Δήλωση Πολιτικής Erasmus+

H ιδιαίτερη ταυτότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου βασίζεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά του:  

I. Λόγω του νησιωτικού, περιφερειακού και συνοριακού του χαρακτήρα παρέχει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές υπηρεσίες συνδυάζοντας την έμφαση σε καινοτόμα και διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα και τον εμπλουτισμό των παραδοσιακών ερευνητικών πεδίων

II. Οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου είναι κατανεμημένες σε νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, έξι νησιά φιλοξενούν Σχολές του Πανεπιστημίου, ενώ συμπληρωματικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες παρέχονται σε άλλα μικρότερης έκτασης νησιά.

III. Η διττή στόχευση  στην ακαδημαϊκή αριστεία και στην ανάπτυξη και ενοποίηση του γεωγραφικά κατακερματισμένου και πολιτισμικά ποικιλόμορφου Αιγαιακού χώρου, με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Aρχιπελάγους, επιτυγχάνεται με την αποτελεσματική οργάνωση και διασύνδεση ακαδημαϊκών και διοικητικών δομών και  την προτυποποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών,  με την αξιοποίηση υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών και με την πολύπλευρη διασύνδεση και αμοιβαία στήριξη με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς της.

IV. Η αποστολή του Πανεπιστημίου προσδιορίζεται ως προς τρεις πυλώνες:
(1) Εκπαίδευση σε τρία επίπεδα,  με  υλοποίηση που βασίζεται στη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στην έρευνα, σε εκσυγχρονισμένες μεθόδους διδασκαλίας,  στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και στην ανάπτυξη Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, που καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας
(2) Εξειδικευμένη έρευνα σε διεθνές επίπεδο
(3) Υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής ανάπτυξης των περιοχών όπου το Πανεπιστήμιο εδρεύει

V. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υιοθετώντας μια διαχρονική στρατηγική, σταθερά προσανατολισμένη στην διεθνή του διάσταση και εμβέλεια, στη συνεχή βελτίωση των σπουδών, στοχεύοντας στην Ακαδημαϊκή Αριστεία σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής αλλά και στην περαιτέρω βελτίωση των πρακτικών που ακολουθεί, υποστηρίζει:

(i) τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες
(ii) τη συμμετοχή σε επιστημονικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα πανεπιστημίων
(iii) την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας & αναπτυξιακών έργων
(iv) την ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών/τριών, διδασκόντων/ουσών και διοικητικού προσωπικού και
(v) την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων Σπουδών.

VI. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει καταφέρει να μετατρέψει χαρακτηριστικά, όπως η νησιωτικότητα και η πολυδιαίρεση, σε μια καλή πρακτική για αποκεντρωμένη λειτουργία. Μέσω της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, των εκτεταμένων τεχνολογιών δικτύου υψηλής ταχύτητας του Διαδικτύου και της μεταφοράς δεδομένων που μπορούν να διατηρήσουν έρευνα υψηλής ποιότητας, καθώς και την ηλεκτρονική μάθηση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις συχνές τηλεδιασκέψεις, με τη συμμετοχή τόσο του ακαδημαϊκού όσο και του διοικητικού προσωπικού, την τυποποίηση των διαδικασιών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει αναπτύξει μια οργανωτική δομή διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, η οποία εξασφαλίζει εξοικονόμηση κόστους λόγω της μείωσης των μεταφορών, της ισόρροπης διαχείρισης και ανάπτυξης όλων των Πανεπιστημιακών Μονάδων του Ιδρύματος και επιπλέον της αποτελεσματικής και άμεσης επίλυσης προβλημάτων. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει δημιουργήσει εγκαταστάσεις τηλεδιάσκεψης σε κάθε νησί και μονάδα και στην Αθήνα,  που χρησιμοποιούνται για διοικητικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Κατά την περίοδο 2021-2027, το Πανεπιστήμιο Αιγαίο πρόκειται να δώσει έμφαση:

 • Στην αύξηση της κινητικότητας προσωπικού από και προς την Ευρώπη καθώς και από και προς τρίτες χώρες, ώστε να υπάρξει ανταλλαγή καλών πρακτικών και προώθηση της ακαδημαϊκής αλλά και διοικητικής τεχνογνωσίας
 • Σε κινητικότητα  που θα βασίζεται στους στόχους της συνεχούς ενίσχυσης της ποιότητας στην έρευνα, τη διδασκαλία και την πρακτική άσκηση, τη διακυβέρνηση και τη στήριξη των κοινωνικών αναγκών.
 • Στην αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών/τριών για σπουδές και για πρακτική άσκηση
 • Στην ανάπτυξη περισσότερων κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και European Doctoral Schools σε συγκεκριμένες θεματικές αιχμής
 • Στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο φοιτητικό πληθυσμό (1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών), καθώς και σε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό Πανεπιστημίων εντός και εκτός Ευρώπης (κυρίως των γειτονικών χωρών της ανατολικής και νότιας Ευρώπης, της Ασίας, ιδιαίτερα της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής & Λατινικής Αμερικής, του Καναδά αλλά και χωρών της νότιας Μεσογείου, καθώς και της υπο-Σαχάριας Αφρικής)
 • Στη συμμετοχή και υποστήριξη όλων των ευρωπαϊκών δράσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από φαινόμενα οικονομικής ή άλλης (όπως στις καταστάσεις πανδημίας)  κρίσης και τα οποία επηρεάζουν τους/τις φοιτητές/τριες και τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάστασή τους, καθώς και τους/τις νέους/ες αλλά και έμπειρους/ες ερευνητές/τριες
 • Στη συμμετοχή σε δράσεις που παρέχουν πλεονέκτημα στην ήδη υπάρχουσα σχέση μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και αγοράς Εργασίας, ώστε να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη του Αιγαίου Πελάγους, στην οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμβάλλει ήδη σημαντικά
 • Στην αύξηση των Δικτύων Αριστείας (έρευνα, εκπαίδευση) στα οποία συμμετέχει το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου, καθώς και των Δικτύων Πανεπιστημίων που έχουν ως στόχο τη συνεργασία και την εξεύρεση αποτελεσματικών μέτρων στήριξης της διακυβέρνησης, κατάλληλων για ακαδημαϊκές κοινότητες.

Αναφορικά με την επιλογή των εταίρων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου:

 • Επιλέγει εταίρους από τον ακαδημαϊκό χώρο, βάσει διαφόρων κριτηρίων, όπως η ακαδημαϊκή αριστεία, η συνάφεια και εγγύτητα των επιστημονικών πεδίων, η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, οι παροχές προς το φοιτητικό πληθυσμό, η στρατηγική διεθνοποίησης που αναπτύσσει, οι ώριμες ή διαμορφωμένες συνεργασίες μεταξύ ερευνητών/τριών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνεται έμφαση σε Πανεπιστήμια που τους έχει απονεμηθεί η Ευρωπαϊκή Χάρτα.
 • Επιλέγει συνεργάτες/τριες από χώρες εκτός ΕΕ, βάσει παρόμοιων κριτηρίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεση με  Πανεπιστήμια της Μέσης Ανατολής, Μεσογείου και Τουρκίας, στοχεύοντας σε εισερχόμενους φοιτητές/τριες, ερευνητές/τριες αλλά και ακαδημαϊκό προσωπικό από τις χώρες αυτές. Τα επόμενα χρόνια, θα δοθεί έμφαση σε δράσεις συνεργασίας με χώρες των Βαλκανίων και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, με χώρες της Αφρικής αλλά και της Ασίας, ιδιαίτερα με την Κίνα, με την οποία ήδη έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτεροι ερευνητικοί δεσμοί. Συστηματικά θα επιδιώξει  το Πανεπιστήμιο Αιγαίου την επέκταση των ακαδημαϊκών του συνεργασιών με Πανεπιστήμια της Λατινικής Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Καναδά, χώρες με τις οποίες επίσης έχουν ήδη αναπτυχθεί ερευνητικές συνεργασίες στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου.

Όσον αφορά στην υλοποίηση της κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus+, θα πρέπει να σημειωθεί ότι:

 • Το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει και στηρίζει την κινητικότητα φοιτητών/τριών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, ώστε να διατηρήσει και να προάγει το Ευρωπαϊκό και διεθνές προφίλ του στην εκπαίδευση, έρευνα και πρακτική άσκηση
 • Καθώς όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου  εφαρμόζουν πλήρως το σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων ΕCTS, έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν σπουδές, πρακτική άσκηση και επιμόρφωση σε αυτή τη βάση
 • Όλες οι απαραίτητες ενέργειες, πριν από, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα λαμβάνουν χώρα όπως προβλέπονται, ενώ υλοποιούνται και σχεδιάζονται και επιπρόσθετες ενέργειες,  με σκοπό:

(i)    να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι δυνατότητες κινητικότητας που παρέχει το πρόγραμμα Erasmus+
(ii)    να αυξηθεί η  ελκυστικότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ώστε να ενισχυθεί η εισερχόμενη κινητικότητα
(iii)    να κεφαλαιοποιηθούν οι ωφέλειες από την πραγματοποίηση των κινητικοτήτων και για τις 3 ομάδες ωφελούμενων: φοιτητικού πληθυσμού, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού
(iv)    να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες κινητικότητας για τον φοιτητικό πληθυσμό και το προσωπικό.