Διοικητικό Προσωπικό Διεθνής

Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ107 (Διεθνής) - Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων, παρέχεται στο Διοικητικό Προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθεί για ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Οι θέσεις κινητικότητας του Προσωπικού προκηρύσσονται για συγκεκριμένους τύπους κινητικότητας σε συγκεκριμένα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωρών Εταίρων και γνωστικά αντικείμενα, με βάση τις εγκεκριμένες και επιχορηγούμενες θέσεις από την ΕΜΣ/ΙΚΥ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο/Η δικαιούχος, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας, θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας ως εξής:

(α) Να εργάζεται ως μέλος του διοικητικού προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων όλων των  κατηγοριών) ή ως μέλος ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του/της.

(β) Να έχει αποδεδειγμένα καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου / Φορέα Υποδοχής – min επίπεδο Β2 του Common European Framework of Languages (http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr).

Εξαιρείται το προσωπικό για το οποίο η γλώσσα της χώρας υποδοχής είναι η μητρική.

(γ) Nα έχει καταθέσει συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας, η οποία συνυπογράφεται από τον/την Προϊστάμενο/η της Υπηρεσίας του/της, και  η οποία τεκμηριώνει:

 

  1. ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα ακολουθήσει, έχει συνάφεια με τη θέση εργασίας του/της υπαλλήλου
  2. ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα ακολουθήσει,  συνδέεται με τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας και τους στόχους του Ιδρύματος
  3. την ύπαρξη ή τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων/Φορέων

 

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας γίνεται ηλεκτρονικά, με βάση τις οδηγίες που εμπεριέχονται στη σχετική προκήρυξη, η οποία ανακοινώνεται με σκοπό την κάλυψη των εγκριθεισών θέσεων κινητικότητας. 

Οι θέσεις κινητικότητας του προσωπικού προκηρύσσονται με αναφορά σε συγκεκριμένα ιδρύματα υποδοχής και γνωστικά αντικείμενα, καθώς και στη διάρκεια και τον τύπο κινητικότητας (επιμόρφωση), με βάση τις εγκεκριμένες και επιχορηγούμενες από την ΕΜΣ/ΙΚΥ θέσεις. Τα Ιδρύματα υποδοχής στις Χώρες-Εταίρους, η διάρκεια και ο τύπος κινητικότητας ορίζονται στο Παράρτημα της προκήρυξης.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Με απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής Erasmus ορίζονται τα κριτήρια επιλογής εξερχόμενου προσωπικού για  επιμόρφωση (διοικητικό/τεχνικό προσωπικό), τα οποία βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus Ελλάδας (Ι.Κ.Υ.).

Για την κατάταξη των αιτήσεων χρησιμοποιείται o παρακάτω πίνακας κριτηρίων και μοριοδότησης:

Κριτήρια Μοριοδότηση
Προηγούμενη συμμετοχή στη Διεθνή Κινητικότητα

2019 – 2 μόρια

2018 – 4 μόρια

2017 – 6 μόρια

2016 – 8 μόρια

2015 – 10 μόρια

Καμία - 12 μόρια

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

Β2 Καλή γνώση (απαιτούμενο)

C1 Πολύ καλή γνώση – 2 μόρια

C2 Άριστη γνώση – 4 μόρια

Πιστοποιημένη γνώση γλώσσας της χώρας υποδοχής ή δεύτερης ξένης γλώσσας 3 μόρια
ΑμΕΑ 5 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, η επιτροπή θα προσδιορίσει τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα καθορίζεται ποιος/ά θα προκρίνεται από τους ισοψηφίσαντες/σασες.

Διαδικασία:

Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ του ΠΑ.

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους/στις αιτούντες/σες, ενώ οι επιλεγέντες/είσες λαμβάνουν επιπλέον μήνυμα με οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Παράλληλα ενημερώνονται τα συνεργαζόμενα ιδρύματα για τους/τις επιλεγέντες/είσες από το Γραφείο Erasmus, το οποίο φροντίζει επίσης να φέρει σε απευθείας επικοινωνία τους/τις συμμετέχοντες με τα ιδρύματα υποδοχής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus το επιλεγέν προσωπικό, πριν από την έναρξη της κινητικότητας και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της είναι τα παρακάτω:

Πριν από την έναρξη της κινητικότητας,

ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus:

1. Συμφωνία Κινητικότητας για Επιμόρφωση (Mobility Agreement for training) υπογεγραμμένη από τον/τη συμμετέχοντα/ουσα και τους/τις υπεύθυνους/ες στα Ιδρύματα αποστολής και υποδοχής.

Η Συμφωνία Κινητικότητας μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά, καθώς γίνονται δεκτές σκαναρισμένες/ηλεκτρονικές υπογραφές. Ο/Η συμμετέχων/ουσα είναι υπεύθυνος/η για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, με βάση τις οδηγίες που έχει λάβει.

2. Σύμβαση Επιχορήγησης υπογεγραμμένη από τον/τη συμμετέχοντα/ουσα. Η Σύμβαση Επιχορήγησης θα πρέπει να κατατεθεί σε πρωτότυπη μορφή σε δύο αντίτυπα στο Γραφείο Erasmus του ΠΑ.

3.  Απόδειξη πληρωμής ή κράτησης εισιτηρίων

4. Αντίγραφο θεώρησης εισόδου στη χώρα υποδοχής – VISA (όπου απαιτείται)

5. Αντίγραφο διαβατηρίου

6. Αντίγραφο ασφάλειας υγείας και για τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής  περίθαλψης ή επαναπατρισμού, με ισχύ στη χώρα προορισμού και καθ’ όλη την περίοδο κινητικότητας

7. Υπεύθυνη δήλωση με εργασιακά, ασφαλιστικά και τραπεζικά στοιχεία του/της δικαιούχου, απαιτούμενη από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΠΑ

8. Άδεια Απουσίας 

Μετά τη λήξη της κινητικότητας, 

Ο/Η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus

1.         Βεβαίωση συμμετοχής (πρωτότυπη) από το Ίδρυμα υποδοχής (Certificate of Participation).

2.         Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey), την οποία λαμβάνει και συμπληρώνει ηλεκτρονικά

3.         Πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης (boarding passes)