Επιμόρφωση & Διδασκαλία Διεθνής Κινητικότητα

Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ107 (Διεθνής) - Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων, παρέχεται στο Διδακτικό Προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθεί για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ή ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Οι θέσεις κινητικότητας του Προσωπικού προκηρύσσονται για συγκεκριμένους τύπους κινητικότητας σε συγκεκριμένα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωρών Εταίρων και γνωστικά αντικείμενα, με βάση τις εγκεκριμένες και επιχορηγούμενες θέσεις από την ΕΜΣ/ΙΚΥ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο/Η δικαιούχος, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας, θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας ως εξής:

(α) Πρέπει να εργάζεται ως Μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών)

(β) Πρέπει να είναι εργαζόμενος/η για Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του/της.

(γ) Πρέπει να υφίσταται, υπογεγραμμένη και σε ισχύ, διμερής συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ιδρύματος Υποδοχής (για την κινητικότητα για διδασκαλία ή επιμόρφωση)

Με απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής Erasmus ορίζονται τα κριτήρια επιλογής εξερχόμενου προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση, τα οποία βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus Ελλάδας (Ι.Κ.Υ.).

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας γίνεται ηλεκτρονικά, με βάση τις οδηγίες που εμπεριέχονται στη σχετική προκήρυξη, η οποία ανακοινώνεται με σκοπό την κάλυψη των εγκεκριμένων θέσεων κινητικότητας. 

Τα Ιδρύματα υποδοχής στις Χώρες-Εταίρους, η διάρκεια και ο τύπος κινητικότητας ορίζονται στο Παράρτημα της προκήρυξης.

Οι θέσεις κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού προκηρύσσονται με αναφορά σε συγκεκριμένα ιδρύματα υποδοχής και γνωστικά αντικείμενα, καθώς και στη διάρκεια και τον τύπο κινητικότητας (διδασκαλία ή επιμόρφωση), με βάση τις εγκεκριμένες και επιχορηγούμενες από την ΕΜΣ/ΙΚΥ θέσεις.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προτεραιότητα δίνεται:

1.  Σε άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λαμβάνουν και πρόσθετη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.

2.  Στους/στις διδάσκοντες/ουσες χαμηλότερων βαθμίδων, με στόχο να τους βοηθήσει να αναπτύξουν διεθνές προφίλ.

3.  Σε μέλη του Προσωπικού τα οποία είχαν την πρωτοβουλία για την έναρξη συνεργασίας με το/τα συγκεκριμένο/α Ίδρυμα/τα Εταίρο/ους (επισπεύδοντες/ουσες).

4.  Σε μέλη του Προσωπικού του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο/η επισπεύδων/ουσα ο/η οποίος/α είχε την πρωτοβουλία για την έναρξη συνεργασίας με το/τα συγκεκριμένο/α Ίδρυμα/τα- Εταίρο/ους και συγκρότησε τη συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας.

Ακολούθως, για την ταξινόμηση των αιτήσεων αξιοποιείται ο παρακάτω πίνακας:

Κριτήρια

Μοριοδότηση

Προηγούμενη συμμετοχή στη Διεθνή Κινητικότητα

2019 – 2 μόρια

2018 – 4 μόρια

2017 – 6 μόρια

2016 – 8 μόρια

 2015 – 10 μόρια

Καμία - 12 μόρια

Βαθμίδα

Λέκτορας/ισσα, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΠΔ 407/80, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι κ.λ.π. -  8 μόρια

Επίκουρος/η Καθηγητής/τρια – 6 μόρια

Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/ρια - 4 μόρια

Καθηγητής/τρια - 2 μόρια

Προϋπηρεσία στο Ίδρυμα

Έως και 9 έτη  - 1 μόριο

Από 10 έως και 14 έτη – 2 μόρια

Από 15 έως και 19 έτη – 3 μόρια

Από 20 έτη και πάνω – 4 μόρια

ΑμΕΑ

5 μόρια

Υποβάλλων/ουσα Πρόταση συνεργασίας με το Ίδρυμα -Εταίρο*

25 μόρια

Επισπεύδον Τμήμα

14 μόρια

* Διευκρινίζεται ότι ο Υποβάλλων/ουσα την πρόταση συνεργασίας με το Ίδρυμα-Εταίρο λαμβάνει επιπλέον και τα μόρια του Επισπεύδοντος Τμήματος στο οποίο ανήκει.

Διαδικασία:

Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ του ΠΑ.

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους/στις αιτούντες/σες, ενώ οι επιλεγέντες/είσες λαμβάνουν επιπλέον μήνυμα με οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Παράλληλα ενημερώνονται τα συνεργαζόμενα ιδρύματα για τους/τις επιλεγέντες/είσες από το Γραφείο Erasmus, το οποίο φροντίζει επίσης να φέρει σε απευθείας επικοινωνία τους/τις συμμετέχοντες με τα ιδρύματα υποδοχής.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus το επιλεγέν προσωπικό, πριν από την έναρξη της κινητικότητας και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της είναι τα παρακάτω:

Πριν από την έναρξη της κινητικότητας,

ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus:

1. Συμφωνία Κινητικότητας για Διδασκαλία ή Επιμόρφωση (Mobility Agreement for teaching or training) υπογεγραμμένη από τον/τη συμμετέχοντα/ουσα και τους/τις υπεύθυνους/ες στα Ιδρύματα αποστολής και υποδοχής. Από τη μεριά του ΠΑ, οι συμφωνίες υπογράφονται από τους/τις Τμηματικούς/ές Υπεύθυνους/ες στις περιπτώσεις κινητικότητας ακαδημαϊκού προσωπικού και από το Γραφείο Erasmus στις περιπτώσεις κινητικότητας διοικητικού/τεχνικού προσωπικού.

Η Συμφωνία Κινητικότητας μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά, καθώς γίνονται δεκτές σκαναρισμένες/ηλεκτρονικές υπογραφές. Ο/Η συμμετέχων/ουσα είναι υπεύθυνος/η για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, με βάση τις οδηγίες που έχει λάβει.

2. Σύμβαση Επιχορήγησης υπογεγραμμένη από τον/τη συμμετέχοντα/ουσα. Η Σύμβαση Επιχορήγησης θα πρέπει να κατατεθεί σε πρωτότυπη μορφή σε δύο αντίτυπα στο Γραφείο Erasmus του ΠΑ.

3.  Απόδειξη πληρωμής ή κράτησης των εισιτηρίων

4. Αντίγραφο θεώρησης εισόδου στη χώρα υποδοχής – VISA (όπου απαιτείται)

5. Αντίγραφο διαβατηρίου

6. Αντίγραφο ασφάλειας υγείας και για τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής  περίθαλψης ή επαναπατρισμού, με ισχύ στη χώρα προορισμού και καθ’ όλη την περίοδο κινητικότητας

7. Υπεύθυνη δήλωση με εργασιακά, ασφαλιστικά και τραπεζικά στοιχεία του/της δικαιούχου, απαιτούμενη από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΠΑ.

Τέλος, οι μετακινούμενοι/νες με το πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να ενημερώνουν τον/την Πρόεδρο του Τμήματος σχετικά με το διάστημα απουσίας τους λόγω της μετακίνησής τους στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+.

Μετά τη λήξη της κινητικότητας,

Ο/Η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus

1.         Βεβαίωση συμμετοχής (πρωτότυπη) από το Ίδρυμα υποδοχής (Certificate of Participation).

2.         Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey), την οποία λαμβάνει και συμπληρώνει ηλεκτρονικά

3.         Πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης (boarding passes)

Το εξερχόμενο προσωπικό που μετακινείται με το Πρόγραμμα ERASMUS+ στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ107 «Διεθνής Κινητικότητα», επιχορηγείται με συγκεκριμένο ποσό ανά ημέρα για ατομική υποστήριξη και ένα ποσό για τις δαπάνες ταξιδιού που προκύπτει από τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ της έδρας αποστολής και έδρας υποδοχής και υπολογίζεται με το αντίστοιχο εργαλείο Distance Calculator της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο ποσοστό επί του συνολικού ποσού της επιχορήγησης (ποσοστό 80% για το σχέδιο 2019 και 70% για το σχέδιο 2020), εφόσον:

ο/η συμμετέχων/ουσα προσκόμισε έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή του/της. Εκτιμάται ότι ένα διάστημα τουλάχιστον 45-30 ημερών πριν από την έναρξη της κινητικότητας είναι αρκετό για την έγκαιρη καταβολή του πρώτου μέρους της επιχορήγησης.

Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης (ποσοστό 20% για το σχέδιο 2019 και 30% για το σχέδιο 2020, αντίστοιχα), καταβάλλεται στον/η δικαιούχο μετά τη συμπλήρωση και κατάθεση φόρμας διαδικτυακής έρευνας (EU Survey), η οποία του/της αποστέλλεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά τη λήξη της κινητικότητας και την κατάθεση βεβαίωσης συμμετοχής και καρτών επιβίβασης.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να μετακινηθούν μέλη του προσωπικού καθ’όλη τη διάρκεια ενός Σχεδίου χωρίς επιχορήγηση (zero-grant mobility), στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα». Η αίτησή τους  θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, ενώ προϋπόθεση αποτελεί και η συγκατάθεση του Ιδρύματος υποδοχής, καθώς η zero-grant κινητικότητα δεν προβλέπεται στις αρχικές διμερείς συμφωνίες.