Κινητικότητα Προσωπικού

Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, παρέχεται στο Διδακτικό Προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθεί για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ή/και ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ErasmuBroshureInfo

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Με  απόφαση της με ημερομηνία 22-10-2014 συνεδρίασης της Επιτροπής LLP του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ορίστηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής του Διδακτικού Προσωπικού τα οποία βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Ελλάδας (Ι.Κ.Υ.).

Το Διδακτικό Προσωπικό του Ιδρύματος καλείται να υποβάλλει αίτηση μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να λάβει μέρος στη διαδικασία της αξιολόγησης αιτήσεων.

Για διδασκαλία:
Πρέπει να έχει αποδεχτεί πρόσκληση (invitation letter) για διδασκαλία από το  συνεργαζόμενο Ίδρυμα υποδοχής (υποβάλλεται μαζί με την αίτηση) στην οποία να προσδιορίζεται:

 1. Το ακριβές χρονικό διάστημα της παραμονής (ημερομηνίες και ώρες διδασκαλίας). Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα θα πρέπει να διαρκεί από 2 έως 4 ημέρες, εξαιρουμένων των ημερών μετακίνησης. Σε κάθε περίπτωση, η κινητικότητα για διδασκαλία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας ανά περίοδο παραμονής στο Ίδρυμα Υποδοχής).
 2. Το Τμήμα στο οποίο θα γίνει η διδασκαλία.
 3. Ότι το θέμα διδασκαλίας εντάσσεται στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του.

Για επιμόρφωση:
Πρέπει να έχει αποδεχτεί πρόσκληση (invitation letter) για επιμόρφωση από Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (που διαθέτει Χάρτη Erasmus) ή άλλο συναφή φορέα στο εξωτερικό (υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση) στην οποία να προσδιορίζεται:

 1. Το ακριβές χρονικό διάστημα της παραμονής (ημερομηνίες και ώρες επιμόρφωσης). Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα θα πρέπει να διαρκεί από 2 έως 4 ημέρες, εξαιρουμένων των ημερών μετακίνησης.
 2. Το Ίδρυμα/Φορέα στο οποίο θα γίνει η επιμόρφωση.
 3. Τη μορφή της επιμόρφωσης (εξαιρούνται συνέδρια).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, παρέχεται στο Διοικητικό – Τεχνικό Προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθεί για ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Με απόφαση της με ημερομηνία 19/03/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής Erasmus+ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ορίστηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής του Διοικητικού – Τεχνικού Προσωπικού τα οποία βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Ελλάδας (Ι.Κ.Υ.).

Το Διοικητικό – Τεχνικό Προσωπικό του Ιδρύματος καλείται να υποβάλλει αίτηση μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να λάβει μέρος στη διαδικασία της αξιολόγησης αιτήσεων

 1. Πιστοποιητικό καλή γνώσης της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου / Φορέα Υποδοχής – min επίπεδο Β2 του Common European Framework of Languages (http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr). Εξαιρείται το προσωπικό για το οποίο η γλώσσα της χώρας υποδοχής ή η αγγλική γλώσσα είναι η μητρική γλώσσα.
 2. Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας, συνυπογραφόμενη από τον/την Προϊστάμενο/η της Υπηρεσίας του/της, η οποία να τεκμηριώνει ότι:
  • το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα ακολουθήσει έχει συνάφεια με τη θέση εργασίας του/της υπαλλήλου
  • το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα ακολουθήσει συνδέεται με τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας και τους στόχους του Ιδρύματος
  • την ύπαρξη ή τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων/Φορέων
 3. Πρόσκληση (invitation letter) / επιστολή αποδοχής για επιμόρφωση από Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (που διαθέτει Χαρτη Erasmus) ή άλλο συναφή φορέα στο εξωτερικό (υποβάλλεται μαζί με την αίτηση) στην οποία να προσδιορίζεται:
  • Το ακριβές χρονικό διάστημα της παραμονής (ημερομηνίες και ώρες επιμόρφωσης). Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα θα πρέπει να διαρκεί από 2 έως 6 ημέρες, εξαιρουμένων των ημερών μετακίνησης.
  • Το Ίδρυμα/Φορέα στο οποίο θα γίνει η επιμόρφωση.
  • Τη μορφή της επιμόρφωσης (εξαιρούνται συνέδρια).

Η διάρκεια κινητικότητας του Διδακτικού και Διοικητικού – Τεχνικού Προσωπικού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2 διαδοχικές ημέρες και μεγαλύτερη από 2 μήνες συνολικά κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός Σχεδίου Κινητικότητας.

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
To Προσωπικό που μετακινείται με το Πρόγραμμα ERASMUS+ επιχορηγείται με ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο καλύπτει δαπάνες ταξιδίου και ατομικά έξοδα.

Το ποσό των δαπανών ταξιδίου προκύπτει μέσω του εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Distance Calculator. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται η χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο προέλευσης του Προσωπικού (έδρα Τμήματος ή Υπηρεσίας) στον τόπο της δραστηριότητάς.

Το ποσό των ατομικών εξόδων διαφοροποιείται ανάλογα με την χώρα προορισμού και υπολογίζεται επί τον αριθμό των ημερών της δραστηριότητας και μια μέρα για μετακίνηση πριν και/ή μια μέρα μετά την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας.

Το Ίδρυμα προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο το 80% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης εφόσον έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα Erasmus+/ΙΚΥ. Το 20% της επιχορήγησης καταβάλλεται στον/η δικαιούχο αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά από την υποβολή της διαδικτυακής τελικής έκθεσης (EU Survey).

Μηδενική επιχορήγηση (zerogrant):
Πέραν της χρηματοδοτούμενης επιτρέπεται και η κινητικότητα Προσωπικού χωρίς χρηματοδότηση (zero grant), μετά από σχετική αίτηση η οποία μπορεί να κατατίθεται σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Για τους/τις αιτούντες/σες σε αυτό το σκέλος της κινητικότητας, η αίτηση θα πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι ο/η αιτών/ουσα δεν αιτείται χρηματοδότησης.

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Πριν την έναρξη της κινητικότητας, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ και εντός των οριζόμενων προθεσμιών, τα παρακάτω:

 1. Συμφωνία μετακίνησης για διδασκαλία ή επιμόρφωση εγκεκριμένη και από τα δύο Ιδρύματα/Φορείς {με υπογραφή Προέδρου Τμήματος (για διδάσκοντες/ουσες) και υπογραφή του/της Προϊσταμένου/ης της Υπηρεσίας (για το διοικητικό-τεχνικό προσωπικό). Η συμφωνία μετακίνησης γίνεται δεκτή με σκαναρισμένες υπογραφές.
 2. Σύμβαση επιχορήγησης της κινητικότητας στην οποία προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι της, όπως ο σκοπός, η διάρκεια, η επιχορήγηση, οι διαδικασίες επιχορήγησης, κ.ά. Υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές.
 3. Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων (φωτοτυπία)

Μετά τη λήξη της κινητικότητας, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω:

 1. Πιστοποιητικό Συμμετοχής του Ιδρύματος / Φορέα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία ή η επιμόρφωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα για διδασκαλία και για επιμόρφωση)
 2. Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey) σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβει το αίτημα για τη συμπλήρωσή της.
 3. Κάρτες επιβίβασης.