ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση.

Φοιτητές/τριες και Προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης με ειδικές ανάγκες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση για την κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών τους που θα αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας τους.

Αίτηση για φοιτητές/τριες

Αίτηση για Προσωπικό

Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με τον νόμο υπ. Αρίθ. 4452/ Τεύχος Α’, 15.2.2017, παρακαλούμε δείτε εδώ. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι/ες για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι/ες οι φοιτητές/τριες και το Προσωπικό που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει γνωμάτευσης της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που εδρεύει σε κάθε Νομό.

Ενδεικτικά, καλύπτονται οι παρακάτω επιπρόσθετες ανάγκες:

 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
 • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
 • Φροντιστής ασθενούς
 • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικός ιατρικός έλεγχος στη χώρα υποδοχής)
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
 • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

 • Τα άτομα με ειδικές ανάγκες οφείλουν να γνωρίζουν ότι η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.
 • Οι φοιτητές/τριες και το Προσωπικό με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επιπλέον χρηματοδότησης στο Τμήμα μας (erasmus@aegean.gr), συνοδευόμενη από λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους κατά την περίοδο μετακίνησής τους στο Ίδρυμα Υποδοχής.
 • Η περιγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.
 • Οι αιτούντες/ούσες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ικανοποίηση της αίτησής τους δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται από το συνολικό αριθμό αιτήσεων για επιπλέον χρηματοδότηση που θα δεχθεί η Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ.
 • Οι αιτούντες/ούσες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, εφόσον εγκριθεί η αίτησή τους για συμπληρωματική χρηματοδότηση, θα πρέπει κατά την επιστροφή τους να υποβάλουν στο Τμήμα μας οικονομικό απολογισμό και οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει θα πρέπει να καλύπτονται από παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις). Σε περίπτωση που οι πραγματικές δαπάνες είναι μικρότερες από την εγκριθείσα χρηματοδότηση, θα ζητείται η επιστροφή της διαφοράς.
 • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων ατόμων, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.
 • Η Εθνική Μονάδα με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, δέχεται ηλεκτρονικά τις ανωτέρω αιτήσεις με σκαναρισμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται από το οικείο γραφείο Erasmus.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Εθνικής Μονάδας Erasmus+ / IKY

Ενημερωτικές συναντήσεις:
κάθε Παρασκευή 12.00-13.00, Γραφείο Erasmus, Κτήριο Διοίκησης, α΄ όροφος κτηρίου Διοίκησης, 81100, Μυτιλήνη.

Για τους/τις φοιτητές/τριες και Προσωπικό που προέρχονται από τα άλλα νησιά (εκτός Μυτιλήνης), ενημερώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη χρήση Skype μετά από σχετική συνεννόηση (Όνομα Χρήστη: Erasmus UAegean).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Erasmus.

Υπεύθυνες επικοινωνίας:
κα. Β. Χίου (τηλ. +30 2251036165) για το Προσωπικό.
κα. Ρ. Ματζουράνη (τηλ. +30 2251036118) για τους/τις φοιτητές/τριες.