Συχνές Ερωτήσεις Πρακτική

 

Συχνές Ερωτήσεις Πρακτική

 • Ποιες είναι οι χώρες που μπορώ να μετακινηθώ?

 

Οι ακόλουθες χώρες μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+:

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

 

 

Βέλγιο

Ελλάδα

Λιθουανία

Πορτογαλία

 

Βουλγαρία

Ισπανία

Λουξεμβούργο

Ρουμανία

 

Τσεχική Δημοκρατία

Γαλλία

Ουγγαρία

Σλοβενία

 

Δανία

Κροατία

Μάλτα

Σλοβακία

 

Γερμανία

Ιταλία

Ολλανδία

Φινλανδία

 

Εσθονία

Κύπρος

Αυστρία

Σουηδία

 

Ιρλανδία

Λετονία

Πολωνία

Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

 Χώρες του προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ

Πρώην Γιουγκοσλαβική

Λιχτενστάιν

Ισλανδία

Δημοκρατία της Μακεδονίας 

Νορβηγία

Τουρκία

             

 

 • Σε ποιους φορείς μπορώ να μετακινηθώ για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό;

 

Ο φορέας υποδοχής δύναται να είναι:

• Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE ή

• δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Παραδείγματος χάριν, ο εν λόγω φορέας μπορεί να είναι:

- δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων

- δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου

- κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων

- ερευνητικό ινστιτούτο

- ίδρυμα

- σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων

- μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ∙

- φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

Κάθε αιτών φορέας πρέπει να εδρεύει σε μια χώρα η οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα.. Η διεθνής κινητικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση μεταξύ χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και χωρών εταίρων θα ξεκινήσει αργότερα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

 

 • Υπάρχουν φορείς που δεν μπορώ εργαστώ?

 

Οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών:

− όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων υπηρεσιών (πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.htm )∙

− φορείς που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως εθνικοί οργανισμοί (προς αποφυγήν πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης).

 

 • Ποιοι φοιτητές συμμετέχουν στο Erasmus;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, έχουν οι  φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών

 • προπτυχιακό,
 • μεταπτυχιακό,
 • διδακτορικό,

 

με βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης

ü  Να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα

ü  Να είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ü  Nα έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα 2/3 των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης στη Γραμματεία για χορήγηση βεβαίωσης ακαδημαϊκής επίδοσης για μετακινούμενους με το Πρόγραμμα.

ü  Να έχουν αποδεδειγμένη καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας του Φορέα Υποδοχής - min επίπεδο Β2 του CommonEuropeanFrameworkofLanguages.

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr

ü  Oι υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση του πρώτου και του δεύτερου έτους  σπουδών και να μην έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη φοίτησης,

ü  Επίσης δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν:

οι πρόσφατοι απόφοιτοι, στο 1ο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος.

 

 • Ποιές είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής;

 

Οι φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναγράφονται στην σχετική προκήρυξη του Πανεπιστήμιο Αιγαίου και να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου σπουδών του μετακινούμενου φοιτητή με τα καθήκοντα της Πρακτικής Άσκησης.

 

 • Πώς μπορώ να βρω φορέα Υποδοχής;

Στον επισυναπτόμενο Πίνακα μπορείτε να δείτε ενδεικτικά ποιοι φορείς έχουν δεχτεί φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέχρι και σήμερα. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες στο Τμήμα τους οι οποίοι μπορούν να συστήσουν κάποιους φορείς στο γνωστικό αντικείμενο σπουδών. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν φορέα ακόμα και μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας κάποια από τις μηχανές αναζήτησης. Τέλος, για αναζήτηση φορέα υπάρχουν χρήσιμα link στο επισυναπτόμενο αρχείο.. Χρήσιμα Link

 

 • Για πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να μείνω στο εξωτερικό;

Η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 12 μήνες κατά τη διάρκεια του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Λόγω της χαμηλής χρηματοδότησης του Προγράμματος  η συμμετοχή κάθε φοιτητή δεν μπορεί να ξεπερνά τους 5 μήνες έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής περισσοτέρων φοιτητών κάθε ακαδημαϊκό έτος. Τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης τις καθορίζει ο φορέας Υποδοχής σε συνεννόηση με τον φοιτητή.

 

 • Θα λάβω υποτροφία και πότε; 

Όλοι οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν με το Erasmus λαμβάνουν υποτροφία κινητικότητας η οποία ποικίλει από χώρα σε χώρα και καθορίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από το ΙΚΥ. Για μετακινήσεις μικρότερες των 2 μηνών και μεγαλύτερες των 12 μηνών δεν χορηγείται υποτροφία. Τα χρήματα δίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα Συντονισμού) το οποίο με τη σειρά του τα διανέμει στα Ιδρύματα της χώρας.

Η υποτροφία αποπληρώνεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη αποτελεί το (80%) του συνόλου των χρημάτων που δικαιούστε και τη λαμβάνετε περίπου σε 40 ημέρες από την μέρα της παρουσίας σας στην εργασία. (Certification of arrival). Η δεύτερη δόση (20%) καταβάλλεται μετά την επιστροφή σας και αφού υποβάλλετε τα απαιτούμενα έγγραφα (εντός ενός μηνός από την επιστροφή σας) 

Τα χρήματα κατατίθενται σε λογαριασμό του υποτρόφου φοιτητή όπου ο ίδιος πρέπει να εμφανίζεται ως 1ος δικαιούχος (κατά προτίμηση στις Τράπεζες Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος).

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών είναι δυνατόν να του ζητηθεί ένα μέρος ή και το σύνολο της υποτροφίας που έλαβε.

 

Φοιτητές από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή με ειδικές ανάγκες ή από πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται μεγαλύτερη υποτροφία?

 ·         Σύμφωνα με τις οδηγίες του Προγράμματος, φοιτητές που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες, λαμβάνουν αυξημένο ποσό μηνιαίας υποτροφίας:

 ·         Άτομο από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές έχουν ορισθεί από την ΕΜ για τις ανάγκες του προγράμματος:

 •  Φοιτητής που προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια (4 τέκνα και άνωτα οποία βρίσκονται σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης) και των οποίων  το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 20.000 €.
 • Φοιτητής του οποίου το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 8.000 Ευρώ:Για το φοιτητή που δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα ως 8.000 ευρώ, ενώ όποιος έχει συμπληρώσει και το 24ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνεται υπόψη το  ατομικό εισόδημα του φοιτητή ως 8.000 Ευρώ. Θεωρούμε ότι κάποιος συμπληρώνει το 24ο έτος της ηλικίας του λαμβάνοντας υπόψη το έτος γεννήσεως.·

 ·         Άτομο με ειδικές ανάγκες (οδηγίες και αίτηση)

 

Και με τη γλώσσα επικοινωνίας τι γίνεται;

Η γλώσσα καθορίζεται από το Φορέα Υποδοχής. Υπάρχει περίπτωση η χώρα υποδοχής να είναι η Γερμανία αλλά οι εργαζόμενοι να επικοινωνούν μεταξύ τους στα αγγλικά . Η συμφωνία για το επίπεδο γλωσσομάθειας του φοιτητή καθορίζεται σε συνεννόηση με το Φορέα Υποδοχής και εξαρτάται και από τα καθήκοντα τα οποία θα ανατεθούν στον υποψήφιο. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να έχετε στοιχειώδεις γνώσεις της γλώσσας της χώρας Υποδοχής και να μιλάτε και μία γλώσσα (π.χ. αγγλικά, γαλλικά) σε πολύ καλό επίπεδο.

 

 • Πόσα ECTS θα λάβω για την Πρακτική Άσκηση ;

Κάθε φοιτητής συμπληρώνει τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Training Agreement) και λαμβάνει τις αντίστοιχες μονάδες (ECTS) που προβλέπει το Τμήμα του για αυτή τη δραστηριότητα.

 

 • Μπορώ να λαμβάνω χρήματα και από το Φορέα?

Οι κανονισμοί του Προγράμματος δεν απαγορεύουν την αμοιβή του φοιτητή και από το Φορέα. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας δείχνει ότι σπάνια ο φορέας αμείβει το φοιτητή, παρόλα αυτά μπορεί να παρέχει κάποιες άλλες διευκολύνσεις όπως π.χ. η διαπραγμάτευση για ένα καλύτερο ενοίκιο, σίτιση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους κλπ. Είναι χρήσιμο όλα αυτά να έχουν προ-συμφωνηθεί με το Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που ο φοιτητής εργάζεται σε Πανεπιστήμιο τότε είναι δυνατόν, πάντα κατόπιν συμφωνίας, να απολαμβάνει όλες τις παροχές του Πανεπιστημίου προς τους φοιτητές.

 

 • Κι αν τελικά επιλέξω να μετακινηθώ τι ακριβώς πρέπει να κάνω?

 

Δείτε τη Διαδικασία Συμμετοχής..

 

 

Erasmus+