδασκαλία ή επιμόρφωση (mobility agreement) εγκεκριμένη και από τα δύο Ιδρύματα, με υπογραφή Προέδρου Τμήματος (για διδάσκοντες/ουσες) και υπογραφή του/της Προϊσταμένου/ης της Υπηρεσίας (για το διοικητικό-τεχνικό προσωπικό). Η συμφωνία μετακίνησης γίνεται δεκτή με σκαναρισμένες υπογραφές.
 2. Σύμβαση επιχορήγησης της κινητικότητας (grant agreement), η οποία υπογράφεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το/τη συμμετέχοντα/ουσα και στην οποία προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι της, όπως ο σκοπός, η διάρκεια, η επιχορήγηση, οι διαδικασίες επιχορήγησης, κ.ά. Υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές.
 3. Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων (φωτοτυπία)
 4. Αντίγραφο διαβατηρίου
 5. Αντίγραφο θεώρησης εισόδου στη χώρα υποδοχής (εάν απαιτείται)
 6. Αντίγραφο βασικής (εθνικής) ασφάλειας υγείας καθώς και αντίγραφο ιδιωτικής ασφάλειας υγείας (και για τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού)
 7. Αντίγραφο γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων
 8. Αντίγραφο ασφάλειας προσωπικού ατυχήματος

Μετά τη λήξη της κινητικότητας, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω:

 1. Πιστοποιητικό Συμμετοχής του Ιδρύματος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία ή η επιμόρφωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα για διδασκαλία και για επιμόρφωση)
 2. Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey) σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβει το αίτημα για τη συμπλήρωσή της.
 3. Κάρτες επιβίβασης.