Πρακτική Άσκηση Κλασική Κινητικότητα

Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ103 (Κλασική) - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, παρέχεται στους/στις φοιτητές/τριες Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθούν για ΣΠΟΥΔΕΣ ή/και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 


Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό έχουν οι φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακοί/ες, μεταπτυχιακοί/ες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες) με βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης σε προκήρυξη θέσεων:

 • Να είναι υπήκοοι της χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εν προκειμένω της Ελλάδας) ή να είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι/ες σε πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας εργασίας στο Φορέα Υποδοχής – min επίπεδο Β2 του Common European Framework of Languages  http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες πρέπει:

 • να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα 2/3 των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης
 • να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο πρώτο και στο δεύτερο έτος σπουδών και να μην υπερβαίνουν τα ν+2 έτη σπουδών.

Επίσης, δικαίωμα κινητικότητας για πρακτική άσκηση έχουν οι προσφάτως αποφοιτήσαντες/σασες, κατά τη διάρκεια του 1ου έτους της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όσο ακόμα είναι ενεργοί/ές φοιτητές/τριες (πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους).

Εφόσον οι υποψήφιοι/ες πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, οι αιτήσεις τους αξιολογούνται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Προπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες

 • Αριθμός μαθημάτων που εξετάστηκαν επιτυχώς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων [2 μόρια ανά μάθημα]
 • Μέσο όρος βαθμολογίας μαθημάτων που εξετάστηκαν επιτυχώς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων [ x 10 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) [2 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση) [4 μόρια]
 • Πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου καλή γνώση (Β2) και άνω) [2 μόρια]
 • Έτος φοίτησης φοιτητών/τριών κατά την υποβολή αίτησης για κινητικότητά πρακτικής: α) έως v έτη [6 μόρια], β) ν+1 έτη [4 μόρια], και γ) ν+2 έτη [2 μόρια]
 • Επιστολή αποδοχής (letter of acceptance) ή πρόθεσης αποδοχής (letter of intent) από Φορέα για πρακτική άσκηση [10 μόρια]

 Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες

 • Βαθμός προπτυχιακού τίτλου σπουδών [ x 10 μόρια] (Εάν κατατεθούν περισσότεροι του ενός τίτλοι, λαμβάνεται υπόψη, ο τίτλος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία)
 • Αριθμός μαθημάτων που εξετάστηκαν επιτυχώς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων [2 μόρια ανά μάθημα]
 • Μέσο όρος βαθμολογίας μαθημάτων που εξετάστηκαν επιτυχώς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων [ x 10 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) [2 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση) [4 μόρια]
 • Πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου καλή γνώση (Β2) και άνω) [2 μόρια]
 • Επιστολή αποδοχής (letter of acceptance) ή πρόθεσης αποδοχής (letter of intent) από Φορέα για πρακτική άσκηση [10 μόρια]

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες

 • Βαθμός προπτυχιακού τίτλου σπουδών [ x 10 μόρια] (Εάν κατατεθούν περισσότεροι του ενός τίτλοι, λαμβάνεται υπόψη, ο τίτλος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία)
 • Βαθμός του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών [ x 10 μόρια]. (Εάν κατατεθούν περισσότεροι του ενός τίτλοι, λαμβάνεται υπόψη, ο τίτλος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία)
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) [2 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση) [4 μόρια]
 • Πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου καλή γνώση (Β2) και άνω) [2 μόρια]
 • Επιστολή αποδοχής (letter of acceptance) ή πρόθεσης αποδοχής (letter of intent) από Φορέα για πρακτική άσκηση [10 μόρια]

 Επιπλέον, επισημαίνονται τα εξής:

(α) οι φοιτητές/τριες που είχαν μετακινηθεί τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό /διδακτορικό κύκλο σπουδών, θα έπονται στον πίνακα κατάταξης, καθώς προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές/τριες που δεν έχουν μετακινηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στο παρελθόν,

(β) η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται ανά Τμήμα και δεν θα υπάρχει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ υποψηφίων διαφορετικών Τμημάτων ή διαφορετικών κύκλων σπουδών,

(γ) οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου που είναι υπήκοοι άλλης χώρας και επιθυμούν να μετακινηθούν σε ίδρυμα της χώρας αυτής, θα έπονται στον πίνακα κατάταξης.

Φοιτητές/τριες του Ιδρύματος μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση χωρίς επιχορήγηση (zero grant) καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδ. έτους υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής.

Στην αρχή του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδ. έτους και, εφόσον οι χρηματοδοτικές συνθήκες του Προγράμματος το επιτρέπουν, προγραμματίζεται και ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για σπουδές και πρακτική άσκηση. Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας γίνεται ηλεκτρονικά με βάση τις οδηγίες που εμπεριέχονται στην προκήρυξη. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Για τους επιλέξιμους Φορείς/Ιδρύματα που μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση οι φοιτητές/τριες δείτε εδώΠλατφόρμες αναζήτησης φορέων πρακτικής άσκησης με το Πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επίσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολλούς φορείς του εξωτερικού, εταιρείες, κρατικούς φορείς, μουσεία, αρχεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών του. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά τους φορείς αυτούς ανά χώρα εδώ. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε ενδεικτικά τους Φορείς Πρακτικής Άσκησης στους οποίους μετακινήθηκαν τα τελευταία χρόνια φοιτητές/τριες του Ιδρύματος, ανά Σχολή, εδώ

ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS: Ο Χάρτης Erasmus του Φοιτητή/τριας ορίζει τις υποχρεώσεις του/της και τα δικαιώματά του/της στο πλαίσιο των κινητικοτήτων τους για σπουδές ή και πρακτική άσκηση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η διάρκεια κινητικότητας των φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2 μήνες και μεγαλύτερη από 12 μήνες συνολικά ανά κύκλο σπουδών*. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατα απόφοιτοι/ες όλων των κύκλων σπουδών για πρακτική άσκηση κατά τον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση η αίτησή τους να έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και πριν  από την αποφοίτηση. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά την διάρκεια του οποίου αιτούνται. Με απόφαση της Επιτροπής Στρατηγικής οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου μετακινούνται για 3 μήνες το μέγιστο με επιχορήγηση Erasmus.

*(1ος κύκλος= προπτυχιακός, 2ος κύκλος= μεταπτυχιακός, 3ος κύκλος= υποψ. Διδάκτορες/ισσες)

Παράταση κινητικότητας: Αιτήματα παράτασης της περιόδου παραμονής των συμμετεχόντων/ουσών προς το Ίδρυμα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 1 μήνα πριν από τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας.

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το Πρόγραμμα ERASMUS+ επιχορηγούνται με ένα συγκεκριμένο ποσό ανά μήνα (ως μήνας νοούνται οι 30 ημέρες) το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα τη χώρα προορισμού. Τις επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος θα τις δείτε εδώ.

Ποσά επιχορήγησης φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση.

Το Ίδρυμα προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο το 80% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης εφόσον:

α) έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το ΕΜΣ/ΙΚΥ  και
β) ο/η Συμμετέχων/ουσα προσκόμισε έγκαιρα τα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή του/της.

Το 20% της επιχορήγησης καταβάλλεται στο/η δικαιούχο,  αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά  την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σημείωση:

Λόγω χρονοβόρων διαδικασιών, όπως αυτές επιβάλλονται από  το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΕΛΚΕ, οι μετακινούμενοι/νες οφείλουν να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τουλάχιστον 2 μήνες  πριν από τη μετακίνηση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έγκαιρα η καταβολή επιχορήγησης κατά το 80% επί της συνολικής επιχορήγησης.

Μηδενική επιχορήγηση (zero–grant): Πέραν της χρηματοδοτούμενης επιτρέπεται και η κινητικότητα φοιτητών χωρίς χρηματοδότηση (zero grant) για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

ΕU Academy: OLS (Online Language Support)

H παλιά ηλεκτρονική πλατφόρμα Online Linguistic Support αντικαταστάθηκε από νέα με την ονομασία EU Academy Online Language Support (OLS) από τον Ιούλιο 2022.

https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language

Η υπηρεσία θα προσφέρει σταδιακά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών εκμάθησης γλωσσών και στις 29 επίσημες γλώσσες των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών που συνδέονται με το Πρόγραμμα Erasmus+. Οι συμμετέχοντες/χουσες  ενθαρρύνονται να εκπαιδεύονται ενεργά σε ξένες γλώσσες κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς τους και να αυτοαξιολογούν το γλωσσικό τους επίπεδο προκειμένου να επωφεληθούν από την εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία. Οι συμμετέχοντες/χουσες μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τη γλώσσα ή τις γλώσσες που επιθυμούν και να αξιολογηθούν, χωρίς κανέναν περιορισμό, ως προς τον αριθμό των μαθημάτων και των γλωσσών. Η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης του γλωσσικού επιπέδου θα είναι διαθέσιμη μόλις οι χρήστες συνδεθούν στο OLS και ανά πάσα στιγμή μετά από αυτό.

Επιπλέον, είναι υποχρέωση για όλους/ολες τους/τις φοιτητές/τριες Ανώτατης Εκπαίδευσης και τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες/σασες, των οποίων η κινητικότητα διαρκεί 14 ημέρες ή περισσότερο να κάνουν αυτοαξιολόγηση του γλωσσικού τους επιπέδου στη γλώσσα κινητικότητάς των Σπουδών ή της Πρακτικής τους Άσκησης πριν από την περίοδο κινητικότητας ως προαπαιτούμενο της κινητικότητάς τους, εκτός από τις παρακάτω αιτιολογημένες περιπτώσεις:

1. όταν η γλώσσα δεν προσφέρεται από το OLS,

2. εάν η γλώσσα κινητικότητας είναι η μητρική τους γλώσσα,

3. όταν οι συμμετέχοντες/χουσες αρνούνται να δώσουν συγκατάθεση για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από την EU Academy (κατά τη σύνδεσή τους για πρώτη φορά).

Το αποτέλεσμα του τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης θα πρέπει να το καταθέτουν οι φοιτητές/τριες στο Γραφείο Erasmus+ πριν από την έναρξη της κινητικότητάς τους και να το αναφέρουν στο άρθρο 6 της Σύμβασης επιχορήγησης (βλ. δικαιολογητικά πιο κάτω). Αντίστοιχα όλοι οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέτουν αντίστοιχο τεστ αυτοαξιόλόγησης μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητάς τους.

Οδηγίες για την αρχική εγγραφή στην EU Academy που φιλοξενεί την πλατφόρμα Online Language Support (OLS)

Οδηγίες για τη διεξαγωγή του τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης (assessment test).

Περιγραφή της νέας πλατφόρμας OLS (Online Language Support) και των υπηρεσιών που προσφέρει.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus+ και εντός των οριζόμενων προθεσμιών οι φοιτητές/τριες, πριν από την έναρξη της κινητικότητάς τους, κατά τη διάρκεια αυτής, και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της είναι τα ακόλουθα:

Πριν από την έναρξη της κινητικότητας:

 1. Αντίγραφο της επιστολής αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον Φορέα/Ίδρυμα Υποδοχής
 2. Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητών/τριών για  πρακτική άσκηση (Κατατίθεται σε 2 αντίτυπα με πρωτότυπη υπογραφή του/της φοιτητή/τριας ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον/την φοιτητή/τρια μέσω της εφαρμογής  www.gov.gr για την ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου). Σημ. Στη συμφωνία μάθησης ο/η φοιτητής/τρια καλείται να προσδιορίσει το επιστημονικό πεδίο μάθησης (field of education), σύμφωνα με την κωδικοποίηση ISCED-F. Ο πίνακας με τους κωδικούς ISCED-F είναι διαθέσιμος εδώ. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να επιλέξει σε ποιο πεδίο μάθησης (field of education) ανήκει το  γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Προέλευσής του/της.
 3. Συμφωνία Μάθησης για πρακτική άσκηση. (Κατατίθεται ηλεκτρονικά. Γίνονται δεκτές σκαναρισμένες υπογραφές).  Αναλυτικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης είναι διαθέσιμες εδώ
 4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι σε περίπτωση μη μετακίνησης στο Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής για σπουδές ή πρακτική, ο/η δικαιούχος θα επιστρέψει στο Ίδρυμα την επιχορήγηση
 5. Υπεύθυνη Δήλωση και Αίτηση Πίστωσης Λογαριασμού για το λογιστήριο του ΕΛΚΕ. Τα έντυπα αποστέλλονται συμπληρωμένα - υπογεγραμμένα στο γραφείο Erasmus+. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση με τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία του/της και να δημιουργήσει «καρτέλα» στον ΕΛΚΕ, στην οποία θα αναρτήσει την Υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση πίστωσης Λογαριασμού. Οδηγίες για τη δημιουργία καρτέλας στον ΕΛΚΕ είναι διαθέσιμες εδώ).
 6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.
 7. Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης. Για τη λήψη της αιτείσθε στο φορέα που είστε ασφαλισμένοι/νες.
 8. Φωτοτυπία του συμβολαίου Προσωπικού Ατυχήματος. Ασφάλεια για προσωπικά ατυχήματα που απορρέουν από τα καθήκοντα του Συμμετέχοντα (ατυχήματα που προκαλούνται στο συμμετέχοντα στο χώρο εργασίας). Εφόσον η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος δεν καλύπτεται από την επιχείρηση/ Οργανισμό υποδοχής ή από το Ίδρυμα Αποστολής (σε εθελοντική βάση στο πλαίσιο της ποιοτικής διαχείρισης), τότε ο Συμμετέχων καλύπτεται με ασφάλιση εξ ιδίων πόρων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που προκαλούνται σε αυτόν ως φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων στον εργασιακό χώρο, κατά τη διάρκεια της παραμονής του για πρακτική άσκηση σε χώρα επιλέξιμη στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

 9. Φωτοτυπία του συμβολαίου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων. (Ο/Η φοιτητής/τρια με βάση τις δεσμεύσεις του στη σύμβαση Πρακτικής Άσκησης, οφείλει να είναι εφοδιασμένος/η με ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν από αμέλεια του ως φυσικού προσώπου τουλάχιστον στο πλαίσιο των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων στην εργασία του/της κατά τη διάρκεια της παραμονής του/της στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση σε χώρα επιλέξιμη στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Ο/Η φοιτητής/τρια καλύπτεται με τη σύναψη ιδιωτικής ασφάλισης για το διάστημα της παραμονής του/της για πρακτική άσκηση)
 10. Γλωσσική Αξιολόγηση  -  το τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης (assesment test) πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της κινητικότητας, ηλεκτρονικά, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα  https://academy.europa.eu/courses/getting-started-for-ols-learners και το αποτέλεσμα  της αποστέλλεται στο Γραφείο Erasmus. Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/τριες υποβάλλονται σε γλωσσική αξιολόγηση στη γλώσσα της κινητικότητας που έχουν δηλώσει στη Συμφωνία Μάθησης. Η διαδικασία αναφέρεται αναλυτικά πιο πάνω, στη σχετική ενότητα για τη Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη.
 11. Φωτοτυπία Εισιτηρίων Αναχώρησης

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας: 

 1. Βεβαίωση άφιξης και εγγραφής στο Φορέα Υποδοχής (Certification of arrival). Ως ημερομηνία άφιξης νοείται η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης επιχορήγησης σας.
 2. Τροποποίηση Συμφωνίας Μάθησης για πρακτική άσκηση (Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγών)
 • Σε περίπτωση αλλαγών στη συμφωνία μάθησης του/της μετακινούμενου/ης,  αυτές συμφωνούνται μεταξύ του/της μετακινούμενου/ης φοιτητή/τριας, του/της Τμηματικού/ης Υπεύθυνου/ης του Τμήματος Υποδοχής και του/της Υπεύθυνου/ης του Φορέα Υποδοχής
 • Σημαντική σημείωση: Το αίτημα για αλλαγές στη συμφωνία μάθησης που θα ακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια  θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέσα σε 5 εβδομάδες από την έναρξη της πρακτικής του/της στο εξωτερικό. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να συμφωνηθούν και από τα τρία μέρη (φοιτητής/τρια, Ίδρυμα Υποδοχής, Ίδρυμα Αποστολής) εντός δύο εβδομάδων από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος.

Μετά τη λήξη της κινητικότητας: 

 1. Βεβαίωση αναχώρησης από το Ίδρυμα/επιχείρηση/οργανισμό υποδοχής (Certification of Departure)Ως ημερομηνία αναχώρησης νοείται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης επιχορήγησής σας.
 2. Πιστοποιητικό συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση (Traineeship Certificate). Κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή.
 3. Παραδοτέα Εργασία για την πρακτική άσκηση (Καθορίζεται σε συνεργασία με τον Τμηματικό Υπεύθυνο πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας για την πρακτική άσκηση).
 4. Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey). Συμπληρώνεται σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβετε το αίτημα για τη συμπλήρωσή της.
 5. Γλωσσική Αξιολόγηση  -  το τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης (assesment test) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας, ηλεκτρονικά, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα  https://academy.europa.eu/courses/getting-started-for-ols-learners και το αποτέλεσμα  της αποστέλλεται στο Γραφείο Erasmus. Η διαδικασία αναφέρεται αναλυτικά πιο πάνω, στη σχετική ενότητα για τη Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη.

Σε περίπτωση μη απόκρισης του/της φοιτητή/τριας στις υποχρεώσεις του/της, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus για Πρακτική Άσκηση, η Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus θα αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την απώλεια/μη απώλεια του δικαιώματος είσπραξης του υπολειπόμενου ποσού της Β’ Δόσης της επιχορήγησης των φοιτητών/τριών που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν απαιτεί από τον/την φοιτητή/τρια την επιστροφή του ποσού της Α΄ Δόσης της επιχορήγησης που έλαβε.