Επιμόρφωση & Διδασκαλία Κλασική Κινητικότητα

Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ103 (Κλασική) Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, παρέχεται στο Διδακτικό Προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθεί για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ή/και ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο/Η δικαιούχος, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας, θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας ως εξής:

(α) Πρέπει να εργάζεται ως Μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών)

(β) Πρέπει να είναι εργαζόμενος/η για Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του/της.

(γ) Μόνο για την κινητικότητα για διδασκαλία: Πρέπει να υφίσταται, υπογεγραμμένη και σε ισχύ, διμερής συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ιδρύματος Υποδοχής. (Τα συνεργαζόμενα Ιδρυμάτα υπάρχουν στον σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα) 

(δ)Ως προς τη συμμετοχή για διδασκαλία:

Πρέπει να έχει αποδεχτεί πρόσκληση (invitation letterπ) για διδασκαλία από το Ίδρυμα υποδοχής, η οποία υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση και στην οποία προσδιορίζεται:

 1. Το ενδεικτικό χρονικό διάστημα της παραμονής (ημερομηνίες διδασκαλίας). Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα θα πρέπει να διαρκεί από 2 ημέρες έως 4 ημέρες, από Δευτέρα και έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των ημερών μετακίνησης. Σε κάθε περίπτωση, η κινητικότητα για διδασκαλία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας ανά περίοδο παραμονής στο Ίδρυμα Υποδοχής.
 2. Το Τμήμα στο οποίο θα γίνει η διδασκαλία.
 3. Ότι το θέμα διδασκαλίας εντάσσεται στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής.

(δ) Ως προς τη συμμετοχή για επιμόρφωση (δεν απαιτείται διμερής συμφωνία Erasmus μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ιδρύματος Υποδοχής): Πρέπει να έχει αποδεχτεί πρόσκληση (invitation letter) για επιμόρφωση από το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή άλλο συναφή φορέα στο εξωτερικό, η οποία υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση και  στην οποία  προσδιορίζεται:

 1. Το ενδεικτικό χρονικό διάστημα της παραμονής (ημερομηνίες και ώρες επιμόρφωσης). Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα θα πρέπει να διαρκεί από 2 ημέρες έως 4 ημέρες, από Δευτέρα και έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των ημερών μετακίνησης.
 2. Το Ίδρυμα/Φορέα στο οποίο θα γίνει η επιμόρφωση.
 3. Τη μορφή της επιμόρφωσης (εξαιρούνται συνέδρια)

Για την κατάταξη των αιτήσεων χρησιμοποιείται o παρακάτω πίνακας κριτηρίων και μοριοδότησης:

Κριτήρια

Μοριοδότηση

Προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα

2019 – 2 μόρια

2018 – 4 μόρια

2017 – 6 μόρια

2016 – 8 μόρια

 2015 – 10 μόρια

Καμία - 12 μόρια

Βαθμίδα

Λέκτορας/ισσα, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΠΔ 407/80, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι κ.λ.π. -  8 μόρια

Επίκουρος/η Καθηγητής/τρια,  - 6 μόρια

Αναπληρωτής/ώτρια Καθηγητής/τρια - 4 μόρια

Καθηγητής/ήτρια – 2 μόρια

Προϋπηρεσία στο Ίδρυμα

Έως και 9 έτη  - 1 μόριο

Από 10 έως και 14 έτη – 2 μόρια

Από 15 έως και 19 έτη – 3 μόρια

Από 20 έτη και πάνω – 4 μόρια

ΑμεΑ

5 μόρια

Ενεργοποίηση νέας διμερούς συμφωνίας σε επίπεδο Ιδρύματος (έναρξη πρώτης κινητικότητας σε επίπεδο Ιδρύματος με συνεργαζόμενο Ίδρυμα/Φορέα του εξωτερικού) 

25 μόρια

Επισπεύδον Τμήμα* 14 μόρια

 * Διευκρινίζεται ότι το Μέλος που συμβάλλει στην Ενεργοποίηση νέας διμερούς συμφωνίας σε επίπεδο Ιδρύματος λαμβάνει επιπλέον και τα μόρια του Επισπεύδοντος Τμήματος στο οποίο ανήκει.

To Προσωπικό που μετακινείται με το Πρόγραμμα ERASMUS+, επιχορηγείται με ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο καλύπτει δαπάνες ταξιδίου και ατομικά έξοδα.

Το ποσό των δαπανών ταξιδίου

προκύπτει μέσω του εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Distance Calculator

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται η χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο προέλευσης του Προσωπικού (έδρα Τμήματος) στον τόπο της δραστηριότητας.

Το ποσό των ατομικών εξόδων διαφοροποιείται ανάλογα με την χώρα προορισμού και υπολογίζεται επί τον αριθμό των ημερών της δραστηριότητας συν μια μέρα για μετακίνηση πριν και/ή συν μια μέρα μετά την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας.

Το Ίδρυμα προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο το 80% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης,  εφόσον έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το ΕΜΣ/ΙΚΥ. Το 20% της επιχορήγησης καταβάλλεται στον/η δικαιούχο, αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 Σημείωση:

Λόγω χρονοβόρων διαδικασιών όπως αυτές επιβάλλονται από  το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΕΛΚΕ, οι μετακινούμενοι/νες οφείλουν να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τουλάχιστον 2 μήνες  πριν από τη μετακίνηση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έγκαιρα η καταβολή επιχορήγησης κατά το 80% επί της συνολικής επιχορήγησης.

 Σημειώνεται ότι πέραν της χρηματοδοτούμενης επιτρέπεται και η κινητικότητα μελών του Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία/επιμόρφωση, χωρίς χρηματοδότηση (zero grant), μετά από σχετική αίτηση, η οποία μπορεί να κατατίθεται σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Για τους/τις αιτούντες/ουσες σε αυτό το σκέλος κινητικότητας, η αίτηση θα πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι ο/η διδάσκων/ουσα δεν αιτείται χρηματοδότησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πριν από την έναρξη της κινητικότητας,

ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ και εντός των οριζόμενων προθεσμιών, τα παρακάτω:

 1. Συμφωνία μετακίνησης για διδασκαλία ή επιμόρφωση εγκεκριμένη και από τα δύο Ιδρύματα/Φορείς (Η συμφωνία μετακίνησης υπογράφεται από τον/την μετακινούμενο/η, τον/την Τμηματικό/η Υπεύθυνο/η Erasmus+ του οικείου Τμήματος και τον/την Υπεύθυνο/η του Ιδρύματος Υποδοχής. Η συμφωνία μετακίνησης γίνεται δεκτή με σκαναρισμένες υπογραφές.
 2. Σύμβαση επιχορήγησης της κινητικότητας στην οποία προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι της, όπως ο σκοπός, η διάρκεια, η επιχορήγηση, οι διαδικασίες επιχορήγησης, κ.ά. Υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές ή υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή και αποστέλλεται ηλεκτρονικά.
 3. Απόδειξη πληρωμής ή κράτησης των εισιτηρίων
 4. Άδεια Απουσίας
 5. Αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας  (Στις περιπτώσεις που η Ε.Κ.Α.Α. δεν έχει ισχύ (όπως για παράδειγμα στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τότε συνίσταται να συνομολογηθεί ιδιωτική ασφάλιση υγείας)

Μετά τη λήξη της κινητικότητας,

ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω:

 1. Πιστοποιητικό Συμμετοχής του Ιδρύματος / Φορέα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία ή η επιμόρφωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα για διδασκαλία  και για επιμόρφωση)

  Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey) σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβει το αίτημα για τη συμπλήρωσή της.

  Κάρτες επιβίβασης.