Σπουδές Κλασική Κινητικότητα

Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ103 (Κλασική) - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων του Προγράμματος Erasmus+, παρέχεται στους/στις φοιτητές/τριες Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθούν για ΣΠΟΥΔΕΣ ή/και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Διευκρινίζεται ότι η Δράση ΚΑ103 του προγράμματος Erasmus+ 2014-20 λήγει στις 30/06/2023. 

Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται για Σπουδές στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+ από 01/07/2023 και εξής, μετακινούνται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νέου Erasmus+ 2021-27. Για την κινητικότητα φοιτητών/τριών για Σπουδές από 1/7/2023 και εξής παρακαλούμε επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα: https://erasmus.aegean.gr/el/spoydes 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές έχουν οι φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακοί/ες, μεταπτυχιακοί/ες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες) με βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης:

 • Να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εν προκειμένω της Ελλάδας)

 • Να είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο ½ των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

 • Να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Υποδοχής – min επίπεδο Β2 του Common European Framework of Languages. http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr

 • Να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο πρώτο έτος σπουδών και να μην υπερβαίνουν τα ν+2 έτη σπουδών

Εφόσον οι υποψήφιοι/ες πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Προπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες

 • Αριθμό μαθημάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώςμέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων [2 μόρια ανά μάθημα]
 • Μέσο όρος βαθμολογίας μαθημάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων [ x 10 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) [2 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση) [4 μόρια]
 • Πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου καλή γνώση (Β2) και άνω) [2 μόρια]
 • Υποβολή αίτησης φοιτητών/τριών για κινητικότητα σπουδών: α) έως v έτη [6 μόρια], β) ν+1 έτη [4 μόρια], και γ) ν+2 έτη [2 μόρια]

 Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες

 • Βαθμό προπτυχιακού τίτλου σπουδών [ x 10 μόρια] (Εάν κατατεθούν περισσότεροι του ενός τίτλοι, λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία)
 • Αριθμό μαθημάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων [2 μόρια ανά μάθημα]
 • Μέσο όρο βαθμολογίας μαθημάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων [ x 10 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) [2 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση) [4 μόρια]
 • Πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου καλή γνώση (Β2) και άνω) [2 μόρια]

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες

 • Βαθμό προπτυχιακού τίτλου σπουδών [ x 10 μόρια] (Εάν κατατεθούν περισσότεροι του ενός τίτλοι, λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία)
 • Βαθμό του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών [ x 10 μόρια]. (Εάν κατατεθούν περισσότεροι του ενός τίτλοι, λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία)
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) [2 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση) [4 μόρια]
 • Πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου καλή γνώση (Β2) και άνω) [2 μόρια]

 Επιπλέον, επισημαίνονται τα εξής:

(α) οι φοιτητές/τριες που είχαν μετακινηθεί κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό /διδακτορικό κύκλο σπουδών, θα έπονται στον πίνακα κατάταξης, καθώς προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές/τριες που δεν έχουν μετακινηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στο παρελθόν,

(β) η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται ανά Τμήμα και δεν θα υπάρχει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ υποψηφίων διαφορετικών Τμημάτων ή διαφορετικών κύκλων σπουδών,

(γ) οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου που είναι υπήκοοι άλλης χώρας και επιθυμούν να μετακινηθούν σε ίδρυμα της χώρας αυτής θα έπονται στον πίνακα κατάταξης.

Φοιτητές/τριες του Ιδρύματος μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές χωρίς επιχορήγηση (zero grant) καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδ. έτους υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής.

Στην αρχή του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδ. έτους και, εφόσον οι χρηματοδοτικές συνθήκες του Προγράμματος το επιτρέπουν, προγραμματίζεται και ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για σπουδές και πρακτική άσκηση. Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας γίνεται ηλεκτρονικά με βάση τις οδηγίες που εμπεριέχονται στην προκήρυξη.  

Η επιλογή των φοιτητών/τριών που υποβάλουν αίτηση σε προκήρυξη θέσεων κινητικότητας με το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές πραγματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus+ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης/επιλογής που αναφέρονται πιο πάνω. 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο κατάλογος με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα για Σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus+ είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο: https://erasmus.aegean.gr/el/synergazomena-idrymata-0 Το Ίδρυμα που θα επιλέξουν οι φοιτητές/τριες από τον κατάλογο των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, θα πρέπει να καλύπτει το γνωστικό πεδίο των σπουδών τους και να προσφέρει μαθήματα σε γλώσσα που οι φοιτητές/τριες έχουν την απαραίτητη γλωσσική επάρκεια για την παρακολούθησή τους. 

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν το Ίδρυμα που επιθυμούν να μετακινηθούν και να ενημερώσουν το Γραφείο Erasmus+ για την επιλογή τους. Το Γραφείο Erasmus+ ενημερώνει το ξένο Ίδρυμα για την ανακήρυξη του φοιτητή/τριας με το πρόγραμμα Erasmus+ (nomination) και ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να καταθέσει αίτηση (application) μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθείας στο ξένο Ίδρυμα, εντός της προβλεπόμενης από το ξένο ίδρυμα σχετικής προθεσμίας. (Οι αιτήσεις προς τα ξένα ιδρύματα γίνονται συνήθως την άνοιξη για κινητικότητα που αφορά το Χειμερινό  εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και στις αρχές φθινοπώρου για κινητικότητα που αφορά το εαρινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους). 

Η έγκριση της αίτησης του/της φοιτητή/τριας από το ξένο Ίδρυμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κινητικότητα με το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές. 

ΧΑΡΤΗΣ ERASMUS: Ο Χάρτης Erasmus του Φοιτητή/τριας ορίζει τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματά του/της στο πλαίσιο των κινητικοτήτων τους για σπουδές ή και πρακτική άσκηση.

ΟΔΗΓΟΣ: Ο οδηγός ορίζει αναλυτικά τα δικαιώματα των μετακινούμενων φοιτητών/τριων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για σπουδές: Η διάρκεια κινητικότητας των φοιτητών/τριών για σπουδές δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 μήνες και μεγαλύτερη από 12 μήνες συνολικά ανά κύκλο σπουδών*.

*(1ος κύκλος= προπτυχιακός, 2ος κύκλος= μεταπτυχιακός, 3ος κύκλος= υποψ. Διδάκτορες)

Παράταση κινητικότητας: Αιτήματα παράτασης της περιόδου παραμονής των Συμμετεχόντων/ουσων προς το Ίδρυμα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας.

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το Πρόγραμμα ERASMUS+, επιχορηγούνται με ένα συγκεκριμένο ποσό ανά μήνα (ως μήνας νοούνται οι 30 ημέρες) το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα τη χώρα προορισμού. Τις επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος θα τις δείτε εδώ.

Ποσά επιχορήγησης φοιτητών/τριών για σπουδές.
Το Ίδρυμα προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο το 80% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης εφόσον:

α) έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το ΕΜΣ/ΙΚΥ  και
β)    ο/η Συμμετέχων/ουσα προσκόμισε έγκαιρα τα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή του/της.

Το 20% της επιχορήγησης καταβάλλεται στον/η δικαιούχο,  αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 • Σημείωση: Λόγω χρονοβόρων διαδικασιών όπως αυτές επιβάλλονται από  το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΕΛΚΕ, οι μετακινούμενοι/νες οφείλουν να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τουλάχιστον 2 μήνες  πριν από τη μετακίνηση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έγκαιρα η καταβολή επιχορήγησης κατά το 80% επί της συνολικής επιχορήγησης.

Μηδενική επιχορήγηση (zero–grant): Πέραν της χρηματοδοτούμενης επιτρέπεται και η κινητικότητα φοιτητών χωρίς χρηματοδότηση (zero grant) για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ (Αφορά μόνο φοιτητές/τριες που μετακινούνται για σπουδές)

Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται για σπουδές και προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, δικαιούται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕU Academy: OLS (Online Language Support)

H παλιά ηλεκτρονική πλατφόρμα Online Linguistic Support αντικαταστάθηκε από νέα με την ονομασία EU Academy Online Language Support (OLS) από τον Ιούλιο 2022.

https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language

Η υπηρεσία θα προσφέρει σταδιακά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών εκμάθησης γλωσσών και στις 29 επίσημες γλώσσες των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών που συνδέονται με το Πρόγραμμα Erasmus+. Οι συμμετέχοντες/χουσες  ενθαρρύνονται να εκπαιδεύονται ενεργά σε ξένες γλώσσες κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς τους και να αυτοαξιολογούν το γλωσσικό τους επίπεδο προκειμένου να επωφεληθούν από την εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία. Οι συμμετέχοντες/χουσες μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τη γλώσσα ή τις γλώσσες που επιθυμούν και να αξιολογηθούν, χωρίς κανέναν περιορισμό, ως προς τον αριθμό των μαθημάτων και των γλωσσών. Η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης του γλωσσικού επιπέδου θα είναι διαθέσιμη μόλις οι χρήστες συνδεθούν στο OLS και ανά πάσα στιγμή μετά από αυτό.

Επιπλέον, είναι υποχρέωση για όλους/ολες τους/τις φοιτητές/τριες Ανώτατης Εκπαίδευσης και τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες/σασες, των οποίων η κινητικότητα διαρκεί 14 ημέρες ή περισσότερο να κάνουν αυτοαξιολόγηση του γλωσσικού τους επιπέδου στη γλώσσα κινητικότητάς των Σπουδών ή της Πρακτικής τους Άσκησης πριν από την περίοδο κινητικότητας ως προαπαιτούμενο της κινητικότητάς τους, εκτός από τις παρακάτω αιτιολογημένες περιπτώσεις:

1. όταν η γλώσσα δεν προσφέρεται από το OLS,

2. εάν η γλώσσα κινητικότητας είναι η μητρική τους γλώσσα,

3. όταν οι συμμετέχοντες/χουσες αρνούνται να δώσουν συγκατάθεση για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από την EU Academy (κατά τη σύνδεσή τους για πρώτη φορά).

Το αποτέλεσμα του τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης θα πρέπει να το καταθέτουν οι φοιτητές/τριες στο Γραφείο Erasmus+ πριν από την έναρξη της κινητικότητάς τους και να το αναφέρουν στο άρθρο 6 της Σύμβασης επιχορήγησης (βλ. δικαιολογητικά πιο κάτω). Αντίστοιχα όλοι οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέτουν αντίστοιχο τεστ αυτοαξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητάς τους.

Οδηγίες για την αρχική εγγραφή στην EU Academy που φιλοξενεί την πλατφόρμα Online Language Support (OLS)

Οδηγίες για τη διεξαγωγή του τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης (assessment test).

Περιγραφή της νέας πλατφόρμας OLS (Online Language Support) και των υπηρεσιών που προσφέρει.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus+ οι φοιτητές/τριες, πριν από την έναρξη της κινητικότητάς τους, κατά τη διάρκεια αυτής και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, είναι τα ακόλουθα:

Πριν την έναρξη της κινητικότητας,

ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ και εντός των οριζόμενων προθεσμιών, τα παρακάτω:

 1. Αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε στο Παν/μιο Υποδοχής
 2. Αντίγραφο της επιστολής αποδοχής (Letter of Acceptance) από το Παν/μιο Υποδοχής
 3. Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητών/τριών για σπουδές (Κατατίθεται σε 2 αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές)
 4. Συμφωνία Μάθησης για σπουδές. (Η Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη σχετική πλατφόρμα της Ε.Ε.: Online Learning Agreement (OLA) platform. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ).
 5. Υπεύθυνη Δήλωση για τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις στο Ίδρυμα Υποδοχής (Συμπληρώνεται μόνο σε κινητικότητες σπουδών)
 6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι σε περίπτωση μη μετακίνησης στο Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής για σπουδές ή πρακτική, ο/η δικαιούχος θα επιστρέψει στο Ίδρυμα την επιχορήγηση
 7. Υπεύθυνη Δήλωση και Αίτηση Πίστωσης Λογαριασμού για το λογιστήριο του ΕΛΚΕ. Τα έντυπα αποστέλλονται συμπληρωμένα - υπογεγραμμένα στο γραφείο Erasmus+. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση με τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία του/της και να δημιουργήσει «καρτέλα» στον ΕΛΚΕ, στην οποία θα αναρτήσει την Υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση πίστωσης Λογαριασμού. Οδηγίες για τη δημιουργία καρτέλας στον ΕΛΚΕ είναι διαθέσιμες εδώ).
 8. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.
 9. Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης. Για τη λήψη της αιτείσθε στο φορέα που είστε ασφαλισμένοι/νες.
 10. Γλωσσική Αξιολόγηση  -  το τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης (assesment test) πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της κινητικότητας, ηλεκτρονικά, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα  https://academy.europa.eu/courses/getting-started-for-ols-learners και το αποτέλεσμα  της αποστέλλεται στο Γραφείο Erasmus. Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/τριες υποβάλλονται σε γλωσσική αξιολόγηση στη γλώσσα της κινητικότητας που έχουν δηλώσει στη Συμφωνία Μάθησης. Η διαδικασία αναφέρεται αναλυτικά πιο πάνω, στη σχετική ενότητα για τη Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη.
 11. Φωτοτυπία Εισιτηρίων Αναχώρησης

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας 

ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω:

 1. Βεβαίωση άφιξης και εγγραφής στο Παν/μιο – Φορέα Υποδοχής (Certification of arrival). Ως ημερομηνία άφιξης νοείται η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης επιχορήγησης σας.
 2. Τροποποίηση Συμφωνίας Μάθησης για σπουδές (Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγών)
 • Σημαντική σημείωση: Οποιεσδήποτε αλλαγές στη συμφωνία μάθησης συμφωνούνται μεταξύ του/της μετακινούμενου/ης φοιτητή/τριας, του/της Τμηματικά Υπεύθυνου/ης του Τμήματος Υποδοχής και του/ης Τμηματικά Υπεύθυνου/ης του Τμήματος αποστολής και κοινοποιούνται στο  Γραφείο Erasmus.

Το αίτημα για αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια  θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέσα σε 5 εβδομάδες από την έναρξη των σπουδών του/της στο εξωτερικό. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να συμφωνηθούν και από τα τρία μέρη (φοιτητής/τρια, Ιδρυμα Υποδοχής, Ίδρυμα Αποστολής) εντός δύο εβδομάδων από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος.

Μετά τη λήξη της κινητικότητας  

ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω:

 1. Βεβαίωση αναχώρησης από το Ίδρυμα (Certification of Departure)Ως ημερομηνία αναχώρησης νοείται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης επιχορήγησής σας.
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το ξένο ίδρυμα (για σπουδές). Κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή. 
 3. Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey). Συμπληρώνεται σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβετε το αίτημα για τη συμπλήρωσή της.
 4. Γλωσσική Αξιολόγηση  -  το τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης (assesment test) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας, ηλεκτρονικά, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα  https://academy.europa.eu/courses/getting-started-for-ols-learners και το αποτέλεσμα  της αποστέλλεται στο Γραφείο Erasmus. Η διαδικασία αναφέρεται αναλυτικά πιο πάνω, στη σχετική ενότητα για τη Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη.

Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές, πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς  αριθμό μαθημάτων που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 10 πιστωτικές μονάδες ECTS. Εφόσον αυτό δεν επιτευχθεί, η Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus θα αποφασίζει για την απώλεια/μη απώλεια του δικαιώματος είσπραξης του υπολειπόμενου ποσού της Β’ δόσης της επιχορήγησης. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν απαιτεί από τον/την φοιτητή/τρια την επιστροφή του ποσού της Α΄ Δόσης της επιχορήγησης που έλαβε.