Κανονισμός Erasmus+

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

 

Κεφάλαιο 1

Πλαίσιο Ποιότητας, Κανόνες, Όροι

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE), ο οποίος παρέχει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στο επίπεδο του προγράμματος Erasmus+. Η απόκτηση του ECHE αποτελεί προαπαιτούμενο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα σε μία από τις χώρες του Προγράμματος και τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν για να εφαρμόσουν τη μαθησιακή κινητικότητα ατόμων ή/και να συνεργαστούν για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, υπογράφοντας τον Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση, δεσμεύεται να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες αδιακρίτως.

Στη βάση αυτή, για κάθε κύκλο προγράμματος, διατυπώνεται η πολιτική ποιότητας Erasmus του Ιδρύματος, η οποία, έπειτα από εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την υλοποίηση των κινητικοτήτων, διέπεται από τους κανόνες και τους όρους του Οδηγού του Προγράμματος Erasmus+ (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_el), καθώς και του Χάρτη Εrasmus για την Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_el).

Ο Χάρτης Erasmus του/της Φοιτητή/τριας (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/chartergreece_el.pdf) ορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών/τριών που μετακινούνται για σπουδές ή/και πρακτική στο πλαίσιο των δύο δράσεων.

 

Κεφάλαιο 2

Φορείς υλοποίησης, όργανα, επιτροπές

Το Ι.Κ.Υ. (στο εξής ΕΜΣ/ΙΚΥ) έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του Προγράμματος Erasmus+ ορίζεται ο/η Αντιπρύτανης/ισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας με αρμοδιότητες: α) την εποπτεία διαχείρισης και λειτουργίας του Προγράμματος Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, β) την προεδρία των Επιτροπών Erasmus+ και γ) την υπογραφή διοικητικών εγγράφων και οικονομικών ενταλμάτων (συμβάσεις επιχορήγησης, εντάλματα πληρωμών των μετακινούμενων, δι-ιδρυματικές συμφωνίες, άδειες μετακίνησης κ.α.). Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των Σχεδίων όλων των Δράσεων Erasmus+.

Για τη διαχείριση των διαδικασιών του προγράμματος Erasmus+ έχουν οριστεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου δύο αρμόδιες επιτροπές:

Η Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+

Απαρτίζεται από τον/την Ιδρυματικά Υπεύθυνο/η, ως Πρόεδρο, τους/τις Τμηματικά Υπεύθυνους/ες, εκπροσώπους των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τον/την Προϊστάμενο/η του Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, με αναπληρωματικό μέλος από το Γραφείο Εrasmus και έναν/μια εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ με αναπληρωματικό μέλος επίσης από τον ΕΛΚΕ.

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη διασφάλισης της ομαλής ροής των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Γραφείου Εrasmus. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αναλαμβάνει, έπειτα από εισήγηση του/της αρμόδιου/ας Αντιπρύτανη/ Αντιπρυτάνισσας, σύμφωνα και με τις προβλέψεις/περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές διακινούνται μέσω της ΕΜΣ/ΙΚΥ :

  1. τη διαμόρφωση των κριτηρίων που συμπεριλαμβάνονται στις προκηρύξεις του προγράμματος

  2. την κατανομή των θέσεων για σπουδές, πρακτική άσκηση, διδασκαλία και επιμόρφωση ανά Σχολή

  3. την τελική επικύρωση των αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων μετακινούμενων με το Πρόγραμμα Erasmus+ στο εξωτερικό

  4. την εξέταση τυχόν ενστάσεων καθώς και την διευθέτηση διαχειριστικών προβλημάτων ή δυσλειτουργιών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διαδικασιών

  5. την εισήγηση προτάσεων σχετικών με τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Προγράμματος προς τη Σύγκλητο, μεταξύ των οποίων και ο κανονισμός διαχείρισης των δράσεων Erasmus

Η Επιτροπή Στρατηγικής Erasmus+

Απαρτίζεται από τον/την Ιδρυματικά Υπεύθυνη/ο, ως Πρόεδρο, από τους/τις Τμηματικά Υπευθύνους/ες Erasmus+ με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και από τον/την Προϊστάμενο/η του Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με αναπληρωματικό μέλος από το Γραφείο Erasmus. H Επιτροπή Στρατηγικής Erasmus+ έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και του προγραμματισμού που αφορούν στη συμμετοχή των Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα διεθνών εκπαιδευτικών ανταλλαγών, διεθνούς πρακτικής άσκησης και γενικά σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ (Ευρωπαϊκή και Διεθνής Κινητικότητα, κοινά προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Στρατηγικές Συμπράξεις, Συμμαχίες Γνώσης, Ανάπτυξη ικανοτήτων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Δραστηριότητες Jean Monnet). Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή αναλαμβάνει:

  1. να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των Τμημάτων σε θέματα που σχετίζονται με τις δράσεις του προγράμματος Εrasmus+ αλλά και των Τμημάτων με το γραφείο Erasmus

  2. να διατυπώνει τη στρατηγική των Τμημάτων στο επίπεδο των εξωτερικών συνεργασιών και να διαμορφώνει τον χάρτη των ανά έτος συνεργασιών σε επίπεδο Erasmus+

  3. να εξασφαλίζει την πρόβλεψη οργανωτικών διαδικασιών με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των προγραμμάτων κινητικότητας, έπειτα από εισήγηση του/της Αντιπρύτανη/Αντιπρυτάνισσας και του γραφείου Εrasmus, σύμφωνα και με τις προβλέψεις/περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές διακινούνται μέσω του Ι.Κ.Υ

  4. να συντονίζει και να προχωρά σε μία καταρχήν σύνθεση, δια των Τμηματικών Υπευθύνων, των προτάσεων των Τμημάτων στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας

  5. να εισηγείται στη Σύγκλητο προτάσεις σχετικά με θέματα διεθνών εκπαιδευτικών ανταλλαγών

Οι Τμηματικά Υπεύθυνοι/ες Erasmus ορίζονται από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο ρόλος τους περιλαμβάνει:

Την εποπτεία, οργάνωση και συντονισμό της εισερχόμενης και εξερχόμενης κινητικότητας σε επίπεδο ακαδημαϊκού Τμήματος, καθώς και τη συνεργασία με το γραφείο Erasmuς & τις Γραμματείες των Τμημάτων για την εξασφάλιση της ομαλής ροής της. Ο/Η Τμηματικά Υπεύθυνος/η έχει την ευθύνη επιτυχίας του Τμήματος στο Πρόγραμμα Erasmus+. Αναλαμβάνει:

Τη φροντίδα για τη διεύρυνση του δικτύου επαφών με νέους partners & για την υποστήριξη των υπαρχουσών συνεργασιών συντονίζοντας την επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα Τμήματα από το εξωτερικό, ενθαρρύνοντας τις συνεργασίες Erasmus+ και την κινητικότητα φοιτητών/τριών, διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και υποστηρίζοντας τις δράσεις και πρωτοβουλίες Erasmus του Τμήματος

• Τη σύνδεση μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, του Γραφείου Erasmus του Ιδρύματος και των Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων

• Την υποστήριξη και ενθάρρυνση των ιδρυματικών δράσεων Erasmus+.

Κεφάλαιο 3

Οργάνωση και υλοποίηση κινητικότητας Erasmus

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υποστηρίζει τη Δράση ΚΑ103-“Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μεταξύ Χωρών του Προγράμματος” και τη Δράση ΚΑ107 –“Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών-Εταίρων”. Στο πλαίσιο των δυο δράσεων παρέχεται στους/στις φοιτητές/τριες Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθούν για Σπουδές ή/και Πρακτική Άσκηση με το Πρόγραμμα ERASMUS+. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα στο Προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να μετακινηθεί για Διδασκαλία και Επιμόρφωση με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Το Γραφείο Erasmus του Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Είναι υπεύθυνο για τη διοικητική υποστήριξη και οργάνωση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων κινητικότητας που εντάσσονται στις δράσεις αυτές. To προσωπικό του Γραφείου καθοδηγεί τους/τις εισερχόμενους/ες και εξερχόμενους/ες συμμετέχοντες/ουσες στα προγράμματα κινητικότητας και βρίσκεται σε συνεργασία με τους/τις Τμηματικά Υπεύθυνους/ες και τις Γραμματείες των Τμημάτων φροντίζοντας για την τήρηση των τυπικών διαδικασιών με βάση τους κανόνες που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΜΣ/ΙΚΥ. Παράλληλα, συμμετέχει σε δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης με σκοπό τη διαρκή επιμόρφωσή του πάνω σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση του Προγράμματος Erasmus+.

To Γραφείο Erasmus καταθέτει προτάσεις στην ΕΜΣ/ΙΚΥ κατόπιν σχετικών ανακοινώσεων από την ΕΜΣ/ΙΚΥ. Μετά την κατάθεση και αξιολόγηση των προτάσεων, η ΕΜΣ/ΙΚΥ ανακοινώνει τις κατανεμηθείσες θέσεις στα Ιδρύματα της Ελλάδας.

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus+, ορίζονται τα κριτήρια επιλογής των εξερχόμενων φοιτητών/τριών για σπουδές ή/και πρακτική, καθώς και του εξερχόμενου προσωπικού για επιμόρφωση και διδασκαλία, τα οποία βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΜΣ/ΙΚΥ.

Το Γραφείο Erasmus ανακοινώνει τις Προκηρύξεις των θέσεων κινητικότητας, οι οποίες αναρτώνται στον ιστότοπό του. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Ο/Η Ιδρυματικά Υπεύθυνος/η συγκαλεί την Επιτροπή Διαχείρισης Εrasmus+, η οποία εγκρίνει σε συνεδρίασή της την τελική κατάταξη των αιτήσεων και αποφασίζει για την επιλογή των μετακινούμενων.

Κεφάλαιο 4

Διαδικασία Αναγνώρισης Μαθημάτων

Ο βαθμός και οι πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript of Records) που αποστέλλεται από το Ίδρυμα Υποδοχής. Ο/Η Τμηματικά Υπεύθυνος/η του Τμήματος προέλευσης εισηγείται στη Συνέλευση την αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής με εκείνα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος προέλευσης, τον βαθμό και τις πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. κάθε μαθήματος. Η Συνέλευση αποφασίζει για τα ανωτέρω. Η αντιστοίχιση της βαθμολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμολογική κλίμακα E.C.T.S. παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κανονισμός Erasmus+