Πρακτική Άσκηση Κλασική Κινητικότητα

Κινητικότητα Φοιτητών/τριών με το Νέο Erasmus+ 2021-27 -  Δράση (ΚΑ 131)

Πρακτική Άσκηση

Στο πλαίσιο της Δράσης Erasmus+ ΚΑ131 Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού χρηματοδοτούμενη από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ, παρέχεται στους/στις φοιτητές/τριες Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθούν για ΣΠΟΥΔΕΣ ή/και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση έχουν οι φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών (1ου κύκλου - προπτυχιακοί/ες, 2ου κύκλου - μεταπτυχιακοί/ες, 3ου κύκλου - υποψήφιοι/ες διδάκτορες), με βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα:

 • Να είναι υπήκοοι της χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εν προκειμένω της Ελλάδας) ή να είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι/ες σε πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να μην έχουν απωλέσει τη φοιτητική ιδιότητα (να μην έχουν ανακηρυχθεί / ολοκληρώσει τις σπουδές τους).
 • Να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας εργασίας στο Φορέα Υποδοχής – min επίπεδο Β2 του Common European Framework of Languages  http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες πρέπει:

 • να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα 2/3 των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πλαίσιο της εκάστοτε προκήρυξης θέσεων
 • να μην έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών κατά την υποβολή της αίτησής τους στην προκήρυξη.

Επίσης, δικαίωμα κινητικότητας για πρακτική άσκηση έχουν οι προσφάτως αποφοιτήσαντες/σασες, κατά τη διάρκεια του 1ου έτους από την αποφοίτησή τους (δηλαδή έως 12 μήνες μετά την ημερομηνία ανακήρυξής τους ως πτυχιούχους/ες), με την προϋπόθεση να έχουν υποβάλει αίτηση στην προκήρυξη θέσεων πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους (πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης).

Οι θέσεις Κινητικότητας για Πρακτική (Traineeship) στο Εξωτερικό με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Erasmus+ προκηρύσσονται. Προκήρυξη θέσεων για Πρακτική στο εξωτερικό δημοσιεύεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως ή και περισσότερες φορές (Συμπληρωματικές προκηρύξεις) όποτε υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέροντα στην προκήρυξη.

Εφόσον οι υποψήφιοι/ες πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, οι αιτήσεις τους κατατάσσονται σε πίνακα με κριτήρια αξιολόγησης – μοριοδότησης που έχει ορίσει η Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ του Ιδρύματος. Οι Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι των Σχολών και των Τμημάτων του Ιδρύματος έχουν την ευθύνη για την κατανομή των διαθέσιμων θέσεων στις Σχολές και στα Τμήματα με στόχο την δίκαιη κατανομή των θέσεων σε όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος. Η τελική απόφαση κατάταξης των αιτήσεων λαμβάνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+. Τα αποτελέσματα των προκηρύξεων δημοσιεύονται για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι/νες. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τον πίνακα των επιλεγέντων/γεισών και των επιλαχόντων/χουσών φοιτητών/τριών με φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης – μοριοδότησης για την κατάταξη των αιτήσεων των φοιτητών/τριών ανά κύκλο σπουδών είναι διαθέσιμα εδώ.

 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Φοιτητές/τριες του Ιδρύματος που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ στο εξωτερικό, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση με μηδενική επιχορήγηση (zero grant), δηλαδή με δική τους δαπάνη, αποκομίζοντας όλα τα ακαδημαϊκά οφέλη που προσφέρει η συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο εδώ) καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους υποβάλλοντας μαζί όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+. Οι αιτήσεις εγκρίνονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus+.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Μακροχρόνια Κινητικότητα

Η διάρκεια κινητικότητας των φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2 μήνες και μεγαλύτερη από 12 μήνες συνολικά ανά κύκλο σπουδών*. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν και οι πρόσφατα απόφοιτοι/ες όλων των κύκλων σπουδών για πρακτική άσκηση κατά τον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους**, με την προϋπόθεση ότι η αίτησή τους έχει γίνει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και πριν  από την αποφοίτηση. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά την διάρκεια του οποίου αιτούνται.

*(1ος κύκλος=προπτυχιακός, 2ος κύκλος=μεταπτυχιακός, 3ος κύκλος=υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες)

** Η δυνατότητα των αποφοίτων για μετακίνηση για Πρακτική εξειδικεύεται ως εξής: Έως 12 μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των σπουδών /  ανακήρυξής τους σε πτυχιούχους/χες, για αποφοίτους Τμημάτων 4ετούς φοίτησης και έως 24 μήνες από την ημερομηνία ανακήρυξης, για αποφοίτους Τμημάτων 5ετούς ή 6ετούς φοίτησης.

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus+ οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου που μετακινούνται για Πρακτική μπορούν να λάβουν επιχορήγηση Erasmus+ για διάστημα έως 3 μήνες. Σε περίπτωση μεγαλύτερης διάρκειας πρακτικής, το διάστημα πλέον των 3 μηνών πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με μηδενική επιχορήγηση (zero grant).

Παράταση κινητικότητας: Αιτήματα παράτασης της περιόδου παραμονής των συμμετεχόντων/ουσών στο Φορέα πρέπει να γίνονται προς το Ίδρυμα τουλάχιστον 1 μήνα πριν από τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας, με τη διαδικασία που περιγράφεται πιο κάτω (έντυπα κατά τη διάρκεια της κινητικότητας).

Βραχυχρόνια Κινητικότητα (Μικτή Κινητικότητα - Συνδυασμός φυσικής και εικονικής κινητικότητας)

Κάθε φοιτητής/τρια, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να  συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για πρακτική άσκηση, μπορεί να συνδυάσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία στο εξωτερικό συνδυάζοντας την με υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα, χωρίς περιορισμό ως προς την ελάχιστη διάρκεια της εικονικής δραστηριότητας.

Επομένως κάθε κινητικότητα βραχυχρόνιας διάρκειας είναι ουσιαστικά Μικτή κινητικότητα (blended mobility), εφόσον προϋποθέτει τον συνδυασμό φυσικής (physical) και εικονικής (virtual) μετακίνησης.

 Το σκέλος της κινητικότητας με φυσική παρουσία θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 30 ημερών και να συνδυάζεται υποχρεωτικά με μια εικονική δραστηριότητα, προκειμένου να απονέμει τουλάχιστον 3 ECTS.

Οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν βραχυχρόνια κινητικότητα επιχορηγούνται για το διάστημα παραμονής τους στο εξωτερικό με φυσική παρουσία. Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus+ οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου που μετακινούνται για Πρακτική Βραχυχρόνιας κινητικότητας μπορούν να λάβουν επιχορήγηση Erasmus+ για διάστημα φυσικής παρουσίας τους στο εξωτερικό από 5 έως 20 μέρες.

Σημ. Πριν από τον προγραμματισμό της  βραχυχρόνιας μετακίνησης στο εξωτερικό οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν διερευνήσει και επιβεβαιώσει από το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής  ότι προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης βραχυχρόνιας πρακτική άσκησης σε συνδυασμό με εικονική δραστηριότητα.

 

Βραχυχρόνια Κινητικότητα Υποψηφίων Διδακτόρων (Φοιτητών/τριών 3ου Κύκλου) / Short-term Doctoral Mobility

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ρισσες (και οι πρόσφατα απόφοιτοι/τες, έως 12 μήνες μετά από την αναγόρευσή τους σε διδάκτορες/ρισσες) μπορούν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα βραχυχρόνιας κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ για διάστημα 5-30 ημέρες με φυσική παρουσία στο εξωτερικό (εκ των οποίων έως 20 ημέρες με χρηματοδότηση Erasmus+). Ενθαρρύνεται η προσθήκη μίας εικονικής δραστηριότητας, χωρίς να είναι υποχρεωτική.

 ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ERASMUS 

Φοιτητές/τριες με λιγότερες ευκαιρίες

Οι φοιτητές/τριες που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται επιπλέον χρηματοδότηση Erasmus+ για την κινητικότητά τους στο εξωτερικό.

Τα κριτήρια ένταξης στην ομάδα φοιτητών/τριών με λιγότερες ευκαιρίες και τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι/νες, είναι διαθέσιμα στη σχετική ιστοσελίδα:  https://erasmus.aegean.gr/el/foititestries-me-ligoteres-eykairies

Μακροχρόνια Κινητικότητα

Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για μακροχρόνια κινητικότητα, επιχορηγούνται με ένα συγκεκριμένο ποσό ανά μήνα (ως μήνας νοούνται οι 30 ημέρες), το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό χρηματοδοτικής συνεισφοράς για σπουδές, προσαυξημένο κατά 150 ευρώ το μήνα.

Το μηναίο αυτό ποσό  διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Οι χώρες στις οποίες μπορούν οι φοιτητές/τριες να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση καθώς και τα ποσά χρηματοδότησης που δικαιούνται, εμφανίζονται στον πίνακα.

Βραχυχρόνια Κινητικότητα (Μικτή Κινητικότητα - Συνδυασμός φυσικής και εικονικής κινητικότητας)

Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Μικτή κινητικότητα, επιχορηγούνται με ένα συγκεκριμένο ποσό ατομικής επιχορήγησης ανά ημέρα, ανεξάρτητα από τη χώρα του φορέα υποδοχής τους, μόνο για το διάστημα που διαρκεί η βραχυχρόνια φυσική κινητικότητα στο εξωτερικό.

Φοιτητές/τριες και προσφάτως απόφοιτοι/τες που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και συμμετέχουν σε βραχυχρόνιες κινητικότητες, λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση για δαπάνες ταξιδίου.

Τα ποσά επιχoρήγησης Erasmus+ για τους/τις μετακινούμενους/νες στο εξωτερικό για Πρακτική Άσκηση βραχυχρόνιας διάρκειας στο εξωτερικό είναι διαθέσιμα εδώ.

Χρόνος καταβολής της επιχορήγησης

Το Ίδρυμα καταβάλλει στον/η δικαιούχο το 80% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης πριν από την αναχώρησή του/της στο εξωτερικό εφόσον:

α) έχει ενημερωθεί από το Γραφείο Erasmus+ του Ιδρύματος ότι έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση με το πρόγραμμα Erasmus+

β) έχει καταθέσει έγκαιρα* στο Γραφείο Erasmus+ του Ιδρύματος όλα τα δικαιολογητικά για την υλοποίηση της κινητικότητάς του/της, όπως αναφέρονται στο πεδίο «Δικαιολογητικά πριν από την έναρξη της κινητικότητας». 

* Λόγω χρονοβόρων διαδικασιών, όπως αυτές επιβάλλονται από  το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας που πραγματοποιεί τις οικονομικές κινήσεις, συστήνεται στους μετακινούμενους/νες να καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά τουλάχιστον δύο (2)  μήνες πριν από την ημερομηνία αναχώρησής τους στο εξωτερικό.

Το υπόλοιπο 20% της συνολικής επιχορήγησης καταβάλλεται στο/η δικαιούχο,  αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά  την υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται στο πεδίο «Δικαιολογητικά μετά τη λήξη της κινητικότητας».

ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ERASMUS: Ο Χάρτης Erasmus του Φοιτητή/τριας ορίζει τις υποχρεώσεις του/της και τα δικαιώματά του/της στο πλαίσιο της κινητικότητας Erasmus+ για σπουδές ή πρακτική άσκηση.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕU Academy: OLS (Online Language Support)

H παλιά ηλεκτρονική πλατφόρμα Online Linguistic Support αντικαταστάθηκε από νέα με την ονομασία EU Academy Online Language Support (OLS) από τον Ιούλιο 2022.

https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language

Η υπηρεσία θα προσφέρει σταδιακά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών εκμάθησης γλωσσών και στις 29 επίσημες γλώσσες των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών που συνδέονται με το Πρόγραμμα Erasmus+. Οι συμμετέχοντες/χουσες  ενθαρρύνονται να εκπαιδεύονται ενεργά σε ξένες γλώσσες κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς τους και να αυτοαξιολογούν το γλωσσικό τους επίπεδο προκειμένου να επωφεληθούν από την εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία. Οι συμμετέχοντες/χουσες μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τη γλώσσα ή τις γλώσσες που επιθυμούν και να αξιολογηθούν, χωρίς κανέναν περιορισμό, ως προς τον αριθμό των μαθημάτων και των γλωσσών. Η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης του γλωσσικού επιπέδου θα είναι διαθέσιμη μόλις οι χρήστες συνδεθούν στο OLS και ανά πάσα στιγμή μετά από αυτό.

Επιπλέον, συστήνεται για όλους/ολες τους/τις φοιτητές/τριες Ανώτατης Εκπαίδευσης και τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες/σασες, των οποίων η κινητικότητα διαρκεί 14 ημέρες ή περισσότερο να κάνουν αυτοαξιολόγηση του γλωσσικού τους επιπέδου στη γλώσσα κινητικότητάς των Σπουδών ή της Πρακτικής τους Άσκησης πριν από την περίοδο κινητικότητας ως προαπαιτούμενο της κινητικότητάς τους, εκτός από τις παρακάτω αιτιολογημένες περιπτώσεις:

1. όταν η γλώσσα δεν προσφέρεται από το OLS,

2. εάν η γλώσσα κινητικότητας είναι η μητρική τους γλώσσα,

3. όταν οι συμμετέχοντες/χουσες αρνούνται να δώσουν συγκατάθεση για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από την EU Academy (κατά τη σύνδεσή τους για πρώτη φορά).

Το αποτέλεσμα του τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης παρακαλούνται να το καταθέτουν οι φοιτητές/τριες στο Γραφείο Erasmus+ πριν από την έναρξη της κινητικότητάς τους και να το αναφέρουν στο άρθρο 6 της Σύμβασης επιχορήγησης (βλ. δικαιολογητικά πιο κάτω). Αντίστοιχα όλοι οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να καταθέτουν το αποτέλεσμα του τεστ αυτοαξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητάς τους.

Οδηγίες για την αρχική εγγραφή στην EU Academy που φιλοξενεί την πλατφόρμα Online Language Support (OLS)

Οδηγίες για τη διεξαγωγή του τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης (assessment test).

Περιγραφή της νέας πλατφόρμας OLS (Online Language Support) και των υπηρεσιών που προσφέρει.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι φοιτητές/τριες που ενημερώνονται από το Γραφείο Erasmus+ ότι έχουν επιλεγεί για κινητικότητα με το πρόγραμμα Erasmus+ ξεκινούν την αναζήτηση Φορέα για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.

Βήμα 1ο: ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Για τους επιλέξιμους Φορείς/Ιδρύματα και τις Χώρες που μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση οι φοιτητές/τριες δείτε εδώ

Πλατφόρμες αναζήτησης φορέων πρακτικής άσκησης με το Πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επίσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολλούς φορείς του εξωτερικού, εταιρείες, κρατικούς φορείς, μουσεία, αρχεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών του. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά του φορείς αυτούς ανά χώρα εδώΕπιπλέον, μπορείτε να δείτε ενδεικτικά τους Φορείς Πρακτικής Άσκησης στους οποίους μετακινήθηκαν τα τελευταία χρόνια φοιτητές/τριες του Ιδρύματος, ανά Σχολή, εδώ.

Βήμα 2ο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS)

Ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να συμπληρώσει και υπογράψει τη Συμφωνία μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships) μετά από συνεννόηση με τον Φορέα/Ίδρυμα που θα τον/την υποδεχτεί και τον/την ακαδημαϊκά Υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματός του/της.

Το έντυπο Συμφωνία μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships) πριν από την αναχώρηση είναι διαθέσιμο εδώ.

Η συμφωνία μάθησης υπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια, τον/την ακαδημαϊκά Υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματός του/της και από τον Φορέα και κατατίθεται στο Γραφείο Erasmus+ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την αναχώρηση του/της φοιτητή/τριας. Γίνεται δεκτό σε μορφή pdf με σκαναρισμένες υπογραφές.  

Αναλυτικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Συμφωνίας μάθησης για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ είναι διαθέσιμες εδώ

Σημ. 1: Στη συμφωνία μάθησης ο/η φοιτητής/τρια καλείται να προσδιορίσει το επιστημονικό πεδίο μάθησης (field of education), σύμφωνα με την κωδικοποίηση ISCED-F. Ο πίνακας με τους κωδικούς ISCED-F είναι διαθέσιμος εδώ. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να επιλέξει σε ποιο πεδίο μάθησης (field of education) ανήκει το  γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Προέλευσής του/της.

Σημ. 2. Κάθε πρακτική άσκηση φοιτητών θα θεωρείται «πρακτική άσκηση σε ψηφιακές δεξιότητες» (traineeship in digital skills) και θα επισημαίνεται στο αντίστοιχο πεδίο της Συμφωνίας Μάθησης (πίνακας Α, σελ. 2), εφόσον ο/η ασκούμενος/νη αναπτύσσει δραστηριότητα σε ένα ή περισσότερα από τα εξής: ψηφιακό μάρκετινγκ (π.χ. διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων) / ψηφιακό γραφιστικό, μηχανολογικό ή αρχιτεκτονικό σχέδιο /  ανάπτυξη εφαρμογών, λογισμικού, δεσμών ενεργειών ή ιστοτόπων / εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση ΙΤ συστημάτων και δικτύων /  κυβερνοασφάλεια / ανάλυση, εξόρυξη και απεικόνιση δεδομένων / προγραμματισμός και εκπαίδευση ρομπότ και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η γενική υποστήριξη πελατών, η διεκπεραίωση παραγγελιών, η εισαγωγή δεδομένων ή οι εργασίες γραφείου δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

 Βήμα 3ο: ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS+ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Το αργότερο 2 μήνες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του/της φοιτητή/τριας για Πρακτική Άσκηση, ο φοιτητής/τρια οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα παρακάτω (1 έως 9)  δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει εγκαίρως η καταχώρηση της κινητικότητας και η διαδικασία για την προκαταβολή του 80% της επιχορήγησης:

Για ηλεκτρονική κατάθεση: erasmus@aegean.gr

Για ταχυδρομική αποστολή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Γραφείο Erasmus+, Κτήριο Ωκεανογραφίας, 1ος όροφος, Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη,)

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να καταθέτουν όσο το δυνατόν ολοκληρωμένο φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά πριν από την έναρξη της κινητικότητας

Ο/Η συμμετέχων/χουσα οφείλει να καταθέσει/αποστείλει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω έντυπα:

 1. Αντίγραφο της επιστολής ή email αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον Φορέα Υποδοχής.
 2. Συμφωνία Μάθησης για πρακτική άσκηση πριν από την αναχώρηση (learning agreement for traineeships) (Για το έντυπο δίνονται πληροφορίες πιο πάνω στο Βήμα 2. Γίνονται δεκτές σκαναρισμένες υπογραφές και μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά).
 3. Σύμβαση Επιχορήγησης για  Πρακτική Άσκηση (Κατατίθεται σε 2 αντίτυπα με πρωτότυπη υπογραφή του/της φοιτητή/τριας ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο ψηφιακά από τον/την φοιτητή/τρια μέσω της εφαρμογής  www.gov.gr για την ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου. Πριν την υπογραφή συνιστάται η αποστολή του συμπληρωμένου εγγράφου σε wοrd στο Γραφείο Erasmus+ για έλεγχο). Στη σύμβαση επιχορήγησης αναγράφονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της κινητικότητας, όπως έχουν οριστεί από το φορέα υποδοχής. Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην ομάδα φοιτητών/τριών με λιγότερες ευκαιρίες θα πρέπει επιπλέον να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα: https://erasmus.aegean.gr/el/foititestries-me-ligoteres-eykairies 
 4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι σε περίπτωση μη μετακίνησης στο Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής για σπουδές ή πρακτική, ο/η δικαιούχος θα επιστρέψει στο Ίδρυμα την επιχορήγηση. (το έντυπο είναι διαθέσιμο εδώ και μπορεί να υπογραφεί και ψηφιακά μέσω της εφαρμογής www.gov.gr και να αποσταλεί σε pdf)
 5. Υπεύθυνη Δήλωση και Αίτηση Πίστωσης Λογαριασμού για το λογιστήριο του ΕΛΚΕ. Τα έντυπα αποστέλλονται συμπληρωμένα - υπογεγραμμένα στο γραφείο Erasmus+. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση με τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία του/της και να δημιουργήσει «καρτέλα» στον ΕΛΚΕ, στην οποία θα αναρτήσει την Υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση πίστωσης Λογαριασμού. Οδηγίες για τη δημιουργία καρτέλας στον ΕΛΚΕ είναι διαθέσιμες εδώ).
 6. Έγγραφο τραπέζης με τον αριθμό Λογαριασμού και το ΙΒΑΝ στον οποίο ο/η φοιτητής/τρια είναι 1ος δικαιούχος/χα  (φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας ή βεβαίωση IBAN μέσω i-banking). O Αριθμός Λογαριασμού πρέπει να είναι ίδιος με τον αναγραφόμενο στη σύμβαση επιχορήγησης και στην υπεύθυνη δήλωση προς τον ΕΛΚΕ.
 7. Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης. Για τη λήψη της υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση στο φορέα που είστε ασφαλισμένοι/νες. (Σε περίπτωση λήξης της κατά τη διάρκεια της κινητικότητας οι φοιτητές/τριες αιτούνται την ανανέωση της και την αποστέλλουν στο Γραφείο Erasmus).
 8. Φωτοτυπία του συμβολαίου Προσωπικού Ατυχήματος. Ασφάλεια για προσωπικά ατυχήματα που απορρέουν από τα καθήκοντα του Συμμετέχοντα (ατυχήματα που προκαλούνται στο συμμετέχοντα στο χώρο εργασίας). Εφόσον η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος δεν καλύπτεται από την επιχείρηση/ Οργανισμό υποδοχής ή από το Ίδρυμα Αποστολής (σε εθελοντική βάση στο πλαίσιο της ποιοτικής διαχείρισης), τότε ο/η Συμμετέχων/χουσα καλύπτεται με ασφάλιση εξ ιδίων πόρων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που προκαλούνται σε αυτόν ως φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων στον εργασιακό χώρο, κατά τη διάρκεια της παραμονής του για πρακτική άσκηση σε χώρα επιλέξιμη στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.
 9. Φωτοτυπία του συμβολαίου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων. (Ο/Η φοιτητής/τρια με βάση τις δεσμεύσεις του στη σύμβαση Πρακτικής Άσκησης, οφείλει να είναι εφοδιασμένος/η με ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν από αμέλεια του ως φυσικού προσώπου τουλάχιστον στο πλαίσιο των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων στην εργασία του/της κατά τη διάρκεια της παραμονής του/της στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση σε χώρα επιλέξιμη στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Ο/Η φοιτητής/τρια καλύπτεται με τη σύναψη ιδιωτικής ασφάλισης για το διάστημα της παραμονής του/της για πρακτική άσκηση)
 10. Γλωσσική Αξιολόγηση  -  το τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης (assesment test) πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της κινητικότητας, ηλεκτρονικά, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα  https://academy.europa.eu/courses/getting-started-for-ols-learners και το αποτέλεσμα  της αποστέλλεται στο Γραφείο Erasmus. Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/τριες υποβάλλονται σε γλωσσική αξιολόγηση στη γλώσσα της κινητικότητας που έχουν δηλώσει στη Συμφωνία Μάθησης. Η διαδικασία αναφέρεται αναλυτικά πιο πάνω, στη σχετική ενότητα για τη Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη.
 11. Φωτοτυπία Εισιτηρίων Αναχώρησης (ο/η  φοιτητής/τρια πρέπει να μεριμνήσει να φτάσει στον προορισμό του τουλάχιστον 1 ημέρα πριν από την έναρξη της κινητικότητάς του/της).

Σημ. Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται χωρίς επιχορήγηση Erasmus+ (zero grant) οφείλουν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από τα υπ’ αριθμ. (4), (5), (6) που αφορούν τη χρηματοδότηση Erasmus+ μέσω του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΕΝΤΥΠΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ κατά τη διάρκεια της κινητικότητας και μετά τη λήξη της, για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας 

Ο/Η συμμετέχων/χουσα οφείλει να καταθέσει/αποστείλει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω έντυπα:

 1. Βεβαίωση άφιξης και εγγραφής στο Φορέα Υποδοχής (Certification of arrival). Ως ημερομηνία άφιξης νοείται η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής όπως αναγράφεται στη σύμβαση επιχορήγησης σας.
 2. Κάρτες επιβίβασης (boarding cards) ή/και τα εισιτήρια στα οποία θα αναγράφεται ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης για το ταξίδι προς το Ίδρυμα Υποδοχής (Τα εισιτήρια μπορούν να αποστέλλονται σε φωτοτυπία στο Γραφείο Erasmus+ αρχικά αλλά θα πρέπει να φυλάσσονται για να κατατεθούν πρωτότυπα μετά τη λήξη της κινητικότητας. Η κατάθεση των αποδεικτικών ταξιδιού είναι υποχρεωτική από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εξής).  
 3. Τροποποίηση Συμφωνίας Μάθησης για πρακτική άσκηση (Συμπληρώνετε την Τροποποίηση (Learning agreementDuring the mobility) μόνο σε περίπτωση αλλαγών, είτε της διάρκειας της πρακτικής είτε του αντικειμένου της). Τυχόν αλλαγές στη συμφωνία μάθησης συμφωνούνται μεταξύ του/της μετακινούμενου/ης φοιτητή/τριας, του/της Τμηματικού/ης Υπεύθυνου/ης Erasmus+ του Τμήματος Προέλευσης και του/της Υπεύθυνου/ης του Φορέα Υποδοχής εντός 5 εβδομάδων από την έναρξη της πρακτικής του/της φοιτητή/τριας στο εξωτερικό. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να συμφωνηθούν και από τα τρία μέρη (φοιτητής/τρια, Φορέας Υποδοχής, Ίδρυμα Αποστολής) εντός 2 εβδομάδων από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος, να αποτυπωθούν στο έγγραφο της τροποποίησης During the Mobility, το οποίο με ευθύνη του/της φοιτητή/τριας αποστέλλεται στο Γραφείο Erasmus+ σε μορφή pdf με σκαναρισμένες υπογραφές.

Μετά τη λήξη της κινητικότητας 

Ο/Η συμμετέχων/χουσα οφείλει να καταθέσει/αποστείλει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω έντυπα:

 1. Βεβαίωση αναχώρησης από το Ίδρυμα/επιχείρηση/οργανισμό υποδοχής (Certification of Departure)Η ημερομηνία αναχώρησης πρέπει να είναι η ίδια με την ημερομηνία λήξης της σύμβασης επιχορήγησής σας.
 2. Κάρτες επιβίβασης (boarding cards) ή/και τα εισιτήρια στα οποία θα αναγράφεται ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης για το ταξίδι προς και από το Ίδρυμα Υποδοχής (Οι κάρτες επιβίβασης κατατίθενται πρωτότυπα σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Erasmus+ εκτός εάν έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά, οπότε μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε pdf . Η κατάθεση των αποδεικτικών ταξιδιού είναι υποχρεωτική από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εξής).
 3. Πιστοποιητικό συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση (Traineeship Certificate). Κατατίθεται υπογεγραμμένο από τον Φορέα σε πρωτότυπη μορφή.
 4. Παραδοτέα Εργασία για την πρακτική άσκηση (Το περιεχόμενο καθορίζεται σε συνεργασία με τον/την ακαδημαϊκά Υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματος προέλευσης πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας για την πρακτική άσκηση και κατατίθεται από τον μετακινούμενο/νη μετά τη λήξη της και μετά από τον έλεγχο του/της Τμηματικά Υπεύθυνου/νης Erasmus+).
 5. Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey). Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβετε το αίτημα για τη συμπλήρωσή της. Το αίτημα συμπλήρωσης αποστέλλεται αυτόματα από την πλατφόρμα του Erasmus+.
 6. Γλωσσική Αξιολόγηση  -  το τεστ γλωσσικής αυτοαξιολόγησης (assesment test) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας, ηλεκτρονικά, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα  https://academy.europa.eu/courses/getting-started-for-ols-learners και το αποτέλεσμα  της αποστέλλεται στο Γραφείο Erasmus. Η διαδικασία αναφέρεται αναλυτικά πιο πάνω, στη σχετική ενότητα για τη Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη.

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική για την επιτυχή ολοκλήρωση της κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση. Μετά από την κατάθεση τους, ο/η φοιτητής/τρια λαμβάνει το υπόλοιπο 20% (β΄ δόση) της επιχορήγησής του/της.

Σε περίπτωση μη απόκρισης του/της φοιτητή/τριας στις υποχρεώσεις του/της για την ολοκλήρωση της πρακτικής, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, η Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ θα αποφασίζει, κατά περίπτωση, για το αν θα απωλέσει το δικαίωμα είσπραξης μέρους ή όλου του υπολειπόμενου ποσού (20%) της β’ δόσης της επιχορήγησης. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν απαιτεί από τον/την φοιτητή/τρια την επιστροφή του ποσού της Α΄ Δόσης της επιχορήγησης που έλαβε.