Αιτήσεις

Αποτελέσματα Επιλογής για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση Erasmus Φοιτητών-τριων ΚΑ_131 Σχέδιο 2021

[Προκηρύξεις με αρ. πρωτ. 13562/6.7.2021 (Κινητικότητα για Σπουδές) και 13561/6.7.2021 (Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση) με προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9/9/2021]

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη συνεδρίασή της στις 6/12/2021,  εξέτασε το σύνολο των αιτήσεων των ανωτέρω 2 προκηρύξεων και αποφάσισε ομόφωνα την κατάταξη των έγκυρων αιτήσεων των ενδιαφερομένων με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονταν στις προκηρύξεις, για τον ορισμό των επιλεγέντων/εισών και επιλαχόντων/ουσών φοιτητών/τριών που θα λάβουν χρηματοδότηση της κινητικότητάς τους ανά Τμήμα.

Με βάση την κατανομή των διαθέσιμων χρηματοδοτούμενων θέσεων από την Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ στις Σχολές και από τους/τις Τμηματικά Υπεύθυνους   Erasmus+ στα Τμήματα, έχουν καταρτιστεί οι πίνακες που ακολουθούν με τα αποτελέσματα Επιλογής για χρηματοδότηση των φοιτητών/τριών για Κινητικότητα για ΣΠΟΥΔΕΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Σχεδίου 2021.

Διευκρινίσεις για τους πίνακες των αποτελεσμάτων:

  • Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οι φοιτητές/τριες αναγράφονται με τον Αριθμό Μητρώου εγγραφής τους στο Τμήμα.
  • Η κατάταξη των αιτήσεων γίνεται ανά Τμήμα – Κύκλο σπουδών, με φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Χαμηλή επιλεξιμότητα (έπονται στην κατάταξη) όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί για κινητικότητα στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+

- Χαμηλή επιλεξιμότητα (έπονται στην κατάταξη) φοιτητές/τριες ξένης υπηκοότητας που  έχουν αιτηθεί να μετακινηθούν στη χώρα προέλευσής τους.

  • Οι επιλεγέντες/είσες κάθε Τμήματος επισημαίνονται με πορτοκαλί σήμανση. Η σειρά των επιλαχόντων/ουσών κάθε Τμήματος εμφανίζεται με φθίνουσα σειρά.

Το επόμενο διάστημα όλοι/ες οι επιλεγέντες/είσες θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες μέσω email από το Γραφείο Erasmus+ σχετικά με τις δυνατότητες επιχορήγησής τους, καθώς και με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να επιβεβαιώσουν τη θέση κινητικότητας, να δηλώσουν το εξάμηνο προτίμησής τους, να επιλέξουν το Ίδρυμα/φορέα υποδοχής κ.ο.κ.

Οι επιλαχόντες/ούσες θα λάβουν ατομική ενημέρωση μέσω  email από το Γραφείο Erasmus+ μόλις υπάρξει διαθέσιμη χρηματοδοτούμενη θέση.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι τυχόν ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν από τους/τις υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες  μέσω ακαδημαϊκού email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: erasmus@aegean.gr , εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Τυχόν ενστάσεις που θα κατατεθούν, θα εξεταστούν από την Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ σε προσεχή συνεδρίασή της.

[ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ]

[ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ]

Από το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων/Γραφείο Erasmus+ Πανεπιστημίου Αιγαίου.

                                                                                                                                   Μυτιλήνη, 9/12/2021

 

________________________________________________________________________________________

Οι αιτήσεις φοιτητών/τριών και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για κινητικότητα με το Πρόγραμμα Erasmus+, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις παρακάτω πλατφόρμες: