Σπουδές Κλασική Κινητικότητα

Κινητικότητα Φοιτητών/τριών για ΣΠΟΥΔΕΣ με το Νέο Erasmus+ 2021-27 -  Δράση (ΚΑ 131)

Στο πλαίσιο της Δράσης Erasmus+ ΚΑ131 Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού χρηματοδοτούμενη από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ, παρέχεται στους/στις φοιτητές/τριες Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθούν για ΣΠΟΥΔΕΣ ή/και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για ΣΠΟΥΔΕΣ έχουν οι φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών (1ου κύκλου - προπτυχιακοί/ες, 2ου κύκλου - μεταπτυχιακοί/ες, 3ου κύκλου -

υποψήφιοι/ες διδάκτορες) με βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα:

 • Να είναι ενεργοί/γές φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να μην έχουν υποβάλει αίτηση ανακήρυξης/ολοκλήρωσης των σπουδών τους. 
 • Να είναι υπήκοοι της χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εν προκειμένω της Ελλάδας) ή να είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι/ες σε πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής – min επίπεδο Β2 του Common  European Framework of Languages  http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες πρέπει:

 • να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο 1/2 των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πλαίσιο της εκάστοτε προκήρυξης θέσεων
 • να μην έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών κατά την υποβολή της αίτησής τους στην προκήρυξη.

Οι θέσεις Κινητικότητας για Σπουδές (Studies) στο Εξωτερικό με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Erasmus+ προκηρύσσονται. Προκήρυξη θέσεων Κινητικότητας για Σπουδές στο εξωτερικό δημοσιεύεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως ή και περισσότερες φορές (Συμπληρωματικές προκηρύξεις) όποτε υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέροντα στην προκήρυξη.

Εφόσον οι υποψήφιοι/ες πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, οι αιτήσεις τους κατατάσσονται σε πίνακα με κριτήρια αξιολόγησης – μοριοδότησης που έχει ορίσει η Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ του Ιδρύματος. Οι Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι των Σχολών και των Τμημάτων του Ιδρύματος έχουν την ευθύνη για την κατανομή των διαθέσιμων θέσεων στις Σχολές και στα Τμήματα με στόχο την δίκαιη κατανομή των θέσεων σε όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος. Η τελική απόφαση κατάταξης των αιτήσεων λαμβάνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+. Τα αποτελέσματα των προκηρύξεων δημοσιεύονται για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι/νες. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τον πίνακα των επιλεγέντων/γεισών και των επιλαχόντων/χουσών φοιτητών/τριών με φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης – μοριοδότησης για την κατάταξη των αιτήσεων των φοιτητών/τριών ανά κύκλο σπουδών είναι διαθέσιμα εδώ.

 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Zero grant) 

Φοιτητές/τριες του Ιδρύματος που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ στο εξωτερικό, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές με μηδενική επιχορήγηση (zero grant), δηλαδή με δική τους δαπάνη, αποκομίζοντας όλα τα ακαδημαϊκά οφέλη που προσφέρει η συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους υποβάλλοντας μαζί όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+. Οι αιτήσεις εγκρίνονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus+.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μακροχρόνια Κινητικότητα

Η διάρκεια κινητικότητας των φοιτητών/τριών για Σπουδές δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2 μήνες και μεγαλύτερη από 12 μήνες συνολικά ανά κύκλο σπουδών*. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συνδυάσουν την κινητικότητα για Σπουδές με μια σύντομη κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση στο τέλος, η διάρκεια της οποίας συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά την διάρκεια του οποίου αιτούνται.

*(1ος κύκλος=προπτυχιακός, 2ος κύκλος=μεταπτυχιακός, 3ος κύκλος=υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες)

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus+ οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου που μετακινούνται για Σπουδές, με το πρόγραμμα Eramus+, σχέδιο 2021, μπορούν να λάβουν επιχορήγηση Erasmus+ για διάστημα έως ένα (1) πλήρες ακαδημαϊκό εξάμηνο, όπως ορίζεται στο Ίδρυμα υποδοχής. Σε περίπτωση μεγαλύτερης διάρκειας μετακίνησης, ή συνδυασμό με σύντομης διάρκειας πρακτική άσκηση, η χρηματοδότηση θα αποφασίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του προγράμματος.

Παράταση κινητικότητας: Αιτήματα παράτασης της περιόδου παραμονής των συμμετεχόντων/ουσών στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού πρέπει να γίνονται προς το Ίδρυμα τουλάχιστον 1 μήνα πριν από τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας, με τη διαδικασία που περιγράφεται πιο κάτω (έντυπα κατά τη διάρκεια της κινητικότητας).

Βραχυχρόνια Κινητικότητα

Κάθε φοιτητής/τρια, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να  συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για Σπουδές, μπορεί να συνδυάσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία στο εξωτερικό, συνδυάζοντας την με υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα, που διευκολύνει τη συνεργατική ανταλλαγή μάθησης στο διαδίκτυο και την ομαδική εργασία.

Επομένως κάθε κινητικότητα βραχυχρόνιας διάρκειας είναι ουσιαστικά Μικτή κινητικότητα (blended mobility), εφόσον προϋποθέτει τον συνδυασμό φυσικής (physical) και εικονικής (virtual) μετακίνησης.

 Το σκέλος της κινητικότητας με φυσική παρουσία θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 30 ημερών και να συνδυάζεται υποχρεωτικά με μια εικονική δραστηριότητα, χωρίς περιορισμό ως προς την ελάχιστη διάρκεια της εικονικής δραστηριότητας, προκειμένου συνολικά η κινητικότητα για σπουδές να απονέμει τουλάχιστον 3 ECTS.

Οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν βραχυχρόνια κινητικότητα επιχορηγούνται για το διάστημα παραμονής τους στο εξωτερικό με φυσική παρουσία. Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus+ οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου που μετακινούνται για Σπουδές Βραχυχρόνιας κινητικότητας μπορούν να λάβουν επιχορήγηση Erasmus+ για διάστημα φυσικής παρουσίας τους στο εξωτερικό από 5 έως 20 μέρες.

Σημ. Πριν από τον προγραμματισμό της  βραχυχρόνιας μετακίνησης στο εξωτερικό οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν διερευνήσει και επιβεβαιώσει από το Ίδρυμα Υποδοχής ότι προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης βραχυχρόνιας κινητικότητας για Σπουδές σε συνδυασμό με εικονική δραστηριότητα (εξ αποστάσεως μάθηση).

Βραχυχρόνια Κινητικότητα Υποψηφίων Διδακτόρων (Φοιτητών/τριών 3ου Κύκλου) / Short-term Doctoral Mobility

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ρισσες (και οι πρόσφατα απόφοιτοι/τες, έως 12 μήνες μετά από την αναγόρευσή τους σε διδάκτορες/ρισσες) μπορούν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα βραχυχρόνιας κινητικότητας για σπουδές Erasmus+ για διάστημα 5-30 ημέρες με φυσική παρουσία στο εξωτερικό (εκ των οποίων έως 20 ημέρες με χρηματοδότηση Erasmus+). Ενθαρρύνεται η προσθήκη μίας εικονικής δραστηριότητας, χωρίς να είναι υποχρεωτική. Για τη βραχυχρόνια κινητικότητα υποψηφίων διδακτόρων δεν ισχύει η υποχρεωτική απόδοση των 3 ECTS στο πλαίσιο της αναγνώρισης.

 

Κινητικότητα στο Εξωτερικό για Σπουδές σε ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (BLENDED INTENSIVE PROGRAM - BIP)

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν σε Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programme - BIP) που διοργανώνεται στο εξωτερικό από Ιδρύματα εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά με τα οποία το Π.Α. έχει συνάψει διμερή συμφωνία Erasmus+ για σπουδές.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας (BIP) είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: Blended Intensive Programmes (BIP) | erasmus.aegean.gr

Για να συμμετάσχουν σε ένα BIP πρόγραμμα στο εξωτερικό με χρηματοδότηση Erasmus+ οι φοιτητές/τριες πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε σχετική Προκήρυξη του Ιδρύματος Κινητικότητας Φοιτητών/τριών για Σπουδές σε Χώρες του Προγράμματος και να επιλεγούν για χρηματοδότηση. Και αντίστροφα: Φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί για επιχορήγηση κινητικότητας με το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε ένα BIP πρόγραμμα που οργανώνεται σε ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο το Π.Α. έχει συνάψει διμερή συμφωνία Erasmus. Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι/νες να υποβάλουν αίτηση και να γίνουν δεκτοί/κτές από τους διοργανωτές του Μικτού Εντατικού Προγράμματος του Εξωτερικού. 

Η χρηματοδότηση Erasmus+ για κινητικότητα φοιτητών/τριών που συμμετέχουν σε BIP στο εξωτερικό διέπεται από τους κανόνες που περιγράφονται πιο κάτω, στην ενότητα  Μικτή - Βραχυχρόνια Κινητικότητα για Σπουδές.

Οι Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας  (Blended Intensive Programmes - BIP) αναρτώνται στις Ανακοινώσεις της Ιστοσελίδας του Γραφείου Erasmus: Νέα - Ανακοινώσεις | erasmus.aegean.gr

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ERASMUS+

Φοιτητές/τριες με λιγότερες ευκαιρίες. 

Οι φοιτητές/τριες που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται επιπλέον χρηματοδότηση Erasmus+ για την κινητικότητά τους στο εξωτερικό.

Τα κριτήρια ένταξης στην ομάδα φοιτητών/τριών με λιγότερες ευκαιρίες και τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι/νες, είναι διαθέσιμα στη σχετική ιστοσελίδα:  https://erasmus.aegean.gr/el/foititestries-me-ligoteres-eykairies

Μακροχρόνια Κινητικότητα

Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για μακροχρόνια κινητικότητα για Σπουδές, επιχορηγούνται με ένα συγκεκριμένο ποσό ανά μήνα (ως μήνας νοούνται οι 30 ημέρες).

H περίοδος κινητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματικά μια περίοδο πρακτικής άσκησης, εφόσον προγραμματιστεί, και μπορεί να οργανωθεί με διαφορετικούς τρόπους: είτε η μία δραστηριότητα μετά την άλλη είτε και οι δύο ταυτόχρονα. Ο συνδυασμός ακολουθεί τους κανόνες χρηματοδότησης που αφορούν την κινητικότητα για σπουδές.

Όπως αναφέρεται παραπάνω, με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus+ οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου που μετακινούνται για Σπουδές, με το πρόγραμμα Eramus+, σχέδιο 2021, μπορούν να λάβουν επιχορήγηση Erasmus+ για διάστημα έως ένα (1) πλήρες ακαδημαϊκό εξάμηνο, όπως ορίζεται στο Ίδρυμα υποδοχής.

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο/η φοιτητής/τρια που μετακινείται για Σπουδές θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης της κινητικότητας στο εξωτερικό για Σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει και επιμέρους διευκρινίσεις ως προς το μέγιστο διάστημα χρηματοδότησης.

Βραχυχρόνια Κινητικότητα

Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το Πρόγραμμα Erasmus+ για βραχυχρόνια κινητικότητα, επιχορηγούνται με ένα συγκεκριμένο ποσό Ατομικής Επιχορήγησης ανά ημέρα, ανεξάρτητα από τη χώρα του Πανεπιστημίου υποδοχής τους.

Φοιτητές/τριες και προσφάτως απόφοιτοι/τες που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και συμμετέχουν σε βραχυχρόνιες κινητικότητες, λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση για δαπάνες ταξιδίου.

Τα ποσά επιχoρήγησης Erasmus+ για τους/τις μετακινούμενους/νες για Σπουδές βραχυχρόνιας διάρκειας στο εξωτερικό είναι διαθέσιμα εδώ.

Χρόνος καταβολής της επιχορήγησης

Το Ίδρυμα καταβάλλει στον/η δικαιούχο το 80% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης πριν από την αναχώρησή του/της στο εξωτερικό εφόσον:

α) έχει ενημερωθεί από το Γραφείο Erasmus+ του Ιδρύματος ότι έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση με το πρόγραμμα Erasmus+

β) έχει καταθέσει έγκαιρα* στο Γραφείο Erasmus+ του Ιδρύματος όλα τα δικαιολογητικά για την υλοποίηση της κινητικότητάς του/της, όπως αναφέρονται στο πεδίο «Δικαιολογητικά πριν από την έναρξη της κινητικότητας». 

* Λόγω χρονοβόρων διαδικασιών, όπως αυτές επιβάλλονται από  το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας που πραγματοποιεί τις οικονομικές κινήσεις, συστήνεται στους μετακινούμενους/νες να καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά τουλάχιστον δύο (2)  μήνες πριν από την ημερομηνία αναχώρησής τους στο εξωτερικό.

Το υπόλοιπο 20% της συνολικής επιχορήγησης καταβάλλεται στο/η δικαιούχο,  αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά  την υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται στο πεδίο «Δικαιολογητικά μετά τη λήξη της κινητικότητας».

ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ERASMUS: Ο Χάρτης Erasmus του Φοιτητή/τριας ορίζει τις υποχρεώσεις του/της και τα δικαιώματά του/της στο πλαίσιο της κινητικότητας Erasmus+ για σπουδές ή πρακτική άσκηση.

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ERASMUS: Ο οδηγός ορίζει αναλυτικά τα δικαιώματα των μετακινούμενων φοιτητών/τριων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΕU Academy: OLS (Online Language Support)

H παλιά ηλεκτρονική πλατφόρμα Online Linguistic Support αντικαταστάθηκε από νέα με την ονομασία EU Academy Online Language Support (OLS) από τον Ιούλιο 2022.

https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language

Η υπηρεσία θα προσφέρει σταδιακά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών εκμάθησης γλωσσών και στις 29 επίσημες γλώσσες των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών που συνδέονται με το Πρόγραμμα Erasmus+. Οι συμμετέχοντες/χουσες  ενθαρρύνονται να εκπαιδεύονται ενεργά σε ξένες γλώσσες κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς τους και να αυτοαξιολογούν το γλωσσικό τους επίπεδο προκειμένου να επωφεληθούν από την εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία. Οι συμμετέχοντες/χουσες μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τη γλώσσα ή τις γλώσσες που επιθυμούν και να αξιολογηθούν, χωρίς κανέναν περιορισμό, ως προς τον αριθμό των μαθημάτων και των γλωσσών. Η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης του γλωσσικού επιπέδου θα είναι διαθέσιμη μόλις οι χρήστες συνδεθούν στο OLS και ανά πάσα στιγμή μετά από αυτό.

Επιπλέον, συστήνεται  για όλους/ολες τους/τις φοιτητές/τριες Ανώτατης Εκπαίδευσης και τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες/σασες, των οποίων η κινητικότητα διαρκεί 14 ημέρες ή περισσότερο να κάνουν αυτοαξιολόγηση του γλωσσικού τους επιπέδου στη γλώσσα κινητικότητάς των Σπουδών ή της Πρακτικής τους Άσκησης πριν από την περίοδο κινητικότητας ως προαπαιτούμενο της κινητικότητάς τους, εκτός από τις παρακάτω αιτιολογημένες περιπτώσεις:

1. όταν η γλώσσα δεν προσφέρεται από το OLS,

2. εάν η γλώσσα κινητικότητας είναι η μητρική τους γλώσσα,

3. όταν οι συμμετέχοντες/χουσες αρνούνται να δώσουν συγκατάθεση για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από την EU Academy (κατά τη σύνδεσή τους για πρώτη φορά).

Το αποτέλεσμα του τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης παρακαλούνται να το καταθέτουν οι φοιτητές/τριες στο Γραφείο Erasmus+ πριν από την έναρξη της κινητικότητάς τους και να το αναφέρουν στο άρθρο 6 της Σύμβασης επιχορήγησης (βλ. δικαιολογητικά πιο κάτω). Αντίστοιχα όλοι οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να καταθέτουν το αποτέλεσμα του τεστ αυτοαξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητάς τους.

Οδηγίες για την αρχική εγγραφή στην EU Academy που φιλοξενεί την πλατφόρμα Online Language Support (OLS)

Οδηγίες για τη διεξαγωγή του τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης (assessment test).

Περιγραφή της νέας πλατφόρμας OLS (Online Language Support) και των υπηρεσιών που προσφέρει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Βήμα 1ο: ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε.Ι. ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η κινητικότητα Erasmus+ για Σπουδές μπορεί να γίνει μόνο σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με τα οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Erasmus+ (Inter-Institutional AgreementII-A). Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν το Πανεπιστήμιο που θα μετακινηθούν εφόσον η Συμφωνία καλύπτει το γνωστικό πεδίο των σπουδών τους και εφόσον το ξένο Ίδρυμα προσφέρει μαθήματα σε γλώσσα που οι φοιτητές/τριες έχουν την απαραίτητη γλωσσική επάρκεια για να τα παρακολουθήσουν.

Ο κατάλογος με τα Πανεπιστήμια σε Χώρες του προγράμματος και σε Χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, με τα οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Erasmus+ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα: https://erasmus.aegean.gr/el/synergazomena-idrymata-0 Συνεργαζόμενα Ιδρύματα για Σπουδές.

Λόγω μετάβασης στο νέο Erasmus+ 2021-27 και στη σταδιακή ψηφιακή καταχώρηση των συμφωνιών σε ένα νέο ψηφιακό εργαλείο της ΕΕ, ο πίνακας με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 μεταβάλλεται συχνά. Γι’ αυτό συστήνεται στους φοιτητές/τριες να επιβεβαιώνουν με το Γραφείο Erasmus+ εγκαίρως την επιλογή του Ιδρύματος που επιθυμούν να μετακινηθούν.

Βήμα 2ο: ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (NOMINATION) – ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (APPLICATION)

Μετά την επιλογή του Πανεπιστημίου οι φοιτητές/τριες ενημερώνουν το Γραφείο Erasmus+ για την επιλογή τους.

Το Γραφείο Erasmus+ ενημερώνει το ξένο Ίδρυμα για την ανακήρυξη του/της φοιτητή/τριας με το πρόγραμμα Erasmus+ (nomination) κοινοποιώντας το μήνυμα στον φοιτητή/τρια.

Ο/Η φοιτητής/τρια οφείλει να καταθέσει αίτηση (application) μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθείας στο ξένο Ίδρυμα, εντός της προβλεπόμενης από το ξένο ίδρυμα σχετικής προθεσμίας.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις προς τα ξένα ιδρύματα γίνονται συνήθως την άνοιξη για κινητικότητα που αφορά το Χειμερινό  εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και στις αρχές φθινοπώρου για κινητικότητα που αφορά το Εαρινό εξάμηνο. Οι φοιτητές/τριες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των προθεσμιών που θέτει το ξένο ίδρυμα.

Πριν την υποβολή της αίτησης (application) στο ξένο Ίδρυμα, οι φοιτητές/τριες καλούνται να προσέξουν τα εξής:

 1. Ότι το Τμήμα-Ίδρυμα που επιλέγουν προσφέρει μαθήματα τα οποία καλύπτουν το γνωστικό πεδίο των σπουδών τους.
 2. Ότι το Τμήμα-Ίδρυμα που επιλέγουν προσφέρει μαθήματα σε γλώσσα  για την οποία έχουν την απαραίτητη επάρκεια για την παρακολούθησή τους (π.χ. αρκετά Πανεπιστήμια της Γαλλίας, Ισπανίας, Γερμανίας δεν έχουν μεγάλο αριθμό μαθημάτων στα αγγλικά)
 3. Σε περίπτωση που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν βραχυχρόνια κινητικότητα στο εξωτερικό (short-term physical mobility), η οποία συνδυάζεται υποχρεωτικά με εικονική (virtual) δραστηριότητα, θα πρέπει να ελέγξουν ότι το ξένο ίδρυμα προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. 

Η αίτηση προς το ξένο ίδρυμα και η αποδοχή από το Ίδρυμα φυλάσσονται στο αρχείο του φοιτητή/τριας και κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Γραφείο Erasmus+ για τη λήψη της επιχορήγησης.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια δεν γίνει δεκτός/κτή ή επιθυμεί να αλλάξει  Ίδρυμα επιλογής θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία ενημέρωσης του Γραφείου Erasmus+ για το νέο Ίδρυμα επιλογής του/της, ώστε να σταλεί στο νέο Ίδρυμα που επιλέγει η ανακήρυξή του/της ως μετακινούμενου/νης Erasmus+ (nomination) και στη συνέχεια να υποβάλλει ο/η φοιτητής/τρια αίτηση αποδοχής από το νέο Ίδρυμα (application), κ.ο.κ. (επαναλαμβάνεται δηλαδή η ίδια διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω).

Η έγκριση της αίτησης του/της φοιτητή/τριας από το ξένο Ίδρυμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κινητικότητα με το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές.

Βήμα 3ο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES)

Για να μετακινηθεί για σπουδές στο εξωτερικό ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να συμπληρώσει και υπογράψει τη Συμφωνία μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies) μετά από συνεννόηση τον/την ακαδημαϊκά Υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματός του/της και με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματος Υποδοχής στο εξωτερικό.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και εξής η Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές συμπληρώνεται/υπογράφεται ηλεκτρονικά στη σχετική πλατφόρμα της Ε.Ε.: Online Learning Agreement (OLA) platform (https://learning-agreement.eu/)

Πληροφορίες και Αναλυτικός Οδηγός για την ηλεκτρονική υποβολή της Συμφωνίας μάθησης από τον φοιτητή/τρια είναι διαθέσιμος εδώ).

Η συμφωνία μάθησης υπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια, τον/την ακαδημαϊκά Υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματός του/της και από τον ακαδημαϊκά υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματος Υποδοχής.  Μπορεί να περιλαμβάνεται μεταξύ των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση του/της φοιτητή/τρια προς το ξένο ίδρυμα (application) και  υποβάλλεται στο Γραφείο Erasmus+ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την αναχώρηση του/της φοιτητή/τριας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Για να μπορέσει να ελεγχθεί και υπογραφεί η Συμφωνία μάθησης από τους/τις Ακαδημαϊκά Υπεύθυνους/νες Erasmus+ πρέπει ο/η φοιτητής/τρια να έχει συμπεριλάβει το σωστό email του Τμηματικά Υπεύθυνου/νης Erasmus+ του Τμήματός του και του αντίστοιχου υπεύθυνου του ξένου Ιδρύματος. Ο κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των Ακαδημαϊκά Υπεύθυνων Erasmus+ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: https://erasmus.aegean.gr/el/tmimatikoies-ypeythynoies

2.  Η συμφωνία μάθησης για Σπουδές περιλαμβάνει τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια στο Ίδρυμα υποδοχής (πίνακας Α) και τα μαθήματα του Τμήματος του/της που θα του αναγνωριστούν-αντιστοιχηθούν στο Τμήμα του/της μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κινητικότητας (Πίνακας Β). Για το λόγο αυτό πριν από τη συμπλήρωση χρειάζεται ο/η φοιτητής/τρια να έχει μελετήσει τα μαθήματα που προσφέρει το ξένο ίδρυμα και τη γλώσσα διδασκαλίας τους και να έχει συζητήσει με τον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματός του/της τη δυνατότητα αναγνώρισης/αντιστοίχισής τους με μαθήματα του οικείου προγράμματος σπουδών του/της.

Προσοχή: Στον πίνακα Α αναγράφονται οι κωδικοί και οι τίτλοι των μαθημάτων του ξένου ιδρύματος, κατά προτίμηση στα αγγλικά. Στον πίνακα Β αναγράφονται τα μαθήματα του Τμήματος προέλευσής του/της φοιτητή/τριας με τα οποία θα αντιστοιχηθούν τα μαθήματα του ξένου Ιδρύματος, κατά προτίμηση με τη σειρά που έχουν καταγραφεί στον πίνακα Α, ώστε να αντιστοιχίζονται 1 προς 1. Η αντιστοίχιση των μαθημάτων μπορεί να γίνει μόνο με μαθήματα του Τμήματος Προέλευσης στα οποία ο/η φοιτητής/τρια δεν έχετε ήδη εξεταστεί με επιτυχία. Τα μαθήματα του Τμήματος προέλευσής αναγράφονται επίσης στα αγγλικά, σύμφωνα με την επίσημη ονομασία τους, που αποδίδεται στην αγγλική ιστοσελίδα του Τμήματός του φοιτητή/τριας, ώστε να είναι κατανοητά και από τον/την Υπεύθυνο/νη Erasmus+ του ξένου ιδρύματος που συνυπογράφει τη συμφωνία μάθησης. 

3. To Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα Πανεπιστήμια των χωρών του Προγράμματος ακολουθούν το σύστημα συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECTS. Τα μαθήματα που θα συμπεριλάβει ο/η φοιτητής/τρια στη συμφωνία μάθησης πρέπει να αποδίδουν κατά προσέγγιση συνολικά: 15 ECTS για κινητικότητα  διάρκειας 2 μηνών, 20 ECTS για κινητικότητα  διάρκειας 3 μηνών και 30 ECTS για κινητικότητα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του πίνακα Α (μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής του εξωτερικού) πρέπει να είναι περίπου ίσο με το σύνολο των ECTS του πίνακα Β (μαθήματα στο Ίδρυμα αποστολής, δηλαδή στο Τμήμα προέλευσης του/της φοιτητή/τριας).

4. Στη συμφωνία μάθησης ο/η φοιτητής/τρια καλείται να προσδιορίσει το επιστημονικό πεδίο μάθησης (field of education), σύμφωνα με την κωδικοποίηση ISCED-F. Ο πίνακας με τους κωδικούς ISCED-F είναι διαθέσιμος εδώ. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να επιλέξει σε ποιο πεδίο μάθησης (field of education) ανήκει το  γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Προέλευσής του/της.

 Βήμα 4ο: ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS+ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

Το αργότερο 2 μήνες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του/της φοιτητή/τριας για Σπουδές, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα παρακάτω (1 έως 8) δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει εγκαίρως η καταχώρηση της κινητικότητας και η διαδικασία για την προκαταβολή του 80% της επιχορήγησης.

Για ηλεκτρονική κατάθεση: erasmus@aegean.gr 

Για ταχυδρομική αποστολή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Γραφείο Erasmus+, Κτήριο Ωκεανογραφίας, 1ος όροφος, Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη,)

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να καταθέτουν όσο το δυνατόν ολοκληρωμένο φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά πριν από την έναρξη της κινητικότητας

Ο/Η συμμετέχων/χουσα οφείλει να καταθέσει/αποστείλει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω έντυπα:

 1. Αντίγραφο της αίτησης (application) που υποβλήθηκε από τον φοιτητή/τρια στο Παν/μιο Υποδοχής
 2. Αντίγραφο της επιστολής αποδοχής (Letter of Acceptance) που έστειλε το Παν/μιο Υποδοχής στον/στην φοιτητή/τρια
 3. Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (learning agreement for studies). Η Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές συμπληρώνεται από τον/την φοιτητή/τρια ηλεκτρονικά στη σχετική πλατφόρμα της Ε.Ε.: Online Learning Agreement (OLA) platform. Πληροφορίες δίνονται πιο πάνω, στο Βήμα 3.
 4. Σύμβαση Επιχορήγησης  για  Σπουδές. Η Σύμβαση επιχορήγησης περιλαμβάνει όλους τους χρηματο-οικονομικούς όρους για την καταβολή της επιχορήγησης, τη διάρκεια της κινητικότητας, την ασφάλεια υγείας του/της φοιτητή/τριας, κ.ο.κ. (Κατατίθεται σε 2 αντίτυπα με πρωτότυπη υπογραφή του/της φοιτητή/τριας ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον/την φοιτητή/τρια μέσω της εφαρμογής  www.gov.gr για την ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου. Πριν την υπογραφή συνιστάται η αποστολή του συμπληρωμένου από τον φοιτητή/τρια εγγράφου σε wοrd στο Γραφείο Erasmus+ για έλεγχο)). Στη σύμβαση επιχορήγησης αναγράφονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της κινητικότητας, όπως ορίζονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τμήματος ΥποδοχήςΟι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην ομάδα φοιτητών/τριών με λιγότερες ευκαιρίες θα πρέπει επιπλέον να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα: https://erasmus.aegean.gr/el/foititestries-me-ligoteres-eykairies 
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του/της φοιτητή/τριας για τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του/της στο Ίδρυμα Υποδοχής (Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να υπογραφούν και ψηφιακά μέσω της εφαρμογής www.gov.gr  αφού συμπληρωθούν από τον/την φοιτητή/τρια και μετατραπούν σε pdf)
 6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο/η φοιτητής/τρια δηλώνει ότι σε περίπτωση μη μετακίνησης του/της στο Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής για σπουδές ή πρακτική,  θα επιστρέψει στο Ίδρυμα την επιχορήγηση. 
 7. Υπεύθυνη Δήλωση και Αίτηση Πίστωσης Λογαριασμού για το λογιστήριο του ΕΛΚΕ. Τα έντυπα αποστέλλονται συμπληρωμένα - υπογεγραμμένα από τον/την φοιτητή/τρια στο γραφείο Erasmus+. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση με τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία του/της και να δημιουργήσει «καρτέλα» στον ΕΛΚΕ, στην οποία θα αναρτήσει την Υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση πίστωσης Λογαριασμού. Οδηγίες για τη δημιουργία καρτέλας στον ΕΛΚΕ είναι διαθέσιμες εδώ).
 8. Έγγραφο τραπέζης με τον αριθμό Λογαριασμού και το ΙΒΑΝ στον οποίο ο/η φοιτητής/τρια είναι 1ος/η δικαιούχος/χα  (φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας ή βεβαίωση IBAN μέσω i-banking). O Αριθμός Λογαριασμού πρέπει να είναι ίδιος με τον αναγραφόμενο στη σύμβαση επιχορήγησης και στην υπεύθυνη δήλωση προς τον ΕΛΚΕ.
 9. Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης. Για τη λήψη της ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στο φορέα που είναι ασφαλισμένος/νη. (Σε περίπτωση λήξης της κατά τη διάρκεια της κινητικότητας οι φοιτητές/τριες αιτούνται την ανανέωση της και την αποστέλλουν στο Γραφείο Erasmus).
 10. Γλωσσική Αξιολόγηση  -  το τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης (assesment test) πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της κινητικότητας, ηλεκτρονικά, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα  https://academy.europa.eu/courses/getting-started-for-ols-learners και το αποτέλεσμα  της αποστέλλεται στο Γραφείο Erasmus. Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/τριες υποβάλλονται σε γλωσσική αξιολόγηση στη γλώσσα της κινητικότητας που έχουν δηλώσει στη Συμφωνία Μάθησης. Η διαδικασία αναφέρεται αναλυτικά πιο πάνω, στη σχετική ενότητα για τη Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη.
 11. Φωτοτυπία Εισιτηρίων Αναχώρησης. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να μεριμνήσει να φτάσει στον προορισμό του τουλάχιστον 1 ημέρα πριν από την έναρξη της κινητικότητάς του/της. (Τα εισιτήρια πρέπει να φυλάσσονται για να αποσταλούν στο Γραφείο Erasmus+  μετά τη λήξη της κινητικότητας, όπως αναφέρεται πιο κάτω).

Σημ. Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται χωρίς επιχορήγηση Erasmus+ (zero grant) οφείλουν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από τα υπ’ αριθμ. (5), (6), (7) και (8)  που αφορούν τη χρηματοδότηση Erasmus+ μέσω του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΕΝΤΥΠΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ κατά τη διάρκεια της κινητικότητας και μετά τη λήξη της, για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας 

Ο/Η συμμετέχων/χουσα οφείλει να καταθέσει/αποστείλει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω έντυπα:

 1. Βεβαίωση άφιξης και εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής (Certification of arrival). Ως ημερομηνία άφιξης νοείται η ημερομηνία έναρξης των Σπουδών σας όπως αναγράφεται στη σύμβαση επιχορήγησής σας.
 2. Κάρτες επιβίβασης (boarding cards) ή/και τα εισιτήρια στα οποία θα αναγράφεται ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης για το ταξίδι προς το Ίδρυμα Υποδοχής. (Τα εισιτήρια μπορούν να αποστέλλονται σε φωτοτυπία στο Γραφείο Erasmus+ αρχικά αλλά θα πρέπει να φυλάσσονται για να κατατεθούν πρωτότυπα μετά τη λήξη της κινητικότητας)
 3. Τροποποίηση Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές (Changes During the mobility) (υποβάλλεται μόνο σε περίπτωση αλλαγών, είτε της διάρκειας των Σπουδών είτε των μαθημάτων που περιλαμβάνει η αρχικά υπογεγραμμένη Συμφωνία Μάθησης). Η Τροποποίηση της Συμφωνίας Μάθησης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον/την φοιτητή/τρια στη σχετική πλατφόρμα της Ε.Ε.: Online Learning Agreement (OLA) platform. (https://learning-agreement.eu/) και προωθείται μέσω της πλατφόρμας για έλεγχο/υπογραφή από τους/τις Ακαδημαϊκά Υπεύθυνους/νες Erasmus+ του Τμήματος Προέλευσης και του Τμήματος Υποδοχής.  Πληροφορίες για την πλατφόρμα δίνονται πιο πάνω, στο Βήμα 3. (Το τμήμα της ηλεκτρονικής Συμφωνίας Μάθησης που αφορά τις αλλαγές διατίθεται για επεξεργασία στον/στην φοιτητή/τρια μετά την έναρξη της κινητικότητάς του/της). Οι αλλαγές στη συμφωνία μάθησης πρέπει να έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του/της μετακινούμενου/ης φοιτητή/τριας, του/της Τμηματικού/ης Υπεύθυνου/ης Erasmus+ του Τμήματος Προέλευσης και του/της Υπεύθυνου/ης του Φορέα Υποδοχής εντός 5 εβδομάδων από την έναρξη των Σπουδών του/της φοιτητή/τριας στο εξωτερικό.

Προσοχή: Εφόσον η επιχορήγηση Erasmus+ για κινητικότητα για σπουδές υπολογίζεται για όλη τη διάρκεια σπουδών του/της μετακινούμενου/νης, τυχόν μείωση ή επέκταση της διάρκειας σπουδών στο ξένο ίδρυμα, συνεπάγεται, αντίστοιχα, μείωση ή αύξηση του ποσού της επιχορήγησης. Κατά συνέπεια για τυχόν αλλαγή στη διάρκεια των Σπουδών ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να ενημερώνει άμεσα το Γραφείο Erasmus+.

Μετά τη λήξη της κινητικότητας 

Ο/Η συμμετέχων/χουσα οφείλει να καταθέσει/αποστείλει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω έντυπα:

 1. Βεβαίωση αναχώρησης από το Ίδρυμα (Certification of Departure)Ως ημερομηνία αναχώρησης νοείται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης επιχορήγησής σας.
 2. Κάρτες επιβίβασης (boarding cards) ή/και τα εισιτήρια στα οποία θα αναγράφεται ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης για το ταξίδι  προς και από το Ίδρυμα Υποδοχής κατά την έναρξη και τη λήξη της κινητικότητας (Οι κάρτες επιβίβασης κατατίθενται πρωτότυπα σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Erasmus+ εκτός εάν έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά, οπότε μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε pdf )
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Transcript of Records) ή Έκθεση εκπόνησης μέρους της διπλωματικής εργασίας/διδακτορικής διατριβής (σε περίπτωση που ο/η μετακινούμενος/νη για Σπουδές είναι φοιτητής/τρια 2ου ή 3ου κύκλου. Κατατίθεται με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα από το ξένο Ίδρυμα. 
 4. Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey). Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβετε το αίτημα για τη συμπλήρωσή της. Το αίτημα συμπλήρωσης αποστέλλεται αυτόματα από την πλατφόρμα του Erasmus+.
 5. Γλωσσική Αξιολόγηση  - το τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης (assesment test) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας, ηλεκτρονικά, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα https://academy.europa.eu/courses/getting-started-for-ols-learners και το αποτέλεσμα  της αποστέλλεται στο Γραφείο Erasmus. Η διαδικασία αναφέρεται αναλυτικά πιο πάνω, στη σχετική ενότητα για τη Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη.

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική για την επιτυχή ολοκλήρωση της κινητικότητας για Σπουδές. Μετά από την κατάθεση τους, ο/η φοιτητής/τρια λαμβάνει το υπόλοιπο 20% (β΄ δόση) της επιχορήγησής του/της.

Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές, πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς  αριθμό μαθημάτων που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 10 πιστωτικές μονάδες ECTS (για διάρκεια σπουδών ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου). Εφόσον αυτό δεν επιτευχθεί, η Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ θα αποφασίζει, κατά περίπτωση, για το αν ο/η φοιτητής/τρια θα απωλέσει το δικαίωμα είσπραξης μέρους ή όλου του υπολειπόμενου ποσού (20%) της β’ δόσης της επιχορήγησης. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν απαιτεί από τον/την φοιτητή/τρια την επιστροφή του ποσού της Α΄ Δόσης της επιχορήγησης που έλαβε.