Συχνές Ερωτήσεις Πρακτική

 

Συχνές Ερωτήσεις Πρακτική

 • Ποιες είναι οι χώρες που μπορώ να μετακινηθώ?

 

Οι ακόλουθες χώρες μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+:

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

 

 

Βέλγιο

Ελλάδα

Λιθουανία

Πορτογαλία

 

Βουλγαρία

Ισπανία

Λουξεμβούργο

Ρουμανία

 

Τσεχική Δημοκρατία

Γαλλία

Ουγγαρία

Σλοβενία

 

Δανία

Κροατία

Μάλτα

Σλοβακία

 

Γερμανία

Ιταλία

Ολλανδία

Φινλανδία

 

Εσθονία

Κύπρος

Αυστρία

Σουηδία

 

Ιρλανδία

Λετονία

Πολωνία

Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

 Χώρες του προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ

Πρώην Γιουγκοσλαβική

Λιχτενστάιν

Ισλανδία

Δημοκρατία της Μακεδονίας 

Νορβηγία

Τουρκία

             

 

 • Σε ποιους φορείς μπορώ να μετακινηθώ για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό;

 

Ο φορέας υποδοχής δύναται να είναι:

• Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE ή

• δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Παραδείγματος χάριν, ο εν λόγω φορέας μπορεί να είναι:

- δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων

- δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου

- κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων

- ερευνητικό ινστιτούτο

- ίδρυμα

- σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων

- μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ∙

- φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

Κάθε αιτών φορέας πρέπει να εδρεύει σε μια χώρα η οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα.. Η διεθνής κινητικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση μεταξύ χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και χωρών εταίρων θα ξεκινήσει αργότερα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

 

 • Υπάρχουν φορείς που δεν μπορώ εργαστώ?

 

Οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών:

− όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων υπηρεσιών (πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.htm )∙

− φορείς που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως εθνικοί οργανισμοί (προς αποφυγήν πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης).

 

 • Ποιοι φοιτητές συμμετέχουν στο Erasmus;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, έχουν οι  φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών

 • προπτυχιακό,
 • μεταπτυχιακό,
 • διδακτορικό,

 

με βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης

ü  Να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα

ü  Να είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ü  Nα έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα 2/3 των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης στη Γραμματεία για χορήγηση βεβαίωσης ακαδημαϊκής επίδοσης για μετακινούμενους με το Πρόγραμμα.

ü  Να έχουν αποδεδειγμένη καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας του Φορέα Υποδοχής - min επίπεδο Β2 του CommonEuropeanFrameworkofLanguages.

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr

ü  Oι υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση του πρώτου και του δεύτερου έτους  σπουδών και να μην έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη φοίτησης,

ü  Επίσης δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν:

οι πρόσφατοι απόφοιτοι, στο 1ο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος.

 

 ·         Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής?

Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

-Προπτυχιακοί Φοιτητές

 • Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων μέχρι τη στιγμή της αίτησης στη Γραμματεία για χορήγηση βεβαίωσης ακαδημαϊκής επίδοσης  [2 μόρια ανά μάθημα]
 • Μέσος όρος βαθμολογίας περατωθέντων μαθημάτων μέχρι τη στιγμή της αίτησης στη Γραμματεία για χορήγηση βεβαίωσης ακαδημαϊκής επίδοσης  [ x 10 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια]

 

-Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

 

 • Ο βαθμός 1ου πτυχίου [ x 10 μόρια]
 • Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων μέχρι τη στιγμή της αίτησης στη Γραμματεία για χορήγηση βεβαίωσης ακαδημαϊκής επίδοσης [2 μόρια ανά μάθημα]
 • Μέσος όρος βαθμολογίας περατωθέντων μαθημάτων μέχρι τη στιγμή της αίτησης στη Γραμματεία για χορήγηση βεβαίωσης ακαδημαϊκής επίδοσης [ x 10 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια]

 

-Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

 • Ο βαθμός του 1ου πτυχίου [ x 10 μόρια]
 • Ο βαθμός του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών [ x 10 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια]

Επιπλέον, επισημαίνονται τα εξής:

(α) οι φοιτητές/τριες που είχαν μετακινηθεί τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό /διδακτορικό κύκλο σπουδών θα έπονται στον πίνακα κατάταξης,

(β) η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται ανά Τμήμα και δεν θα υπάρχει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ υποψηφίων διαφορετικών Τμημάτων ή διαφορετικών κύκλων σπουδών,

 

(γ) οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου που είναι υπήκοοι άλλης χώρας και επιθυμούν να μετακινηθούν σε ίδρυμα της χώρας αυτής θα έπονται στον πίνακα κατάταξης.

 

 Συμπληρωματικά κριτήρια δύνανται να τεθούν με απόφαση της Συνέλευσης του κάθε Τμήματος κατόπιν  εισήγησης του Τμ. Υπευθύνου.

 

 • Πώς μπορώ να βρω φορέα Υποδοχής;

Στον επισυναπτόμενο Πίνακα μπορείτε να δείτε ενδεικτικά ποιοι φορείς έχουν δεχτεί φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέχρι και σήμερα. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες στο Τμήμα τους οι οποίοι μπορούν να συστήσουν κάποιους φορείς στο γνωστικό αντικείμενο σπουδών. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν φορέα ακόμα και μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας κάποια από τις μηχανές αναζήτησης. Τέλος, για αναζήτηση φορέα υπάρχουν χρήσιμα link στο επισυναπτόμενο αρχείο.. Χρήσιμα Link

 

 • Για πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να μείνω στο εξωτερικό;

Η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 12 μήνες κατά τη διάρκεια του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Λόγω της χαμηλής χρηματοδότησης του Προγράμματος  η συμμετοχή κάθε φοιτητή δεν μπορεί να ξεπερνά τους 5 μήνες έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής περισσοτέρων φοιτητών κάθε ακαδημαϊκό έτος. Τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης τις καθορίζει ο φορέας Υποδοχής σε συνεννόηση με τον φοιτητή.

 

 • Θα λάβω υποτροφία και πότε; 

 

Όλοι οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν με το Erasmus λαμβάνουν υποτροφία κινητικότητας η οποία ποικίλει από χώρα σε χώρα και καθορίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από το ΙΚΥ. Για μετακινήσεις μικρότερες των 3 μηνών και μεγαλύτερες των 12 μηνών δεν χορηγείται υποτροφία. Τα χρήματα δίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα Συντονισμού) το οποίο με τη σειρά του τα διανέμει στα Ιδρύματα της χώρας.

 

Η υποτροφία αποπληρώνεται σε δύο δόσεις. Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης κινητικότητας και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, και όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας ή από την παραλαβή απόδειξης επιβεβαιωμένης άφιξης, θα καταβληθεί προχρηματοδότηση στον συμμετέχοντα, η οποία αντιπροσωπεύει το 80% του συνολικού ποσού της υποτροφίας, εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Ε.Μ. για τη κινητικότητα φοιτητών.  

 

Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή του έγγραφα εγκαίρως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, δύναται να υπάρξει καθυστέρηση στην πληρωμή της προ-χρηματοδότησης.

 

Η υποβολή της τελικής έκθεσης του Συμμετέχοντα (EUonlinesurvey) καθώς και η υποβολή της διαδικτυακής αξιολόγησης των γλωσσικών ικανοτήτων του Συμμετέχοντα (on-lineassessment) μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας θα θεωρείται ότι συνιστά αίτημα του συμμετέχοντα για καταβολή του υπολειπόμενου ποσού της επιχορήγησης με την προϋπόθεση ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει λάβει το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας και έχει πιστοποιήσει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας. Το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα έχει στη διάθεσή του 45 ημερολογιακές ημέρες για την καταβολή του εν λόγω ποσού ή για την έκδοση εντάλματος είσπραξης, σε περίπτωση που απαιτείται επιστροφή καταβεβλημένου ποσού. 

 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών είναι δυνατόν να του ζητηθεί ένα μέρος ή και το σύνολο της υποτροφίας που έλαβε.

 

 ·         Φοιτητές από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή με ειδικές ανάγκες ή από πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται μεγαλύτερη υποτροφία?

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Προγράμματος, φοιτητές που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες, λαμβάνουν αυξημένο ποσό μηνιαίας υποτροφίας:

 

 ·         Άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές έχουν ορισθεί από την ΕΜ για τις ανάγκες του προγράμματος:

 

 •  Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνη οικογένεια (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο) και των οποίων  το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 25.000 €.
 • Φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 10.000 Ευρώ:Για το φοιτητή που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα ως 10.000 ευρώ, ενώ όποιος έχει συμπληρώσει και το 25ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνεται υπόψη το  ατομικό εισόδημα του φοιτητή ως 10.000 Ευρώ. Θεωρούμε ότι κάποιος συμπληρώνει το 25ο έτος της ηλικίας του λαμβάνοντας υπόψη το έτος γεννήσεως.

 

 ·         Άτομα με ειδικές ανάγκες (οδηγίες και αίτηση)

 

Και με τη γλώσσα επικοινωνίας τι γίνεται;

Η γλώσσα καθορίζεται από το Φορέα Υποδοχής. Υπάρχει περίπτωση η χώρα υποδοχής να είναι η Γερμανία αλλά οι εργαζόμενοι να επικοινωνούν μεταξύ τους στα αγγλικά . Η συμφωνία για το επίπεδο γλωσσομάθειας του φοιτητή καθορίζεται σε συνεννόηση με το Φορέα Υποδοχής και εξαρτάται και από τα καθήκοντα τα οποία θα ανατεθούν στον υποψήφιο. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να έχετε στοιχειώδεις γνώσεις της γλώσσας της χώρας Υποδοχής και να μιλάτε και μία γλώσσα (π.χ. αγγλικά, γαλλικά) σε πολύ καλό επίπεδο.

 

 • Πόσα ECTS θα λάβω για την Πρακτική Άσκηση ;

Κάθε φοιτητής συμπληρώνει τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Training Agreement) και λαμβάνει τις αντίστοιχες μονάδες (ECTS) που προβλέπει το Τμήμα του για αυτή τη δραστηριότητα.

 

 • Μπορώ να λαμβάνω χρήματα και από το Φορέα?

Οι κανονισμοί του Προγράμματος δεν απαγορεύουν την αμοιβή του φοιτητή και από το Φορέα. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας δείχνει ότι σπάνια ο φορέας αμείβει το φοιτητή, παρόλα αυτά μπορεί να παρέχει κάποιες άλλες διευκολύνσεις όπως π.χ. η διαπραγμάτευση για ένα καλύτερο ενοίκιο, σίτιση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους κλπ. Είναι χρήσιμο όλα αυτά να έχουν προ-συμφωνηθεί με το Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που ο φοιτητής εργάζεται σε Πανεπιστήμιο τότε είναι δυνατόν, πάντα κατόπιν συμφωνίας, να απολαμβάνει όλες τις παροχές του Πανεπιστημίου προς τους φοιτητές.

 

 • Κι αν τελικά επιλέξω να μετακινηθώ τι ακριβώς πρέπει να κάνω?

 

Δείτε τη Διαδικασία Συμμετοχής..

 

 

Erasmus+