Δήλωση Πολιτικής 2014-2020

Η ιδιαίτερη ταυτότητα του Πανεπιστημίου βασίζεται στα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. Παρέχει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό έργο, δίνοντας έμφαση σε καινοτόμα και διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα, ενώ ταυτόχρονα εμβαθύνει σε παραδοσιακά πεδία έρευνας
 2. Οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου είναι κατανεμημένες σε νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, έξι νησιά φιλοξενούν Σχολές του Πανεπιστημίου, ενώ συμπληρωματικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες παρέχονται σε άλλα μικρότερης έκτασης νησιά
 3. Η αποστολή του Πανεπιστημίου προσδιορίζεται βάσει τριών πυλώνων:
  (1) Εκπαίδευση σε τρίτα επίπεδα, των οποίων η υλοποίηση βασίζεται στη συνεχή ενημέρωση των εξελίξεων στην έρευνα, σε εκσυγχρονισμένες μεθόδους διδασκαλίας, στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και σε Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, που καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας
  (2) Εξειδικευμένη έρευνα σε διεθνές επίπεδο
  (3) Υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής ανάπτυξης των περιοχών όπου το Πανεπιστήμιο εδρεύει.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υιοθετώντας μια διαχρονική στρατηγική, σταθερά προσανατολισμένη στη διεθνή του διάσταση και εμβέλεια, στη συνεχή βελτίωση των σπουδών στοχεύοντας στην Ακαδημαϊκή Αριστεία σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής, αλλά και στην περαιτέρω βελτίωση των πρακτικών που ακολουθεί, υποστηρίζει:

(i) τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες
(ii) τη συμμετοχή σε επιστημονικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα πανεπιστημίων
(iii) την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας & αναπτυξιακών έργων
(iv) την ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών, διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού, και
(v) την ανάπτυξη κοινών Προγραμμάτων Σπουδών.

Την περίοδο 2014-2020, το Πανεπιστήμιο Αιγαίο πρόκειται να δώσει έμφαση στην :

 • Αύξηση της κινητικότητας προσωπικού από και προς την Ευρώπη καθώς και από τρίτες χώρες ώστε να υπάρξει ανταλλαγή καλών πρακτικών και προώθηση της ακαδημαϊκής αλλά και διοικητικής τεχνογνωσίας σε όλο τον κόσμο
 • Η κινητικότητα βασίζεται στους στόχους της συνεχούς ενίσχυσης της ποιότητας στην έρευνα, τη διδασκαλία και την πρακτική άσκηση, τη διακυβέρνηση και τη στήριξη των κοινωνικών αναγκών. Αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών για σπουδές και για πρακτική άσκηση
 • Ανάπτυξη περισσότερων κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και European Doctoral Schools σε συγκεκριμένες θεματικές
 • Ενίσχυση της ελκυστικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε φοιτητές (1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών), καθώς και σε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό Πανεπιστημίων εντός και εκτός Ευρώπης (κυρίως των γειτονικών χωρών της ανατολικής και νότιας Ευρώπης αλλά και της Ασίας)
 • Συμμετοχή και υποστήριξη όλων των ευρωπαϊκών δράσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από την οικονομική κρίση, και τα οποία επηρεάζουν τους φοιτητές και τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάστασή τους καθώς και τους νέους αλλά και έμπειρους ερευνητές
 • Συμμετοχή σε δράσεις που παρέχουν πλεονέκτημα στην ήδη υπάρχουσα σχέση μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και αγοράς εργασίας ώστε να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη του Αιγαίου Πελάγους, στην οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να συμβάλλει σημαντικά
 • Αύξηση των Δικτύων Αριστείας (έρευνα, εκπαίδευση) στα οποία συμμετέχει ακαδημαϊκό προσωπικό του πανεπιστημίου καθώς των Δικτύων Πανεπιστημίων που έχουν ως στόχο την συνεργασία και την εξεύρεση αποτελεσματικών μέτρων στήριξης της διακυβέρνησης, κατάλληλων για ακαδημαϊκές κοινότητες.

Αναφορικά με την επιλογή των εταίρων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου:

 • Επιλέγει εταίρους από τον ακαδημαϊκό χώρο, βάσει διαφόρων κριτηρίων όπως η ακαδημαϊκή αριστεία, η συνάφεια και εγγύτητα των επιστημονικών πεδίων, η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και οι παροχές προς τους φοιτητές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνεται έμφαση σε Πανεπιστήμια που τους έχει απονεμηθεί η Ευρωπαϊκή Χάρτα
 • Επιλέγει συνεργάτες από χώρες εκτός ΕΕ, βάσει παρόμοιων κριτηρίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεση με Πανεπιστήμια της Μέσης Ανατολής, Μεσογείου και Τουρκίας, στοχεύοντας σε εισερχόμενους φοιτητές, ερευνητές αλλά και ακαδημαϊκό προσωπικό από τις χώρες αυτές. Τα επόμενα χρόνια θα δοθεί έμφαση σε δράσεις συνεργασίας με Βαλκανικές χώρες αλλά και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και Ασίας.

Όσον αφορά στην κινητικότητα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι:

 • Το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει και στηρίζει την κινητικότητα φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, ώστε να διατηρήσει και να προάγει το ευρωπαϊκό/διεθνές προφίλ στην εκπαίδευση, έρευνα και πρακτική άσκηση
 • Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στην πλήρη εφαρμογή του ΕCTS το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε όλα τα Τμήματά του
 • Όλες οι απαραίτητες ενέργειες, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα λαμβάνουν χώρα, ενώ υλοποιούνται και επιπρόσθετες ενέργειες ώστε να
  (i) αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι δυνατότητες της κινητικότητας,
  (ii) διατηρηθεί ο βαθμός ελκυστικότητας του Πανεπιστημίου.