Διοικητικό Προσωπικό Κλασική

Κινητικότητα Διοικητικού Προσωπικού

Επιμόρφωση σε Χώρες της ΕΕ & Χώρες συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα

 

Στο πλαίσιο της Δράσης Erasmus+ ΚΑ131 Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού χρηματοδοτούμενη από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ, παρέχεται στο Διοικητικό Προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθούν για ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+ σε Χώρες της ΕΕ & Χώρες συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα.

 Η κινητικότητα για Επιμόρφωση σε Ίδρυμα του Εξωτερικού θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες με φυσική παρουσία στο εξωτερικό. Η μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης της δραστηριότητας με το πρόγραμμα Erasmus+ στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ131 είναι 5 ημέρες (συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδιού).

Σύμφωνα με αποφάσεις των Επιτροπών Στρατηγικής και  Διαχείρισης Erasmus+ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η επιλογή του Διοικητικού Προσωπικού για κινητικότητα οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αμεροληψία της διαδικασίας, εκτελείται με τρόπο δίκαιο, και είναι δεόντως τεκμηριωμένη. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΕΜΣ/ΙΚΥ).

Κανένα μέλος του Διοικητικού Προσωπικού δεν αποκλείεται από τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, αλλά ιεραρχούνται οι προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με τις οδηγίες του προγράμματος και τις επιλογές του Ιδρύματος, καθώς το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη συμβολή στη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Οι θέσεις Κινητικότητας για Επιμόρφωση (Training) του Διοικητικού Προσωπικού σε Χώρες της ΕΕ και Χώρες Συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Erasmus+ προκηρύσσονται.

Προκήρυξη θέσεων χρηματοδότησης Erasmus+ για κινητικότητα του Διοικητικού Προσωπικού στο εξωτερικό δημοσιεύεται τουλάχιστον 1 φορά ετησίως ή και περισσότερες φορές (Συμπληρωματικές προκηρύξεις), εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια χρηματοδότησης. Στην Προκήρυξη αναφέρεται ρητά το διάστημα κατά το οποίο μπορούν να πραγματοποιηθούν οι κινητικότητες καθώς και η Δράση και το Σχέδιο χρηματοδότησης Erasmus+.

Χρηματοδοτούμενες θέσεις κινητικότητας που έχουν απονεμηθεί και δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι την προθεσμία που αναφέρεται στην προκήρυξη για την υλοποίηση της κινητικότητας, δεν δύνανται να υλοποιηθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την προθεσμία της εκάστοτε προκήρυξης θέσεων.  

Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της Διεθνούς διάστασης της Δράσης ΚΑ131, παρέχεται περιορισμένη δυνατότητα Εξερχόμενης Κινητικότητας Προσωπικού για Επιμόρφωση σε Χώρες εκτός ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία ή άλλες Χώρες-Εταίροι. Προκηρύξεις θέσεων κινητικότητας για  τις χώρες αυτές δημοσιεύονται ξεχωριστά, για ορισμένο αριθμό θέσεων, όποτε υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια χρηματοδότησης. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέροντα στην κάθε Προκήρυξη.

Ο/Η υποψήφιος/φια σε Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

(α) Να εργάζεται ως μέλος του διοικητικού προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών σχέσεων εργασίας) ή ως μέλος ΕΤΕΠ ή στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του/της.

(β) Να έχει αποδεδειγμένα καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου / Φορέα Υποδοχής – min επίπεδο Β2 του Common European Framework of Languages:  (http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr).  Εξαιρείται το προσωπικό για το οποίο η γλώσσα της χώρας υποδοχής είναι η μητρική γλώσσα.

(γ) Nα καταθέσει συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας, η οποία συνυπογράφεται από τον/την Προϊστάμενο/η της Υπηρεσίας του/της, και  η οποία τεκμηριώνει:

  1. ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα ακολουθήσει, έχει συνάφεια με τη θέση εργασίας του/της υπαλλήλου

  2. ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα ακολουθήσει,  συνδέεται με τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας και τους στόχους του Ιδρύματος

  3. την ύπαρξη ή τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων/Φορέων

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αριθμός των μελών του διοικητικού προσωπικού – ΕΤΕΠ που μετακινούνται κάθε έτος συνδέεται άμεσα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, η οποία δεν επαρκεί πάντοτε για να καλύψει όλες τις ανάγκες, πραγματοποιείται κατάταξη των αιτήσεων με βάση κριτήρια μοριοδότησης που έχει ορίσει η Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+, προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν συμμετοχή όλων των μελών του Πανεπιστημίου στο πρόγραμμα της κινητικότητας.

Κανένα Μέλος του διοικητικού προσωπικού – ΕΤΕΠ δεν αποκλείεται από τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, αλλά ιεραρχούνται οι προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με τις οδηγίες του προγράμματος και τις επιλογές του Ιδρύματος, καθώς το πρόγραμμα είναι Ιδρυματικό και επομένως έχει ως στόχο τη συμβολή στη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δίδεται προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λαμβάνουν και πρόσθετη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.

Δίδεται προτεραιότητα σε υπαλλήλους που εργάζονται στις Υπηρεσίες Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος.

Ο πίνακας κριτηρίων μοριοδότησης που εκπονήθηκε με βάση τις παραπάνω αρχές ιεράρχησης και χρησιμοποιείται για την κατάταξη των αιτήσεων στις Προκηρύξεις Διοικητικού Προσωπικού - ΕΤΕΠ για Κινητικότητα με το πρόγραμμα Erasmus+ είναι διαθέσιμος εδώ.

Η κατάταξη των αιτήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια μοριοδότησης και η απόφαση επιλογής των δικαιούχων λαμβάνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίν ει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τηρείται λίστα επιλαχόντων/ουσών, η οποία χρησιμοποιείται σε περίπτωση ακύρωσης εγκεκριμένων συμμετοχών που προηγούνται στην κατάταξη.

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ERASMUS+ 

Το Διοικητικό Προσωπικό - μέλη ΕΤΕΠ - Προσωπικό της Νομικής Υπηρεσίας, που μετακινούνται για Επιμόρφωση (training), λαμβάνουν ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις ατομικές δαπάνες διαβίωσης και στις δαπάνες ταξιδιού.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΠΟΣΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για τις δαπάνες διαβίωσης, το προσωπικό λαμβάνει ποσό ατομικής υποστήριξης το οποίο υπολογίζεται ανά ημέρα και διαφοροποιείται ανάλογα με τη Χώρα Προορισμού.

Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ131, σχέδιο 2022, ο μέγιστος αριθμός ημερών για τη λήψη ατομικής υποστήριξης είναι πέντε (5) ημέρες – συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδιού. Διευκρινίζεται ότι εφόσον η δραστηριότητα (διδασκαλία ή επιμόρφωση) έχει διάρκεια έως 3 ημέρες, οι ημέρες ταξιδιού επιχορηγούνται εφόσον το ταξίδι πραγματοποιείται τουλάχιστον 1 ημέρα πριν και 1 ημέρα μετά τις ημέρες δραστηριότητας.

Τα ποσά ατομικής υποστήριξης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Για την αποζημίωση δαπανών ταξιδιού το προσωπικό λαμβάνει ποσό επιχορήγησης που υπολογίζεται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο προέλευσης του Προσωπικού (έδρα Τμήματος) στον τόπο της δραστηριότητας, με τη χρήση του διαδικτυακού (online) εργαλείου υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης (distance calculator) που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el

Πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού και τα ποσά επιχορήγησης για τις δαπάνες ταξιδιού είναι διαθέσιμες εδώ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το Ίδρυμα προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο το 80% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης,  εφόσον πριν από την αναχώρησή του/της για το εξωτερικό, έχει καταθέσει εγκαίρως όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα πριν από την έναρξη της κινητικότητας. Το 20% της επιχορήγησης καταβάλλεται στον/η δικαιούχο, αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σημείωση:

Λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που ορίζονται από  το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΕΛΚΕ, οι μετακινούμενοι/νες οφείλουν να καταθέτουν στο Γραφείο Erasmus+ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 45-60 μέρες πριν από τη μετακίνηση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταβολή του 80% της συνολικής επιχορήγησης πριν από την αναχώρησή τους στο εξωτερικό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ERASMUS+

Πριν από την έναρξη της κινητικότητας,

Ο/Η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ περίπου 2 μήνες πριν από την έναρξη της κινητικότητας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πρόσκληση από το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής στην οποία να αναφέρεται η περίοδος και ο τύπος της κινητικότητας.
  2. Συμφωνία μετακίνησης για επιμόρφωση εγκεκριμένη και από τα δύο Ιδρύματα/Φορείς (Η συμφωνία μετακίνησης υπογράφεται από τον/την μετακινούμενο/η, τον/την Τμηματικό/η Υπεύθυνο/η Erasmus+ του οικείου Τμήματος και τον/την Υπεύθυνο/η του Ιδρύματος Υποδοχής. Η συμφωνία μετακίνησης γίνεται δεκτή με σκαναρισμένες υπογραφές και αποστέλλεται στο Γραφείο Erasmus+ πλήρως υπογεγραμμένη.
  3. Σύμβαση επιχορήγησης  της κινητικότητας στην οποία προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι της, όπως ο σκοπός, η διάρκεια, η επιχορήγηση, οι διαδικασίες επιχορήγησης, κ.ά. Υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές του/της δικαιούχου ή υπογράφεται ψηφιακά (με ψηφιακή υπογραφή ή μέσω της εφαρμογής www.gov.gr για ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου) και αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε ένα αντίτυπο. (Πριν την υπογραφή συνιστάται η αποστολή του συμπληρωμένου εγγράφου σε word στο Γραφείο Erasmus+ για έλεγχο και καταχώρηση του αριθμού σύμβασης). 
  4. Απόδειξη πληρωμής ή κράτησης των εισιτηρίων όπου αναγράφονται οι πόλεις προέλευσης και προορισμού και οι ημερομηνίες ταξιδιού
  5. Αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) με ισχύ που να καλύπτει την περίοδο μετακίνησης. Σε χώρες που η Ε.Κ.Α.Α. δεν έχει ισχύ (όπως για παράδειγμα στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), συνιστάται στους/στις συμμετέχοντες/χουσες να συνομολογούν ιδιωτική ασφάλιση υγείας και να αποστέλλουν αντίγραφο αυτής στο Γραφείο Erasmus.
  6. Άδεια απουσίας υπογεγραμμένη από τον/την Προϊστάμενο/νη της Υπηρεσίας του/της μετακινούμενου/νης, στην οποία αναφέρεται ότι η απουσία πραγματοποιείται για λόγους Επιμόρφωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Σε περίπτωση που ο/η διοικητικός υπάλληλος / μέλος ΕΤΕΠ δεν έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση με τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία του/της και να δημιουργήσει «καρτέλα» στον ΕΛΚΕ, στην οποία θα αναρτήσει την Υπεύθυνη Δήλωση και την  Αίτηση Πίστωσης Λογαριασμού για το λογιστήριο του ΕΛΚΕ. Στη συνέχεια, τα έντυπα αποστέλλονται συμπληρωμένα - υπογεγραμμένα  και στο γραφείο Erasmus+. Οδηγίες για τη δημιουργία καρτέλας στον ΕΛΚΕ είναι διαθέσιμες εδώ).

Μετά τη λήξη της κινητικότητας,

Ο/Η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω:

  1. Πιστοποιητικό Συμμετοχής από το Ίδρυμα / Φορέα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία ή η επιμόρφωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα για  επιμόρφωση)

2·  Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey). Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που ο/η συμμετέχω/χουσα θα λάβει το αίτημα για τη συμπλήρωσή της από την ειδική πλατφόρμα της ΕΕ.

3·  Κάρτες επιβίβασης και εισιτήρια πρωτότυπα ή ηλεκτρονικά σε pdf σε περίπτωση που  ο/η συμμετέχων/χουσα έχει πραγματοποιήσει web check-in.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ZERO GRANT)

Μέλη του Διοικητικού Προσωπικού - μέλη ΕΤΕΠ  - Προσωπικό της Νομικής Υπηρεσίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ στο εξωτερικό, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Επιμόρφωση  με μηδενική επιχορήγηση (zero grant), δηλαδή με δική τους δαπάνη, αποκομίζοντας όλα τα ακαδημαϊκά οφέλη που προσφέρει η συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση  καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους υποβάλλοντας μαζί όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ (Πρόσκληση από Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής, Συμφωνία μετακίνησης για Επιμόρφωση κ.ο.κ.). Οι αιτήσεις εγκρίνονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus+.