Διδασκαλία Διεθνής Κινητικότητα

Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ107 – Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων, παρέχεται στο Διδακτικό/Διοικητικό Προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθεί για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ή ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Οι θέσεις κινητικότητας του Προσωπικού προκηρύσσονται για συγκεκριμένους τύπους κινητικότητας σε συγκεκριμένα Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης Χωρών Εταίρων και γνωστικά αντικείμενα, με βάση τις εγκεκριμένες και επιχορηγούμενες θέσεις από την ΕΜ/ΙΚΥ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ErasmuBroshureInfo

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Με απόφαση της με ημερομηνία 18-12-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής Erasmus+ ορίστηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Ελλάδας (Ι.Κ.Υ.).

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
To Προσωπικό που μετακινείται με το Πρόγραμμα ERASMUS+ επιχορηγείται με ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καλύπτει δαπάνες ταξιδίου και ατομικά έξοδα.

Το ποσό των δαπανών ταξιδίου προκύπτει μέσω του εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Distance Calculator. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται η χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο προέλευσης του Προσωπικού (έδρα Τμήματος ή Υπηρεσίας) στον τόπο της δραστηριότητας. Το ποσό της επιχορήγησης για ατομικές δαπάνες ανέρχεται σε 160€/ημέρα.

Το Ίδρυμα προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο το 70% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης εφόσον

α) έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, και
β)  ο/η Συμμετέχων/ουσα προσκόμισε έγκαιρα τα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή του/της και υπέγραψε τις απαιτούμενες συμβάσεις.

Το 30% της επιχορήγησης καταβάλλεται στον/η δικαιούχο, αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά από την υποβολή της διαδικτυακής τελικής έκθεσης (EU Survey) και των υπόλοιπων απαιτούμενων δικαιολογητικών (δείτε στα Έντυπα για συμπλήρωση μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας).

Μηδενική επιχορήγηση (zero–grant):
Πέραν της χρηματοδοτούμενης επιτρέπεται και η κινητικότητα Προσωπικού χωρίς χρηματοδότηση (zero grant), μετά από σχετική αίτηση, η οποία μπορεί να κατατίθεται σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Για τους/τις αιτούντες/σες σε αυτό το σκέλος της κινητικότητας, η αίτηση θα πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι ο/η αιτών/ουσα δεν αιτείται χρηματοδότησης.

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Πριν την έναρξη της κινητικότητας, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ και εντός των οριζόμενων προθεσμιών, τα παρακάτω:

 1. Συμφωνία μετακίνησης για διδασκαλία ή επιμόρφωση (mobility agreement) εγκεκριμένη και από τα δύο Ιδρύματα, με υπογραφή Προέδρου Τμήματος (για διδάσκοντες/ουσες) και υπογραφή του/της Προϊσταμένου/ης της Υπηρεσίας (για το διοικητικό-τεχνικό προσωπικό). Η συμφωνία μετακίνησης γίνεται δεκτή με σκαναρισμένες υπογραφές.
 2. Σύμβαση επιχορήγησης της κινητικότητας (grant agreement), η οποία υπογράφεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το/τη συμμετέχοντα/ουσα και στην οποία προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι της, όπως ο σκοπός, η διάρκεια, η επιχορήγηση, οι διαδικασίες επιχορήγησης, κ.ά. Υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές.
 3. Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων (φωτοτυπία)
 4. Αντίγραφο διαβατηρίου
 5. Αντίγραφο θεώρησης εισόδου στη χώρα υποδοχής (εάν απαιτείται)
 6. Αντίγραφο βασικής (εθνικής) ασφάλειας υγείας καθώς και αντίγραφο ιδιωτικής ασφάλειας υγείας (και για τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού)
 7. Αντίγραφο γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων
 8. Αντίγραφο ασφάλειας προσωπικού ατυχήματος

Μετά τη λήξη της κινητικότητας, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω:

 1. Πιστοποιητικό Συμμετοχής του Ιδρύματος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία ή η επιμόρφωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα για διδασκαλία και για επιμόρφωση)
 2. Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey) σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβει το αίτημα για τη συμπλήρωσή της.
 3. Κάρτες επιβίβασης.

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Εταίροι

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει τη συμμετοχή του στη Δράση της Διεθνούς Κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα υποστηρίξει με επιχορήγηση 74 συνολικά κινητικότητες φοιτητών και Προσωπικού σε 23 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 17 Χωρών Εταίρων, ως ακολούθως:

 • 11 εξερχόμενες κινητικότητες φοιτητών/τριων για σπουδές
 • 24 εισερχόμενες κινητικότητες φοιτητών/τριων για σπουδές
 • 23 εξερχόμενες κινητικότητες Προσωπικού (21 για διδασκαλία και 2 για επιμόρφωση)
 • 16 εισερχόμενες κινητικότητες Προσωπικού (15 για διδασκαλία και 1 για επιμόρφωση).

Παρατίθεται λίστα με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Χωρών Εταίρων στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2015-2016
Α/Α ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
ENI SOUTH 
1Lebanon American University of Beirut 
2MoroccoUniversity of Sidi Mohamed Ben Abdellah
3IsraelSami Shamoon College of Engineering 
PI ASIA 
4Hong KongCity University of Hong Kong
5SingaporeNayang Technological University
6JapanUniversity of Kobe
RUSSIAN FEDERATION 
7Russian FederationRussian International Academy for Tourism
DCI ASIA 
8IndiaAnna University
9IndiaInternational Institute of Information Technology
10 China  Hangzhou Dianzi University
11ChinaShangai Maritime University  
12China Qinghai Xining University 
IPA WESTERN BALKANS 
13MontenegroUniversity of Montenegro
14SerbiaUniversity of Novi Sad    
15SerbiaUniversity of Belgrade 
DCI SOUTH AFRICA
16South AfricaTshwane University of Technology
DCI LATIN AMERICA 
17ArgentinaUniversidad Nacional de San Louis
18BrazilUniversidad del Estato de Rio de Janeiro
19ChileUniversidad de Conception 
20ColombiaUniversidad ICESI
21MexicoInstituto Superior De Ciencias de la education del estato de Mexico 
22MexicoUAM-I Iztapalapa
23MexicoInstituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica