ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΛΑΣΙΚΗΣ

Εξερχόμενο Διοικητικό Προσωπικό για Επιμόρφωση

Στο πλαίσιο της Δράσης Κινητικότητας  Κ1 του Προγράμματος Erasmus+ παρέχεται στο Διοικητικό Προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθούν για ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ σε χώρες εταίρους του Προγράμματος.

Ο/Η δικαιούχος, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας, θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας ως εξής:

(α) Να εργάζεται ως μέλος του διοικητικού προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων όλων των  κατηγοριών) – ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του/της.

(β) Να έχει αποδεδειγμένα καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου / Φορέα Υποδοχής – min επίπεδο Β2 του Common European Framework of Languages (http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr).

Εξαιρείται το προσωπικό για το οποίο η γλώσσα της χώρας υποδοχής είναι η μητρική.

(γ) Nα έχει καταθέσει συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας, η οποία συνυπογράφεται από τον/την Προϊστάμενο/η της Υπηρεσίας του/της, και  η οποία τεκμηριώνει:

 1. ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα ακολουθήσει, έχει συνάφεια με τη θέση εργασίας του/της υπαλλήλου
 2. ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα ακολουθήσει,  συνδέεται με τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας και τους στόχους του Ιδρύματος
 3. την ύπαρξη ή τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων/Φορέων

Για την κατάταξη των αιτήσεων χρησιμοποιείται o παρακάτω πίνακας κριτηρίων και μοριοδότησης:

Κριτήρια

Μοριοδότηση

Προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα

2019 – 2 μόρια

2018 – 4 μόρια

2017 – 6 μόρια

2016 – 8 μόρια

2015 – 10 μόρια

Καμία – 12 μόρια

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

Β2 Καλή γνώση (απαιτούμενο)

C1 Πολύ καλή γνώση – 2 μόρια

C2 Άριστη γνώση – 4 μόρια
Πιστοποιημένη γνώση γλώσσας της χώρας υποδοχής 3 μόρια

Πρόσκληση (invitation letter) / Επιστολή αποδοχής για επιμόρφωση από Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή άλλο συναφή φορέα στο εξωτερικό

6 μόρια

ΑμεΑ

5 μόρια

Ενεργοποίηση πρώτης κινητικότητας σε επίπεδο Ιδρύματος με  το αντίστοιχο Ίδρυμα / Φορέα του εξωτερικού

5 μόρια

Σε περιπτώσεις ισοψηφίας αιτούντων/ουσών του διοικητικού προσωπικού – ΕΤΕΠ, θα λαμβάνεται υπόψη η έκθεση σκοπιμότητας του/της υπαλλήλου (συνυπογραφόμενη από τον/την Προϊστάμενο/η του/της).

To Προσωπικό που μετακινείται με το Πρόγραμμα ERASMUS+,  επιχορηγείται με ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καλύπτει δαπάνες ταξιδίου και ατομικά έξοδα.

Το ποσό των δαπανών ταξιδίου προκύπτει μέσω του εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Distance Calculator. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται η χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο προέλευσης του Προσωπικού (έδρα Τμήματος ή Υπηρεσίας) στον τόπο της δραστηριότητάς.

Το ποσό των ατομικών εξόδων διαφοροποιείται ανάλογα με την χώρα προορισμού και υπολογίζεται επί τον αριθμό των ημερών της δραστηριότητας συν μια μέρα για μετακίνηση πριν από και/ή συν μια μέρα μετά την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας.

Το Ίδρυμα προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο το 80% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης,  εφόσον έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το ΕΜΣ/ΙΚΥ. Το 20% της επιχορήγησης καταβάλλεται στον/η δικαιούχο, αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σημείωση:

Λόγω χρονοβόρων διαδικασιών όπως αυτές επιβάλλονται από  το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΕΛΚΕ, οι μετακινούμενοι/νες οφείλουν να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τουλάχιστον 2 μήνες  πριν από τη μετακίνηση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έγκαιρα η καταβολή επιχορήγησης κατά το 80% επί της συνολικής επιχορήγησης.

Σημειώνεται ότι πέραν της χρηματοδοτούμενης επιτρέπεται και η κινητικότητα μελών του Διοικητικού προσωπικού– ΕΤΕΠ για επιμόρφωση, χωρίς χρηματοδότηση (zero grant), μετά από σχετική αίτηση, η οποία μπορεί να κατατίθεται σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Για τους/τις αιτούντες/ουσες σε αυτό το σκέλος κινητικότητας, η αίτηση θα πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι δεν αιτείται χρηματοδότησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Πριν από την έναρξη της κινητικότητας, οι μετακινούμενοι/ες καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ενεργοποίηση της κινητικότητάς τους στο Γραφείο Erasmus ως εξής:

 1. Σύμβαση Επιχορήγησης που υπογράφεται από τον/τη μετακινούμενο/η και τον/την Ιδρυματικά Υπεύθυνο/η.
 2. Συμφωνία Μετακίνησης (Mobility Αgreement) για επιμόρφωση. Η συμφωνία μετακίνησης υπογράφεται από τον/την μετακινούμενο/η, τον/την Προϊστάμενο της οικείας Υπηρεσίας και τον/την Υπεύθυνο/η του Φορέα Υποδοχής.
 3. Απόδειξη πληρωμής ή κράτησης των εισιτηρίων
 4. Υπεύθυνη Δήλωση για το λογιστήριο του ΕΛΚΕ
 5. Άδεια Απουσίας

Μετά τη λήξη της κινητικότητας, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω:

 1. Πιστοποιητικό Συμμετοχής του Ιδρύματος / Φορέα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα για επιμόρφωση)
 2. Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey) σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβει το αίτημα για τη συμπλήρωσή της.
 3. Κάρτες επιβίβασης.