Πρακτική Άσκηση Διεθνής Κινητικότητα

Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ107 (Διεθνής) - Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων, παρέχεται στους/στις φοιτητές/τριες Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθούν για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ "Διεθνής Κινητικότητα" για ΠΡΑΚΤΙΚΗ έχουν φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών (ανάλογα με τη Χώρα-Εταίρο του Προγράμματος), με βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης:

- Να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εν προκειμένω της Ελλάδας)  ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι/ες σε Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- Να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Υποδοχής – min επίπεδο Β2 του Common European Framework of Languages. http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr Σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα Υποδοχής έχει ορίσει υψηλότερο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, αυτό θα ορίζεται στην προκήρυξη. 

Με απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus ορίζονται τα κριτήρια επιλογής των εξερχόμενων φοιτητών/τριών για σπουδές ή πρακτική, τα οποία βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus Ελλάδας (Ι.Κ.Υ.).

Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας γίνεται ηλεκτρονικά με βάση τις οδηγίες που εμπεριέχονται στην προκήρυξη.  Τα Ιδρύματα υποδοχής στις Χώρες-Εταίρους, η διάρκεια και ο τύπος κινητικότητας ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα της προκήρυξης. Οι θέσεις κινητικότητας των φοιτητών/τριών προκηρύσσονται για συγκεκριμένους κύκλους σπουδών και γνωστικά αντικείμενα, με βάση τις εγκεκριμένες και επιχορηγούμενες από την ΕΜΣ/ΙΚΥ θέσεις. Τα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης ορίζονται στην προκήρυξη.

Η διάρκεια κινητικότητας των εξερχόμενων φοιτητών/τριών για Πρακτική δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2 μήνες και μεγαλύτερη από 12 μήνες συνολικά ανά κύκλο σπουδών[1].

[1] 1ος κύκλος= προπτυχιακός, 2ος κύκλος= μεταπτυχιακός, 3ος κύκλος= υποψήφιοι διδάκτορες

Οι εξερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το Πρόγραμμα ERASMUS+ στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ107 «Διεθνής Κινητικότητα» επιχορηγούνται με συγκεκριμένο ανά μήνα ποσό (ως μήνας νοείται η διάρκεια των 30 ημερώμ) και ενός ποσού για τις δαπάνες μετακίνησης, το οποίο προκύπτει από τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ της έδρας αποστολής και έδρας υποδοχής και υπολογίζεται με το εργαλείο Distance Calculator της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο ποσοστό επί του συνολικού ποσού της επιχορήγησης (ποσοστό 80% για το σχέδιο 2019 και 70% για το σχέδιο 2020), εφόσον:

ο/η συμμετέχων/ουσα προσκόμισε έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή του/της. Εκτιμάται ότι ένα διάστημα τουλάχιστον 45-30 ημερών πριν από την έναρξη της κινητικότητας είναι αρκετό για την έγκαιρη καταβολή του πρώτου μέρους της επιχορήγησης.

Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης (ποσοστό 20% για το σχέδιο 2019 και 30% για το σχέδιο 2020, αντίστοιχα), καταβάλλεται στον/η δικαιούχο μετά τη συμπλήρωση και κατάθεση φόρμας διαδικτυακής έρευνας (EU Survey), η οποία του/της αποστέλλεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά τη λήξη της κινητικότητας και την κατάθεση βεβαίωσης συμμετοχής και καρτών επιβίβασης.

 

Μηδενική επιχορήγηση (zero–grant): Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να μετακινηθούν φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση καθ’ όλη τη διάρκεια ενός σχεδίου επιχορήγησης χωρίς επιχορήγηση (zero-grant mobility),  στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα». Η αίτησή τους  θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, ενώ προϋπόθεση αποτελεί και η συγκατάθεση του Ιδρύματος υποδοχής, καθώς η zero-grant κινητικότητα δεν προβλέπεται στις αρχικές διμερείς συμφωνίες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Πριν από την έναρξη της κινητικότητας,

ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ και εντός των οριζόμενων προθεσμιών:

1. Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) υπογεγραμμένη από τον/τη συμμετέχοντα/ουσα και τους/τις Τμηματικά υπεύθυνους/ες στα Ιδρύματα αποστολής και υποδοχής. Η Συμφωνία Μάθησης μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά, καθώς γίνονται δεκτές σκαναρισμένες/ηλεκτρονικές υπογραφές. Σε περίπτωση αλλαγών στη Συμφωνία Μάθησης και το αργότερο μέσα σε πέντε εβδομάδες από την έναρξη του εξαμήνου, συμπληρώνεται και συμφωνείται μεταξύ από όλων των μερών που υπογράφουν το Β μέρος During the Mobility –  Exceptional Changes to the Study Programme.

2. Σύμβαση Επιχορήγησης σε δύο αντίτυπα υπογεγραμμένα από τον/τη συμμετέχοντα/ουσα. Η Σύμβαση Επιχορήγησης θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά ή να κατατεθεί σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Erasmus  του ΠΑ, το οποίο στη συνέχεια διαβιβάζει αρμοδίως τη Σύμβαση για την υπογραφή της από τον/την εκπρόσωπο του ΠΑ.

3. Εισιτήρια

4. Αντίγραφο θεώρησης εισόδου στη χώρα υποδοχής – VISA (εάν απαιτείται)

5. Αντίγραφο διαβατηρίου

6. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού ή άλλο δικαιολογητικό όπου θα αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου, ο IBAN και ο κωδικός SWIFT/BIC της τράπεζας.

7. Αντίγραφο ασφάλειας υγείας και για τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής  περίθαλψης ή επαναπατρισμού, με ισχύ στη χώρα προορισμού και καθ’ όλη την περίοδο κινητικότητας

8. Αντίγραφο γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων, με ισχύ στη χώρα προορισμού και καθ’ όλη την περίοδο κινητικότητας

9. Αντίγραφο ασφάλειας προσωπικού ατυχήματος, με ισχύ στη χώρα προορισμού και καθ’ όλη την περίοδο κινητικότητας

10. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία ο/η δικαιούχος, σε περίπτωση ακύρωσης της μετακίνησής του/της ή σε περίπτωση επιστροφής του/της πριν από  τη λήξη της κινητικότητας που ορίζεται στη σύμβαση επιχορήγησης, θα επιστρέψει στο ΠΑ την επιχορήγηση (ή ποσό ανάλογο με την περίοδο μη παραμονής του/της στο Ίδρυμα Υποδοχής).

  1.  Υπεύθυνη δήλωση με εργασιακά, ασφαλιστικά και τραπεζικά στοιχεία του/της δικαιούχου, απαιτούμενη από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας,

θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Erasmus:

  1. Βεβαίωση άφιξης και εγγραφής στο Ίδρυμα Υποδοχής (Certificate of Αrrival).
  2. Τροποποίηση Συμφωνίας Μάθησης (μόνο σε περίπτωση αλλαγών).

Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνεται μετά από επικοινωνία με τους/τις Τμηματικά Υπευθύνους/ες και το Γραφείο Erasmus. Το αίτημα για αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια  πρέπει να κατατίθεται το αργότερο μέσα σε 5 εβδομάδες από την έναρξη της πρακτικής άσκησης του/της στο εξωτερικό. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να συμφωνηθούν και από τα τρία μέρη (φοιτητής/τρια, Ίδρυμα Υποδοχής, Ίδρυμα Αποστολής) εντός δύο εβδομάδων από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος και η τελική συμφωνία να αποστέλλεται πλήρως υπογεγραμμένη στο Γραφείο Erasmus.

Συστήνεται στους/στις φοιτητές/τριες που μετακινούνται στις Χώρες-Εταίρους να ενημερώνουν για την παρουσία τους τις κατά τόπους ελληνικές αρχές του εξωτερικού (Πρεσβείες ή Προξενεία της Ελληνικής Δημοκρατίας). Η ενημέρωση των Εθνικών Αρχών του εξωτερικού κρίνεται σημαντική για την ασφάλεια και την ενσωμάτωση των μετακινούμενων στις χώρες υποδοχής.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Ελληνικών Αρχών του Εξωτερικού βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά τη λήξη της κινητικότητας, 

ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus:

1. Βεβαίωση αναχώρησης από το Ίδρυμα υποδοχής (Certificate of Departure).

2. Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey), την οποία θα λάβει με αυτοματοποιημένο μήνυμα 30 ημέρες πριν από το τέλος της περιόδου κινητικότητας και θα πρέπει να υποβάλει εντός 15 ημερών από τη λήψη του μηνύματος

3. Πιστοποιητικό συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση (Traineeship Certificate) σε πρωτότυπη μορφή.

4. Πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης (boarding passes)

Σε περίπτωση μη απόκρισης του/της φοιτητή/τριας στις υποχρεώσεις του/της, όπως απορρέουν από τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus για Πρακτική Άσκηση, η Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus θα αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την απώλεια/μη απώλεια του δικαιώματος είσπραξης του υπολειπόμενου ποσού της Β’ Δόσης της επιχορήγησης των φοιτητών/τριών που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν απαιτεί από τον/την φοιτητή/τρια την επιστροφή του ποσού της Α΄ Δόσης της επιχορήγησης που έλαβε.