Σπουδές Διεθνής Κινητικότητα

Διεθνής Κινητικότητα Φοιτητών/τριων για Σπουδές

Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ107 – Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων, παρέχεται στους/στις φοιτητές/τριες Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθούν για ΣΠΟΥΔΕΣ με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ErasmuBroshureInfo

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ –  ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Με απόφαση της με ημερομηνία 18-12-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής Erasmus + ορίστηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των φοιτητών/τριών για σπουδές τα οποία βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Erasmus+ Ελλάδας (Ι.Κ.Υ.).

Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας γίνεται ηλεκτρονικά με βάση τις οδηγίες που εμπεριέχονται στην προκήρυξη.  Τα Ιδρύματα Χωρών Εταίρων της Δράσης στα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί κινητικότητα για σπουδές ορίζονται στο Παράρτημα της προκήρυξης.

 Οι θέσεις κινητικότητας των φοιτητών/τριων προκηρύσσονται για συγκεκριμένους κύκλους σπουδών και γνωστικά αντικείμενα, με βάση τις εγκεκριμένες και επιχορηγούμενες θέσεις από την ΕΜ/ΙΚΥ.

Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για σπουδές.

ΧΑΡΤΗΣ ERASMUS: Ο Χάρτης Erasmus του Φοιτητή/τριας ορίζει τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματά του/της στο πλαίσιο των κινητικοτήτων τους για σπουδές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η διάρκεια κινητικότητας των φοιτητών/τριών για σπουδές δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 μήνες και μεγαλύτερη από 12 μήνες συνολικά ανά κύκλο σπουδών*.

*(1ος κύκλος= προπτυχιακός, 2ος κύκλος= μεταπτυχιακός, 3ος κύκλος= υποψ. διδάκτορες)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το Πρόγραμμα ERASMUS+ στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ107 – Διεθνής Κινητικότητα επιχορηγούνται με το ποσό των 650€/μήνα (ως μήνας νοούνται οι 30 ημέρες), και ενός ποσού για τις δαπάνες μετακίνησης, το οποίο προκύπτει από τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ της έδρας αποστολής και έδρας υποδοχής και υπολογίζεται με το εργαλείο  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής distance calculator.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο το 70% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης εφόσον
α) έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, και
β)  ο/η Συμμετέχων/ουσα προσκόμισε έγκαιρα τα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή του/της και υπέγραψε τις απαιτούμενες συμβάσεις.

Το 30% της επιχορήγησης καταβάλλεται στον/η δικαιούχο, αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (δείτε στα Έντυπα για συμπλήρωση μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας).

Μηδενική επιχορήγηση (zero–grant): Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να μετακινηθούν φοιτητές/τριες του Ιδρύματος για σπουδές  καθ’ όλη τη διάρκεια ενός σχεδίου επιχορήγησης χωρίς επιχορήγηση (zero grant)  στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα. Η αίτησή τους  θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής.

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus+ οι φοιτητές/τριες πριν την έναρξη της κινητικότητάς τους, κατά τη διάρκεια αυτής, και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της είναι τα ακόλουθα:

Πριν την έναρξη της κινητικότητας, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ και εντός των οριζόμενων προθεσμιών, τα παρακάτω:

 • Συμφωνία Μάθησης υπογεγραμμένη από τον/τη συμμετέχοντα/ουσα και τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους στα Ιδρύματα αποστολής και υποδοχής. Η Συμφωνία Μάθησης μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά, καθώς γίνονται δεκτές σκαναρισμένες/ηλεκτρονικές υπογραφές. Σε περίπτωση αλλαγών στη Συμφωνία Μάθησης και το αργότερο μέσα σε πέντε εβδομάδες από την έναρξη του εξαμήνου, συμπληρώνεται και συμφωνείται μεταξύ από όλους τους υπογράφοντες το Β μέρος «During the Mobility –  Exceptional Changes to the Study Programme». Οδηγίες για τη συμπλήρωση εδώ.
 • Σύμβαση Επιχορήγησης σε δύο αντίτυπα υπογεγραμμένα από τον/τη συμμετέχοντα/ουσα. Η Σύμβαση Επιχορήγησης θα πρέπει να αποσταλεί σε έντυπη μορφή ταχυδρομικά στο γραφείο ERASMUS + του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων (φωτοτυπία)
 • Αντίγραφο θεώρησης εισόδου στη χώρα υποδοχής – VISA (εάν απαιτείται)
 • Αντίγραφο διαβατηρίου
 • Φωτογραφία ταυτότητας
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού
 • Αντίγραφο βασικής εθνικής ασφάλειας υγείας καθώς και αντίγραφο ιδιωτικής ασφάλειας υγείας και για τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού
 • Αντίγραφο γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων
 • Αντίγραφο ασφάλειας προσωπικού ατυχήματος
 • Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία ο/η δικαιούχος, σε περίπτωση ακύρωσης της μετακίνησής του/της για σπουδές ή σε περίπτωση επιστροφής του/της πριν τη λήξη της σύμβασης επιχορήγησης, θα επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου την επιχορήγηση (ή το αντίστοιχο προς την περίοδο μη παραμονής του/της στο Ίδρυμα τμήμα αυτής).

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας:

 1. Βεβαίωση άφιξης και εγγραφής στο Παν/μιο – Φορέα Υποδοχής (Certification of arrival). Ως ημερομηνία άφιξης νοείται η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης επιχορήγησης σας.
 2. Κάρτες επιβίβασης (Boarding passes)
 3. Τροποποίηση Συμφωνίας Μάθησης για σπουδές (Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγών)
  Σημαντική σημείωση: Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνεται μετά από επικοινωνία με τους Τμηματικούς Υπευθύνους και το Γραφείο Erasmus+.

Το αίτημα για αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια  θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέσα σε 5 εβδομάδες από την έναρξη των σπουδών του/της στο εξωτερικό. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να συμφωνηθούν και από τα τρία μέρη (φοιτητής/τρια, Ιδρυμα Υποδοχής, Ίδρυμα Αποστολής) εντός δύο εβδομάδων από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος.

Συστήνεται στους/στις φοιτητές/τριες που μετακινούνται στις χώρες Εταίρους να ενημερώνουν για την παρουσία τους τις κατά τόπους ελληνικές αρχές του εξωτερικού (Πρεσβείες ή Προξενεία της Ελληνικής Δημοκρατίας).Η ενημέρωση των Εθνικών Αρχών του εξωτερικού είναι σημαντική για την ασφάλεια και την ενσωμάτωση των μετακινούμενων στις χώρες υποδοχής.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Ελληνικών Αρχών του Εξωτερικού βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών: http://www.mfa.gr/appendix/dimereis-sheseis-tis-ellados/alpha.html

Μετά τη λήξη της κινητικότητας, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω:

 1. Βεβαίωση αναχώρησης από το Ίδρυμα υποδοχής (Certification of Departure). Ως ημερομηνία αναχώρησης νοείται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης επιχορήγησής σας.
 2. Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey) την οποία θα λάβει 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από το τέλος της περιόδου κινητικότητας και θα πρέπει να την υποβάλλει εντός 15 ημερών από την λήψη του αιτήματος
 3. Αναλυτική Βαθμολογία που χορηγεί το Παν/μιο Υποδοχής (Transcript of Records) ή η έκθεση αξιολόγησης του υποψηφίου διδάκτορα (Κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή)
 4.  Κάρτες επιβίβασης (Boarding passes)