Σπουδές Κλασσική Κινητικότητα

Κινητικότητα Φοιτητών/Φοιτητριών

Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, παρέχεται στους/στις φοιτητές/τριες Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθούν για ΣΠΟΥΔΕΣ ή/και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ –  ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Με  αποφάσεις των με ημερομηνία 1-3-2014 και 22-10-2014 συνεδριάσεων της Επιτροπής LLP του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και της με ημερομηνία 18-12-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής Erasmus+, ορίστηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των φοιτητών/τριών για σπουδές και πρακτική άσκηση τα οποία βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Erasmus+ Ελλάδας (Ι.Κ.Υ.).

Στην αρχή του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδ. έτους και εφόσον οι χρηματοδοτικές συνθήκες του Προγράμματος το επιτρέπουν, προγραμματίζεται και ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για σπουδές και πρακτική άσκηση. Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας γίνεται ηλεκτρονικά με βάση τις οδηγίες που εμπεριέχονται στην προκήρυξη.  Οι φοιτητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΧΑΡΤΗΣ ERASMUS: Ο Χάρτης Erasmus του Φοιτητή/τριας ορίζει τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματά του/της στο πλαίσιο των κινητικοτήτων τους για σπουδές ή και πρακτική άσκηση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Για σπουδές: Η διάρκεια κινητικότητας των φοιτητών/τριών για σπουδές δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 μήνες και μεγαλύτερη από 12 μήνες συνολικά ανά κύκλο σπουδών*.

*(1ος κύκλος= προπτυχιακός, 2ος κύκλος= μεταπτυχιακός, 3ος κύκλος= υποψ. Διδάκτορες)

Παράταση κινητικότητας: Αιτήματα παράτασης της περιόδου παραμονής των Συμμετεχόντων/ουσων προς το Ίδρυμα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας.

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το Πρόγραμμα ERASMUS+ επιχορηγούνται με ένα συγκεκριμένο ποσό ανά μήνα (ως μήνας νοούνται οι 30 ημέρες) το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα τη χώρα προορισμού. Τις επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος θα τις δείτε εδώ.

Ποσά επιχορήγησης φοιτητών/τριών για σπουδές.

Το Ίδρυμα προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο το 80% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης εφόσον
α) έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, και
β) ο/η Συμμετέχων/ουσα προσκόμισε έγκαιρα τα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή του/της. Το 20% της επιχορήγησης καταβάλλεται στον/η δικαιούχο αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (δείτε στα έντυπα για συμπλήρωση μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας).

Μηδενική επιχορήγηση (zerogrant): Πέραν της χρηματοδοτούμενης επιτρέπεται και η κινητικότητα φοιτητών χωρίς χρηματοδότηση (zero grant) για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ (Αφορά μόνο φοιτητές/τριες που μετακινούνται για σπουδές!)
Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται για σπουδές και προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ισχύει μόνο για τις κινητικότητες όπου η κύρια γλώσσα σπουδών ή πρακτικής άσκησης είναι: η Τσέχικη, η Δανέζικη, η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική, η Ολλανδική, η Πολωνική, η Πορτογαλική ή η Σουηδική (καθώς και κάθε πρόσθετη γλώσσα όταν γίνει διαθέσιμη στο εργαλείο Διαδικτυακής γλωσσικής Υποστήριξης [Οnline Linguistic Support (OLS) Tool]. Είναι υποχρεωτική η χορήγησή της πριν και μετά το τέλος μια κινητικότητας. Περισσότερες πληροφορίες: http://erasmusplusols.eu/assessment-test/

Σημαντικές πληροφορίες:

 1. Δεν υποβάλλονται σε διαδικτυακή γλωσσική αξιολόγηση όσοι/ες εκ των φοιτητών/τριών πραγματοποιήσουν σπουδές ή πρακτική άσκηση στη μητρική τους γλώσσα.
 2. Η καταβολή της τελικής δόσης της επιχορήγησης εξαρτάται από την υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής γλωσσικής αξιολόγησης στο τέλος της περιόδου κινητικότητας.

Διαδικτυακά μαθήματα: Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μαθήματα της γλώσσας των σπουδών τους ή της πρακτικής τους άσκησης κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς τους. Φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων, θα πρέπει να επικοινωνούν αμέσως μετά τη γλωσσική τους αξιολόγηση με το Γραφείο Erasmus+. Περισσότερες πληροφορίες: http://erasmusplusols.eu/online-language-courses/

 Σημαντικές πληροφορίες:

 1. Αυτόματα εγκαθίσταται άδεια παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας σε φοιτητές/τριες με επίπεδο γνώσης =< B1
 2. Σε περίπτωση που συμμετέχων/ουσα αδυνατεί να παρακολουθήσει το διαδικτυακό μάθημα, θα πρέπει να ενημερώσει αμεσα το Γραφείο Erasmus+.

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus+ οι φοιτητές/τριες πριν την έναρξη της κινητικότητάς τους, κατά τη διάρκεια αυτής, και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της είναι τα ακόλουθα:

Πριν την έναρξη της κινητικότητας, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ και εντός των οριζόμενων προθεσμιών, τα παρακάτω:

 1. Αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε στο Παν/μιο Υποδοχής
 2. Αντίγραφο της επιστολής αποδοχής (Letter of Acceptance) από το Παν/μιο Υποδοχής
 3. Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητών/τριών για σπουδές (Κατατίθεται σε 2 αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές)
 4. Συμφωνία Μάθησης για σπουδές. Για τις οδηγίες συμπλήρωσης δείτε εδώ. (Κατατίθεται ηλεκτρονικά. Γίνονται δεκτές σκαναρισμένες υπογραφές).
 5. Υπεύθυνη Δήλωση για τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις στο Ίδρυμα Υποδοχής (Συμπληρώνεται μόνο σε κινητικότητες σπουδών)
 6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι σε περίπτωση μη μετακίνησης στο Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής για σπουδές ή πρακτική, ο/η δικαιούχος θα επιστρέψει στο Ίδρυμα την επιχορήγηση
 7. Υπεύθυνη Δήλωση για το λογιστήριο.
 8. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.
 9. Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης. Για τη λήψη της αιτείσθε στο φορέα που είστε ασφαλισμένοι/νες.
 10. Φωτογραφία ταυτότητας
 11. Απόδειξη πληρωμής εισιτηρίων (Απλή φωτοτυπία)

Κατά τη διάρκεια κινητικότητας:

 1. Βεβαίωση άφιξης και εγγραφής στο Παν/μιο – Φορέα Υποδοχής (Certification of arrival). Ως ημερομηνία άφιξης νοείται η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης επιχορήγησης σας.
 2. Τροποποίηση Συμφωνίας Μάθησης για σπουδές (Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγών)

Σημαντική σημείωση: Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνεται μετά από επικοινωνία με τους Τμημ. Υπευθύνους και το Γραφείο Erasmus+.

Το αίτημα για αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια  θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέσα σε 5 εβδομάδες από την έναρξη των σπουδών του/της στο εξωτερικό. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να συμφωνηθούν και από τα τρία μέρη (φοιτητής/τρια, Ιδρυμα Υποδοχής, Ίδρυμα Αποστολής) εντός δύο εβδομάδων από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος.

Μετά τη λήξη της κινητικότητας, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω:

 1. Βεβαίωση αναχώρησης από το Ίδρυμα (Certification of Departure). Ως ημερομηνία αναχώρησης νοείται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης επιχορήγησής σας.
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το ξένο ίδρυμα (για σπουδές). Κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή. 
 3. Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey). Συμπληρώνεται σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβετε το αίτημα για τη συμπλήρωσή της.